Home

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - regjeringen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver læringsutbytte for norske utdanninger og hvilket kvalifikasjonsnivå man har etter fullført utdanning. Disse kvalifikasjonsnivåene kan nå brukes i hele EU/EØS når Kunnskapsdepartementet har vedtatt en forskrift om henvisning mellom NKR og Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) Til § 5 første ledd: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning som ble fastsatt i 2009. Det er innlemmet i NKR og innplassert på nivå 6 (inndelt i nivå 6.1 og 6.2), 7 og 8. Til § 5 andre ledd: Opplæringstilbud med hjemmel i voksenopplæringsloven kapittel 4 Diverse skoler er per i dag ikke innplassert i NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning - Bestilling til programrådene for master og ph.d. ved DMF Kunnskapsdepartementet fastsatte i mars 2009 det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (heretter forkortet KRV). Her fremgår det at den enkelte institusjon har frist til 2012 me Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning..... 3 2. Høyere yrkesfaglig utdanning (E-LUB) i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Kunnskap handler om forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker

kvalifikasjoner til de høyere nivåene i de nasjonale rammeverkene for høyere utdanning på en hensiktsmessig måte blir også diskutert innenfor Bologna-samarbeidet. Sammenlagt har utviklingen av nasjonale kvalifikasjonsrammeverk i Europa bidratt til en endring i synet på læring og kvalifikasjoner, illustrert nedenfor i Tabell 2 FORSLAG TIL NASJONALT RAMMEVERK FOR KVALIFIKASJONER I HØYERE UTDANNING Rapport fra en arbeidsgruppe April 2007 1. Innholdsfortegnelse 3 Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning - Formulering av læringsutbytte for emner ved DMF Kunnskapsdepartementet fastsatte i mars 2009 det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (heretter forkortet KRV). Her fremgår det at den enkelte institusjon har fris

Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for

NOKUT-bloggen En mulighet til å heve kvaliteten i utenlandsstudiene Publisert 04. november 2020 av Kristin Vinje.. Endelig kom den varslede stortingsmeldingen En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller tilsvarende realkompetanse. (2) Generell studiekompetanse reguleres av forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning § 2-1, samt § 2-3 og § 2-4 om opptak på grunnlag av henholdsvis fullført høyere utdanning og fullført fagskoleutdanning, med mindre noe annet følger av forskriften her En konsekvens av at fagskoleutdanning nå skal bli høyere yrkesfaglig utdanning, gis studiepoeng og utvides til treårig utdanning må være at regjeringen åpner for plassering på et høyere nivå i dagens kvalifikasjonsrammeverk. Nasjonalt fagskoleråd ber derfor Stortinget pålegge regjeringen å utrede en plassering av høyere yrkesfaglig.

2 Forord Veiledende nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning er et ledd i UHRs oppfølging av anbefalingene fra prosjektet Kvalitet i praksisstudier i helse- og sosialfaglig høyere utdanning (Praksisprosjektet)1.Systematisk utvikling av praksisveilederes kompetanse gjennom formelle krav til utdanning ble i prosjekte regjeringen.no:Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ut på høring. Høringsfristen er 1. november 2007.Departementet nedsatte i desember 2005 en arbeidsgruppe for å se på utvikling av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.Hensikten med (inter-) nasjonale rammeverk er bl.a. å:Sette hovedfokus på. Det vises til brev av 10.07.07 fra Kunnskapsdepartementet vedr forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Hensikten med et kvalifikasjonsrammeverk er bl a å bidra til at nasjonale utdanningssystemer blir mer forståelige, at det legges til rette for nasjonal og internasjonal mobilitet, at fleksibel læring stimuleres og at livslang læring styrkes Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. Kvalifikasjonsrammeverket er bearbeidet på bakgrunn av høringsuttalelsene som kom inn etter at utkastet til rammeverk ble sendt på høring i 2007. Det kom inn 62 høringsuttalelser

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

 1. Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning er en del av Bologna-prosessen og dermed et sentralt element i arbeidet frem mot et felles europeisk utdanningsmarked. Det norske rammeverket er også forsøkt tilpasset EUs kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF)
 2. et nasjonalt, tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Karrieretjenestene i høyere utdanning Bodil Innset Partnerskap for karriereveiledning i fylkene Kjell Helge Kleppestø Arbeids- og inkluderingsbedrift Monica Sivertsen Forskning og undervisning ve
 3. 3 SAMMENDRAG Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble implementert i et nytt veilednings‐ og vurderingsverktøy kalt «progresjonsstigen» i praksisstudiene for sykepleierstudenter i andre studieår ved høgskolen i Molde i 2010
 4. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble fastsatt av KD 20. mars 2009 . Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal ha ved endt utdanning. Graderingen av prestasjonen gjøres ved hjel
 5. tillegg kravet om at nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning skulle implementeres innen utgangen av 2012, igangsatte Kunnskapsdepartementet (KD) et arbeid for å revidere rammeplan for ingeniørutdanning. Det ble nedsatt et rammeplanutvalg som fremmet forslag. Den nye rammeplanen ble for første gang utformet som en forskrift.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble implementert i et nytt veilednings- og vurderingsverktøy kalt «progresjonsstigen» i praksisstudiene for sykepleierstudenter i andre studieår ved høgskolen i Molde i 2010. Praksisveiledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten evaluerte det nye veilednings- og vurderingsverktøyet ved å delta i fokusgruppeintervju Det nye nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR), basert på det europeiske (EQF), skal implementeres i høyere utdanning innen utgangen av 2012 (Kunnskapsdepartementet, 2009). Et hovedmål med det nye rammeverket er å endre fokus fra «utdanning» til «læring», fra «læreres undervisning» til «studenters læring» eller fra «læreres input» til «studenters output» Bologna-prosessen er et omfattende internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning i Europa. Målet er å samordne og utvikle felles tiltak og politikk innen høyere utdanning. Samarbeidet omtales også som European Higher Education Area (EHEA). Samarbeidet ble innledet med at utdanningsministere fra 29 land signerte en felles erklæring ved universitetet i Bologna i 1999 Universitetsledelsen, i samarbeid med universitetspedagogisk faggruppe, inviterer til seminar om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i høyere utdanning. Rammeverket gjelder for utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå

- forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning - innen utløpet av høringsfristen 62 uttalelser Brev av 17. november 2008 fra Kunnskapsdepartementet: - forslaget til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning bearbeides og - endelige læringsutbyttebeskrivelser for 1., 2. og 3. syklus vil bl Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Aktuelle dokumenter. Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Brev fra KD 20.03.200 Veiledning for UiOs bruk av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Formål Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er fastsatt i brev fra Kunnskaps-departementet (KD) datert 20. mars 2009 og skal iverksettes innen utgangen av 2012. Denne veiledningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt av studiekomiteen og ledet a kontekst med aktuelle lover og forskrifter, samt veiledninger fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Lov om høyere yrkesfaglig utdanning ble iverksatt 01.07.2018. Lovens formål er å legge til rette for høyere yrkesfaglig utdanning av høy kvalitet og gode utdanningsvilkår for fagskolestudentene

Arbeidsgruppen bestod av representanter fra departementet, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Universitets- og høgskolerådet og studentorganisasjonene. Gruppen fikk i oppgave å vurdere behovet for et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, hvilken betydning et slikt rammeverk vil ha og hvordan det bør utformes Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Læringsutbyttebeskrivelsene for høyere utdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i mars 2009 og er derfor ikke gjenstand for ny høring. De er likevel gjengitt i vedlegg 3 til orientering og hjelp for høringen Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning Som nevnt er nasjonale rammeverk nå under utvikling i mange europeiske land. Dette arbeidet er et av de store satsingsområdene for de europeiske utdanningsministrene og det er også gitt en viss tidsramme for dette arbeidet Artikkelen retter søkelyset mot etableringen av overnasjonale kvalifikasjonsrammeverk og innføring av nasjonalt kvalifi kasjonsrammeverk for høyere utdanning i Norge. Disse har fungert som mal for nasjonale rammeverk og vært en viktig referanse for forståelsen av kvalitet

Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning Beskrivelsene skal dekke alle typer høyere utdanning og har som mål å beskrive hvilke kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som kan forventes av alle kandidater med fullført utdanning fra det aktuelle nivået. Gradering av prestasjonene skjer gjennom karaktersystemet Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for tredje syklus (forskerutdanning) Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning som gjelder for alle de tre utdanningsnivåene bachelor, master og ph.d. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det totale læringsbytte definert i kunnskap, ferdighete Bologna-prosessens vedtatte overordnede europeiske kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, The European Qualifications Framework (EQF), har ledet til et nytt fokus i norsk UH sektor; kvalifikasjonsrammeverket (NKR). EQF fungerer som en felles referanse for de europeiske landene mht mobilitet, livslang læring og økt kvalitet i utdanningen kravene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning? NSO mener det er riktig å legge læringsutbyttebeskrivelsene på masternivå i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, da det er naturlig at en veileder forventes å ha høyere kompetanse enn studenten som blir veiledet Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble fastsatt og sendt alle høyere utdanningsinstitusjoner i brev av 20. mars 2009 (se også Lov om universiteter og høyskoler § 3-2 (1)). Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater so

PPT - Revidering og kvalitetssikring av læreplaner

Noku

 1. Rammeplaner for høyere utdanning # Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. I studieplanene finner du en mer detaljert oversikt over innholdet i studieprogrammet. Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanene er forskrifter til loven
 2. Under finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal studere på universitet eller høgskole. Februar. 1. februar: Søknadsportalen til høyere utdanning, Samordna opptak, åpner og studieoversikten blir lagt ut. Mars. 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning.Denne søknadsfristen gjelder for
 3. Det er laget fire rapporter som belyser gjennomføring og frafall av studenter i høyere utdanning. Tilstandsrapport 2020. Diku har publisert årets tilstandsrapport for høyere utdanning. Foreløpige data for resultatbasert uttelling 2021. Institusjonenes EU-, NFR- og BOA-inntekter m.m. i 2019 er nå tilgjengelig i en egen oversikt
 4. Utarbeidet og vedtatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT. Juni 2011 . 2 Forord På grunnlag av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen i 2008 og implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i høyere utdanning igangsatte Kunnskapsdepartementet (KD) et arbeid fo

Bakgrunn for nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk I brev fra Kunnskapsdepartementet av 20.03.2009 (Kunnskapsdepartementet, 2009), ble det fastsatt et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. I brevet poengteres det at nasjonalt rammeverk er søkt tilpasset både det overordnede europeiske kvalifikasjons Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ut på høring. Høringsfristen er 1. november 2007. Departementet nedsatte i desember 2005 en arbeidsgruppe for å se på utvikling av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 28. september 2010 - side 1. Veiledning for UiOs bruk av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Formål. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er fastsatt i brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 20. mars 2009 og skal iverksettes innen utgangen av 2012. Denne. veiledningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt av studiekomiteen og ledet a Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er beskrevet gjennom deskriptorer og i en progresjon fra lavere grad via høyere grad til doktorgrad gjennom sykluser. Departementet har fastsatt det norske rammeverket med utgangspunkt i det europeiske rammeverket. Det nasjonale rammeverket gjelder for all høyere utdanning i Norge

i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning? HØRINGSSVARENE - HVA VISER DE? •EN BRED STØTTE TIL VEILEDENDE NASJONALE RETNINGSLINJER FOR PRAKSISVEILEDERUTDANNING OG UTFORMING AV GENERISK SLUTTKOMPETANSE I FORM AV LÆRINGSUTBYTTER PÅ TVERS AV UTDANNINGER 2008), Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (NKV) (Kunnskaps ‐ departementet, 2009) og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring postulerer at: a) norsk høyere utdanning skal vektlegge læring mer enn undervisning; b) at undervisningen i norsk høyere utdanning skal baseres på læringsutbytte; og c) at 'generell kompetanse' skal innføres som overordnet læreplankategori i norsk høyere utdanning Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Læringsutbytte oppnås på grunnlag av opptakskravet til og gjennomføringen av utdanningen. Det oppnådde læringsutbyttet er i forhold til opptak til, og muligheten for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning, likeverdig med kvalifikasjonene som oppnås i spesiel Departementets føringer for et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk En felles mal som beskriver læringsutbyttet vi forventer studentene skal ha etter fullført utdanning. Kravene for hver syklus (grad, nivå) skal være tydelig og ensartet, og formes som et fagspesifikt læringsmål studentens utbytte skal måles mot

Sterk vekst i høyere utdanning Eksterne krav om kvalitetssikring, NKR i tidsperspektiv Brev av 20. mars 2009, fra Kunnskasdepartementet: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble fastsatt og sendt ut til alle høyere utdanningsinstitusjoner i, med oversikt over hvilke kvalifikasjoner som er omfattet av rammeverket

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

 1. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning? NITO mener at de veiledende nasjonale kompetansekravene er dekkende for veilederutdanning til profesjonsutdanningene, og støtter at utdanning tilpasses et masterløp. NITO stiller seg positivt til at studiet tilbys som et tverrfaglig studium ved all
 2. - Høyere utdanning - Internasjonalisering - Lærerutdanning - Offisersutdanning - Læringsutbytte . V Sammendrag Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk har til hensikt å gi en overordnet systematisk beskrivelse av kvalifikasjonene som kan oppnås på ulike nivå i det norske utdanningssystemet
 3. (Kilde: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og NOKUTs begrepsoversikt ) Nivåene i NKR er dokumentert i vedlegg 1. I NKR blir ikke forholdet til vurdering drøftet eksplisitt. En konsekvens av reformen er at lærestedene må gi forpliktende beskrivelser av et bredere sett av egenskaper ved kandidatene enn tidligere
 4. Fagskolerådet vil også ta initiativ til å utrede et binært utdanningssystem hvor høyere yrkesfaglig utdanning utgjør en egen søyle parallelt med dagens høyere akademisk utdanning. Opp på nivå 6. Nasjonalt fagskoleråd har dermed anbefalt at Kunnskapsdepartementet reviderer nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
 5. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt i i 2011, og nivåene i NKR ble henvist til EQF i 2014. Kunnskapsdepartementet sendte i juli 2016 et utkast til forskrift om NKR og henvisningen til EQF på høring.Høringsfristen er 1. november 2016. Statu
 6. imum 30 studiepoeng, o

Lovfesting av fagskoler som høyere yrkesfaglig utdanning

Universitetet i Bergen (UiB) og DIKU inviterte til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 17.-18. oktober 2019 i Bergen. Du finner strømming fra begge dagene her. Vi takker alle deltakere for to spennende dager og ønsker velkommen tilbake i 2020 Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid 22 24 73 90 Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning Bakgrunn Kunnskapsdepartementet sender med dette Retningslinjen er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7. Ifølge liste. Et sentralt budskap i Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd - samspill for høyere utdanning er at utdanning og forskning må fremskaffe kompetanse som er innrettet mot tjenestens/samfunnets behov. Retningslinjene er utformet i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Diku og Unit til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 4.-5. november 2020. Konferansen blir digital, med rikelig anledning til samhandling og samsnakk. Påmeldingsfrist 31. oktober Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: Hva kan vi lære av internasjonale erfaringer? 7 nov 2011. NIFU arbeidsnotat 2004:05. På bakgrunn av internasjonale initiativ for å utvikle et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for å bistå i etableringen av et «European Higher Education Area» har Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt NIFU STEP om en kartlegging av eksisterende rammeve IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORSK HØYERE UTDANNING Nasjonal konferanse, Bergen, 25. - 26. januar 2010 Sjur Bergan, Europaråde Nasjonalt fagskoleråd krever opprykk for fagskolene Stortinget har vedtatt ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning - nå er det opp til Regjeringen om fagskolene blir plassert på et høyere nivå i kvalifikasjonsrammeverket

Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere

 1. Tilbud for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning Innvandrere og flyktninger kan søke høyere utdanning på lik linje med andre, men det finnes også særegne tilbud. Her finner du en oversikt over disse tilbudene fra universitet- og høyskolesektoren
 2. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et statlig uavhengig forvaltiningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs hovedformål er å sikre at utdanningstilbudet ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler holder høyt nivå. NOKUTs myndighetsområde er: Forvaltning av regelverk knyttet til utdanningskvalitet
 3. medisinutdanningen på høring. Se vedlagte høringsbrev og forslag til nasjonale faglige retningslinjer for medisinutdanningen i Norge. Et sentralt budskap i Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd - samspill for høyere utdanning er at utdanning og forskning må fremskaffe kompetanse som er innrettet mot tjenestens/samfunnets behov
 4. Nasjonalt Fagskoleråd er svært glad for at vi nå har fått en lov som løfter fagskolene til høyere yrkesfaglig utdanning. - Stortinget har sendt et sterkt signal til arbeidslivet om at fagskoleutdanning er likeverdig med høyskole- og universitetsutdanning, men samtidig må vi holde fast på at de skal tilby en erfaringsbasert og yrkesrettet utdanning, sier leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

nasjonale kvalifikasjonsrammeverk som samsvarer med et felles europeisk rammeverk. Vårt nasjonale kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning skal iverksettes innen utgangen av 2012 og skal beskrive hvilke kvalifikasjoner studentene får etter å ha gjennomgåt Nasjonalt Fagskoleråd er svært glad for at vi nå har fått en lov som løfter fagskolene til høyere yrkesfaglig utdanning. Stortinget har sendt et sterkt signal til arbeidslivet om at fagskoleutdanning er likeverdig med høyskole- og universitetsutdanning, men samtidig må vi holde fast på at de skal tilby en erfaringsbasert og yrkesrettet utdanning

Kvalifikasjonsrammeverket: Begreper, modeller og

 1. Nasjonalt Fagskoleråd er svært glad for at vi nå har fått en lov som løfter fagskolene til høyere yrkesfaglig utdanning. - Stortinget har sendt et sterkt signal til arbeidslivet om at fagskoleutdanning er likeverdig med høyskole- og universitetsutdanning, men samtidig må vi holde fast på at de skal tilby en erfaringsbasert og yrkesrettet utdanning, sier leder i Nasjonalt.
 2. Høgskolens virksomhetsmål for utdanning: HiMolde skal tilby forskningsbasert utdanning av internasjonal kvalitet både innenfor satsningsområdene logistikk, helse/sosialfag og sport, og innenfor fagområder som skal støtte den faglige spissingen. HiMolde skal kritisk vurdere sitt studietilbud og utvikle nye fleksible studier rettet inn mot samfunnets behov. Kvalitetssystemet for HiMold
 3. -Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (oppgave under etablering) 3. Nasjonale fellesoppgaver-Veiledning, koordinering og opplæring (overfor UH-sektoren) -Forvaltning av GSU-listen -Utredning/rådgivning knyttet til godkjenningsfeltet og internasjonalisering av utdanning generelt (overfor KD, aktører i UH-sektoren og evt. andre. | 7 02.11.201

Påfølgende fredag fikk LO vite fra NOKUT at de vil utlyse en evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - spesifikt skal man se på innplassering av fagskoleutdanning på nivå 6. Dette er gode nyheter, og helt nødvendig for at fagskolen skal kunne identifiseres og videreutvikles som del av høyere yrkesfaglig utdanning DBH er en nasjonal DataBase for statistikk om høyere utdanning i Norge. Her kan du finne statistikk om studier, studenter, ansatte, publisering med mer. Du kan selv finne tall for din enhet, sammenligne med andre enheter eller sammenligne mellom ulike tidsperioder Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn Publisert 16. september 2020. I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft, betyr fullført videregående utdanning mer enn innvandrerbakgrunn. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett innvandrerbakgrunn Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning 2019, DBH - Fagskolestatistikk (DBH-F) er en nasjonal database for statistikk om fagskoleutdanning som omfatter alle fagskoler i Norge. Databasen ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartemenetet i Prop. 1 S (2010-2011)..

1518 Praksis for sykepleierstudente

Statistikk om høyere utdanning. I DBH har NSD nasjonal statistikk om høyere utdanning. Her presenterer vi tilgjengelige rapporter. På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs personvernforordning (GDPR) er det i enkelte rapporter innført avrunding av tall til nærmeste 5.. Bærekraft på dagsordenen i høyere utdanning. Postet den 9. februar 2018 18. februar 2019 av Rolf Kristensen. 09 feb. Nasjonale og internasjonale gjester fra politikk, næringsliv, diplomati, internasjonale og nasjonale organisasjoner har i to dager vært samlet i Bergen

Nokut

Introduksjon til kvalifikasjonsrammeverk (læringsutbytte

Nye krav til autorisasjon for helsepersonell med utdanning fra utenfor EU/EØS Fra og med 1. januar 2017 stilles det nye krav for å oppnå autorisasjon som helsepersonell i Norge for søkere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Kravene stilles i ny forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell Ønsker nasjonale prøver for høyere utdanning Av Forskerforum. Publisert 8. september 2014. Kunnskapsministeren mistenker at kvaliteten i høyere utdanning er for lav flere steder. - Vi mistenker at det er for store kvalitetsforskjeller mellom studiesteder i Norge og at den faglige standarden ikke er god nok, sier Torbjørn Røe Isaksen Nasjonalt nettverk for ansatte og studenter i høyere utdanning - for å oppnå bedre gjennomføring, bedre resultat og lavere frafall.. Nettverket skal skape en arena for kompetansebygging ved deling av erfaring og kunnskap gjennom å skape ulike møteplasser og ha tilgjengelig ressurser på nett Nasjonal utdanningsdatabase. Den Nasjonale utdanningsdatabasen (NUDB) samler all SSBs individbaserte utdanningsstatistikk, fra avsluttet grunnskole til doktorgradsstudier, i én database. Publisert: 18. mai 2020. og forskjellige nivåer i høyere utdanning

Utdannings- og forskningsdepartementet. På bakgrunn av internasjonale initiativ for å utvikle et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for å bistå i etableringen av et European Higher Education Area har Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt NIFU STEP om en kartlegging av eksisterende rammeverk, og de metodiske og praktiske implikasjonene av disse sett i et norsk perspektiv Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) beskriver oppnådd kompetanse. Alle tre nivåer dekkes inn av 8 kategorier for oppnådd læringsutbytte: - NKR nivå 2 beskriver fullført grunnskole (= fullført primærutdanning). - NKR nivå 3 beskriver fullført videregående opplæring (= fullført sekundærutdanning) Kunnskapsdepartementets utviklingsprosjekt for evaluering i forskning og høyere utdanning.. Frist for å stille: 24. september 2019. For å bidra til at arbeidet med evaluering av forskning og utdanning ses i sammenheng, har Kunnskapsdepartementet etablert et utviklingsprosjekt som skal kartlegge situasjonen og komme med anbefalinger for videre arbeid Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre. Kurs i nasjonale fag måtte dokumenteres for søknad om autorisasjon for lege, tannlege, sykepleier eller farmasøyt Lillejord forteller at ny teknologi i seg selv verken garanterer eller skaper innovative praksiser i høyere utdanning. - I stedet for å bruke mulighetene i ny teknologi til å innføre studentaktive læringsformer, er det en tendens til at lærere tilpasser ny teknologi til tradisjonell praksis

Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for

Innlegg om Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk skrevet av VOFO. I lederen 28. juli skriver Klassekampen at «det er et skrikende behov for enklere måter å formalisere realkompetanse på» 2 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 (Meld St. 7, 2014-15) 3 Klima for forskning (Meld. St. 30, 2008-09) 4 Forskningsrådets Verktøy for forskning - nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (Forskningsrådet 2008). 5 Forskning for innovasjon og bærekraft. Strategi for Norges Forskningsråd 2015-2020 Nasjonale prøver i høyere utdanning er et feilgrep. Det finnes ikke ett menneske på kloden som er i stand til å lage en slik eksamen. Den gang for lenge siden var jeg hårreisende uenig i de oppgavene som ble gitt. Jeg mente prøvene var uforutsigbare og la vekt på uviktige ting Velkommen til nasjonal konferanse om undervisning og læring i høyere utdanning. De fremste forskerne på universitetspedagogikk i Norge deltar på den nasjonale nettverkskonferansen i universitet- og høgskolepedagogikk som avholdes på UiS fra 2.-4. mai

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - riktig intensjon, men

Bologna-prosessen - Store norske leksiko

Nr 02 - 2018 - Uniped - Idunn

Innføring av kvalifikasjonsrammeverk i høyere utdanning

 • Selskapets verdier.
 • Lavt blodtrykk gravid.
 • Pulsklokker xxl.
 • Brøk lek.
 • Guerra civil española desarrollo.
 • Marlù bracciali nel mio cuore.
 • Tübingen wohnheim kosten.
 • Peab jobb.
 • Essen germany.
 • Nicola krone.
 • Bile norsk.
 • Storm stord.
 • Norskpluss logg inn.
 • Real time satellite monitoring.
 • Bsn kontakt.
 • Altersflecken lasern berlin.
 • Restaurant amor.
 • Liberal party canada.
 • Mark forster konzert 2018 münchen.
 • Ulysses online.
 • Viking line helsinki stockholm timetable.
 • Argumenter for fengselsstraff.
 • Search itunes store.
 • Hotel guldsmeden oslo spa.
 • Godt arbeid kryssord.
 • I don't like mondays chords.
 • Blomster små.
 • Finn krystallglass fra hadeland.
 • Drk rettungsdienst gifhorn gifhorn.
 • Festeramme elko.
 • Wetter annaberg buchholz 16 tage.
 • Tema til norsk foredrag.
 • Groupon walibi.
 • Formaner kryssord.
 • Våteksem hund behandling.
 • Madagascar film series.
 • Bøkehekk beskjæring.
 • West phoenix ptil.
 • Kulturskolen porsgrunn teater.
 • Kino lippstadt.
 • Fremreveggsinfarkt lad.