Home

Kateket lønn

Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd. 5204 Kateket, 5250 Menighetspedagog m.fl. Lønn i lønnsgruppe 5 baserer seg på en ansiennitetsstige. Når du ansettes skal du innplasseres i henhold til din faktiske lønnsansiennitet. Du er selv ansvarlig for å dokumentere din ansiennitet For å bli kateket trenger du mastergrad i kirkelig undervisning eller kateketikk. Lønn. Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. NB:. Utdanning / kompetansekrav - Kateket. For å kunne bli kateket i Den norske kirke må man oppfylle minst ett av tre krav. Man kan ha en Mastergrad i kristendomskunnskap, pedagogikk eller kateketikk, man kan ha teologisk embetseksamen med formidlingsfag, eller man kan få godkjenning av kirkerådet etter alternativ ordning ved søknad 3 1537 Prostiprest 0937 Kateket Tj. ans 0 1 2 4 6 8 9 10 16 Alt.1 447 700 454 800 462 400 470 500 478 100 486 400 494 400 503 000 521 30

Lønn. Lønnsnivået for kirkeverger varierer fra et gjennomsnitt på 490 000 kroner i de minste kommunene, til et gjennomsnitt på 760 000 kroner i de største kommunene. Lønnen avhenger blant annet av hvilken utdanning og erfaring du har og hvor stor virksomheten er. (Kilde: KA, HA 2016-2018 Fast stilling som kateket eller er vigslet som kateket. Kirkerådet kan godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant utdanning/praksis godkjennes som kateket. Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene, kan bispedømmerådet for stillinger med statlig finansiering godkjenne at stillingen midlertidig omgjøres til annen stilling innen kirkelig undervisning HTA, kapittel 3, pkt 3.4.1 Forhandlinger om lønn til ledere. Etter tilsetting skal all lønnsutvikling for ledere kun skje i medhold av HTA, kapittel 3, pkt 3.4.1 Lederavlønning - øverste leder(e). Dette innebærer at arbeidsgiver ikke på fritt grunnlag kan regulere lønnen for ledere uavhengig av denne bestemmelsen i HTA Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen

Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Sivilingeniør (industri eller produksjon) Heltid. Alle sektorer : 933 personer . 151 personer . 782 personer . Ca 329 kr . Ca 321 kr . Ca 330 kr . 53 290 kr . 51 990 kr . 53 440 kr . 639 480 kr . 623 880 kr . 641 280 kr . Ca. Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Menighetsarbeider eller misjonær. Heltid. Alle sektorer : 1 492 personer . 869 personer . 623 personer . Ca 252 kr . Ca 253 kr . Ca 251 kr . 40 870 kr . 40 970 kr . 40 670 kr . 490 440 kr . 491 640 kr . 488 040 kr . Ca 252 kr . Ca. Kateket (fra gresk: κατηχεῖν (kathekein), «undervise») er en kirkelig tjenestemann eller -kvinne som i første rekke er lærer.. I oldkirken var kateketen lærer i katekisme eller troslære for dem som skulle døpes.. Den norske kirke. Katekettjeneste er innført i Den norske kirke ved lov av 19. juni 1969.Kateketer utdannes spesielt for undervisningsarbeidet i menigheten, bl.a.

For å jobbe som prest, kateket, diakon og kantor er det krav om hvilken utdanning du må ha. Klikk her for å lese mer om kravene og hvor du kan studere . Dersom du har relevant utdanning og ønsker å bli godkjent som prest, kateket, diakon eller kantor - kan du søke evalueringsnemnda om godkjenning av din utdanning og erfaring, les mer om Kirkerådets evalueringsnemnd her § 8 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon I tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder følgende: 8.1 Utbetaling av lønn. Arbeidsgiver utbetaler sykelønn og foreldrepenger til arbeidstakere som omfattes HTA § 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad etter folketrygdloven «Når folk gråtende samler seg rundt en brennende kirke, er det ikke tapt tømmer og plank de sørger over. Det er kontakten med folkekirken som forsvinner foran øynene deres», skriver fagdirektør Ingrid Staurheim i Vårt Land

Lønn etter avtale/kvalifikasjoner i henhold til KAs tariff, som kateket stillingskode 5176 eller 5204, eller som menighetspedagog stillingskode 5235, 5248 eller 5250, avhengig av kvalifikasjoner Lønn etter avtale. Klp-pensjon. Ta gjerne kontakt med kirkeverge Jørgen Tore Omdal tlf. 51 46 33 40 / kirkevergen@ekf.no. Søknad sendes Eigersund kirkelig fellesråd, Damsgårdsgaten 4 A, 4370 Egersund, eller kirkevergen@ekf.no innen 31. oktober. Søknadsfrist: 31.10.2020 Send søknad til: kirkevergen@ekf.no Om stillingen Stillingstittel.

Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og

 1. I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert
 2. tjenestefri med lønn i inntil 60 dager for hver pasient. 8.10 Gjelder kun for rettssubjektet Den norske kirke: I den lønn og eventuelt tillegg til lønn som arbeidstakeren får utbetalt etter § 8.6, § 8.7, § 8.8 og § 8.9, skal det gjøres fradrag for offentlige pensjons- eller trygde-ytelser
 3. Permisjon med lønn gis til dette formålet. Soknet betjenes av sokneprest, menighetspedagog, Soknet betjenes av sokneprest, organist, kateket/menighetspedagog, kirketjenere, kirkeverge og sekretær. Menighetskontoret har lokaler i tilknytning til menighetshuset på Setermoen. Alle ansatte har gode kontorforhold

Menighetspedagog utdanning

 1. Kateket - fast 100 % stilling - Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid
 2. Rana kirkelige fellesråd har to heltidsstillinger som kateket/menighetspedagog og to heltidsstillinger i trosopplæringen fordelt på kommunens seks menigheter. Teamet i Mo menighet består av to prester, kantor, kateket/menighetspedagog og kirketjener. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid. Mo kirke er fra 1724 og ligger sentralt i byen
 3. Slik blir kultur- og fritidstilbudene våre Mange av kultur- og fritidstilbudene i Lier kommune må nå ta en pause for å bidra til å redusere smittespredningen
 4. Diakon, kantor, kateket, prest : Medarbeiderne i fire av stillingene i kirken blir vigslet til tjenesten. Se korte filmer om disse stillingene

Kirkelig fellesråd i Froland har ledig en spennende stilling som kateket eller menighetsprest i 100% med ønske om tiltredelse senest i august. Arbeidsoppgaver: Lede menighetens undervisningstjeneste for barn, unge og voksne. Lønn etter avtale og pensjonsavtale i KLP KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG - LEDIG 100 % FAST STILLING: Halden kirkelige fellesråd har 7 menigheter med ca. 25 ansatte + 6 prester. Det er samlokaliserte kontorlokaler sentralt i Halden. Vi har en etablert og godkjent trosopplæringsplan. Vår kateket har sagt opp sin stilling, og vi søker nå en ny medarbeider til å gå inn i denne stillingen

Kateket, 100 % stilling, med tiltredelse snarest Arbeidsoppgaver: • Lede menighetens undervisningstjeneste for barn, • Et godt, entusiastisk og engasjert stabsfellesskap • Lønn etter tariff • Pensjonsordning i KL Fagforbundet ivaretar dine rettigheter som teolog eller prest når det kommer til lønn, arbeidsforhold og faglig utvikling. Sammen er vi sterke - bli med i dag

Kateket Yrkesguiden Yrke Kateket

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor. Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP. Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 28.02.20. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352 Kirken står allerede overfor store rekrutteringsutfordringer og selv om lønn ikke er det eneste virkemiddelet for å bøte på dette, 1537 Prostiprest, 0950 Prestevikar, 1065 Konsulent og 1408 Førstekonsulent, 0936 Kateket, 0937 Kateket, 1129 Renholdsbetjent, 1116 Spesialarbeider, 1069 Førstefullmektig, 1130 Renholder, 1126.

Søk etter nye Kateket-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet Sola kirkelige fellesråd - Kateket (ref.nr. 2117899351). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Lønn etter kvalifikasjoner og utdanning; Gode velferdsordninger; Tiltredelse etter avtale Kateketen ansettes i Sandefjord kirkelige fellesråd, med arbeidssted for tiden Sandar menighet. Tilsetting av kateket skjer med forbehold om vigsling, og at biskopen gir tjenestebrev, jf. Tjenesteordningen § 5 Kautokeino kirke har ledig 100% fast stilling som kateket/menighetspedagog. Tiltredelse september/oktober 2020. Arbeidssted er Kautokeino menighetskontor. Kateketen/menighetspedagogen leder menighetens undervisningstjeneste for barn og unge. Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle.

Ansatte med kontaktinfo

Dyrøy menighet - Kateket. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Drammen kirkelige fellesråd består av 11 menigheter som ligger i Drammen kommune. Kommunen har ca.100.000 innbyggere. Nedre Eiker menighet ligger langs Drammenselva og har drøye 10.000 medlemmer. Kontorlokalene er i Nedre Eiker menighetssenter i Krokstadelva like ved Nedre Eiker kirke. Øvrige ansatte er sokneprest, kapellan, kantor, diakon og trosopplæringsmedarbeider, alle i 100 %. Kateket / menighetspedagog Sjømannskirken på Gran Canaria er et populært og hyggelig sted som yrer av liv! Kirken ligger i et lokale som består av et kirkerom med plass til ca.100 mennesker, et stort kafeterialokale hvor gjester tas imot til daglig, og et bibliotek/leseværelse Kateket / menighetspedagog Vågan Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende tariff, pensjonsordning, og en variert og spennende jobb. Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Siri Esperø - 40091201

Ledig stilling i 100% som kateket/menighetspedagog i Innstranden menighet 24.6.2019 Vi søker etter en allsidig og engasjert person som skal ha som hovedoppgave å lede arbeidet med trosopplæring og undervisning i Innstranden menighet Er du ny eller planlegger å flytte hit ? Her finner du lenker med praktisk informasjon og diverse søknadsskjemaer som kan være nyttig for deg

Lønn etter avtale/kvalifikasjoner i henhold til KAs tariff, som kateket stillingskode 5176 eller 5204, eller som menighetspedagog stillingskode 5235, 5248 eller 5250, avhengig av kvalifikasjoner. Fleksibel arbeidstid; God pensjonsordning; Tillegg for ubekvem arbeidsti Lønn etter avtale/kvalifikasjoner i henhold til KAs tariff, som kateket stillingskode 5176 eller 5204, eller som menighetspedagog stillingskode 5235, 5248 eller 5250, avhengig av kvalifikasjoner. Fleksibel arbeidsti Søk etter Kateket-jobber i Høvik. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet

kateket Etter sammenslåing av kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord til en kommune skal det tilsettes kirkeverge i 100 % i det framtidige Orkland kirkelige fellesråd. Den nye kommunen vil få navnet Orkland og strekker seg fra Hitra, Heim og Rindal i vest, Agdenes i nord og Rennebu i sør lukk dinside er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter. Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du få annonser vi tror kan interessere deg Vestre Toten kommune følger utviklingen av koronavirus (COVID-19) Trykk her for temaside med statusinformasjon, råd, veiledninger og fortløpende oppdateringe Her finner du informasjon om mellomoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2019 Lagt ut for 2 uker siden. Presentasjon Av Stillingen Kirkelig fellesråd i Froland har ledig en stilling som kateket ellerSee denne og tilsvarende stillinger på LinkedIn

Kirkeverge utdanning

 1. Kateket/menighetspedagog 100% stilling Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP . Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil
 2. Søk etter Kateket-jobber i Nordland. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 11.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 3. Bærum kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon. Nummeret er 67 50 59 99. Du kan sende epost til koronalegevakt@baerum.kommune.no
 4. Hva er en diakon? En diakon er leder av kirkens omsorgsarbeid, Hun/han har faglig ansvar og er leder av eget arbeid. Diakonen har sin identitet i kirken, og arbeider for menneskers beste i lokalmiljøet, ofte i samarbeid med offentlige og frivillige instanser
 5. imum 60 studiepoeng i kristendom. Søkere med annen relevant kompetanse/erfaring kan vurderes. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søker må være medlem av Den norske kirke. Vi tilbyr. Lønn iht HTA. God pensjonsordning i KLP

Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer - Lovdat

Kateket 2. utlysning Kateketen vår har takket ja til prestestilling, da må vi finne en ny kateket. Kanskje er det deg!! Det er en fast 100 % stilling og vi trenger deg snarest, men vi er villige til å vente på deg. Er du et B - menneske, som jobber bedre litt utpå dagen, og som ikke er redd for å jobbe en helg i ny og ne, da er det deg vi er på leting etter Moss kirkelige fellesråd har ledig 100% fast stilling som kateket med arbeidssted og stabstilhørighet i Moss menighet. Foruten Moss, består fellesrådsområdet også av Jeløy, Rygge og Ekholt sokn. Alle menighetene har et høyt aktivitetsnivå. Moss og Rygge kommuner ble i år sammenslått til Moss kommune. Kommunen har ca 50.000 innbyggere

Lederavlønning - øverste leder(e) - K

 1. Om å jobbe i Sjømannskirken: Du får du mer enn 200 kollegaer i inn- og utland.Du blir del av et arbeidsfellesskap med et mangfold av oppgaver og yrkesbakgrunner, og som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet
 2. Kateket 2. utlysning. Kateketen vår har takket ja til prestestilling, da må vi finne en ny kateket. Kanskje er det deg!! Det er en fast 100 % stilling og vi trenger deg snarest, men vi er villige til å vente på deg
 3. KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG. Stillingen er todelt: 50 % fast innenfor trosopplæringen, samt 50 % vikar som kateket med mulighet for fast ansettelse. Pr. 1.1.2020 var det registrert 16 744 innbyggere i Melhus kommune. Disse er fordelt på menighetene Flå, Horg, Hølonda og Melhus

Lønnstabeller for tariffområdene KS, Oslo kommune og PBL

Lønn etter KAs tariffavtale. Har du spørsmål? Ta kontakt med kateket Jenny Marie Ågedal, mobil 92099102 eller kirkeverge Astrid Holmsen Krogh, mobil 996 93 553. Søknad og CV sendes til kirkevergen på e-post: astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no. Søknadsfrist: 4. august 2017 Kateket i Hammerfest fellesråd. Hammerfest har i 2020 slått seg sammen med Kvalsund og består i dag av tre sokn; Hammerfest, Kvalsund og Kokelv, hvorav Hammerfest er den største. Kommunen har 11.500 innbyggere hvorav 8.300 er medlem i Den norske kirke Teolog og kateket og leder av Bønnelista. Den norske kirke står overfor særlig tre store utfordringer: Bedre lønn og mer fritid gir ikke en sann Jesu disippel mer lyst til å søke kirkelige utdannelse og tjeneste i kirken. Det kirken kan gjøre på kort sikt er å ansette lekmenn, vigslede diakoner og kateketer som prester Kateket Selje I Selje kyrkjelege fellesråd er det ledig 50% stilling som kateket med muligheit for utviding Vi søkjer etter ein motivert person som kan leie arbeidet med trusopplæringa i Selje kommune. Kateketen har kyrkjeverja som næraste overordna og samarbeider med presten og andre tilsette i den daglege tenesta. Målforma er nynorsk FROLAND: Kateket / menighetsprest Den norske kirken Froland kirkelige fellesråd: Kirkelig fellesråd i Froland har ledig en spennende stilling som kateket eller menighetsprest i 100% med ønske om tiltredelse senest i august. Arbeidsoppgaver: Lede menighetens undervisningstjeneste for barn, unge og voksne Ansvar for konfirmantarbe..

En mest mulig bibelsk lære - Vårt Land

Sivilingeniør utdanning

Andreas Molloe/Molle var kateket i Domkirken i siste halvdel av 1700-tallet, finnes hans ansettelse registrert noe sted Personlige egenskaper - Filosof. En interesse for teoretiske betraktninger er viktig for å kunne bli filosof av yrke. Man bør også ha en viss nysgjerrighet til de mer abstrakte tingene i verden og til de mer grunnleggende spørsmål ved tilværelsen

Diakon utdanning.n

Kateket - Wikipedi

KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG Stillingen er todelt: 50 % fast innenfor trosopplæringen, samt 50 % vikar som kateket med mulighet for fast ansettelse. Lønn etter KA's regulativ og pensjonsordning i KLP. Skyss og telefongodtgjøring etter gjeldende bestemmelser. Det er 6 mnd. prøvetid Kirken står allerede overfor store rekrutteringsutfordringer og selv om lønn ikke er det eneste virkemiddelet for å 1555 Sokneprest, 0922 Kapellan, 1537 Prostiprest, 0950 Prestevikar, 1065 Konsulent og 1408 Førstekonsulent, 0936 Kateket, 0937 Kateket, 1129 Renholdsbetjent, 1116 Spesialarbeider, 1069 Førstefullmektig, 1130. Kateket i Nesset Kirkelige Fellesråd. Fast stilling, 100 %. Nesset kirkelige fellesråd har ledig stilling som kateket i Nesset, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal Sokn. Kateketen er faglig leder for undervisningen og trosopplæringstiltak sammen med trosopplærer (40%) Hjemmeside for kirken i Vågan i Lofoten. Vågan Kirkelig Fellesråd i Vågan kommune tilhører Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme.Det kirkelige fellesrådet omfatter fem sokn: Gimsøy og Strauman, Henningsvær, Strandlandet, Svolvær og Vågan.Vi søker nå etter en arbeidsvillig og positiv kateket / menighetspedagog i 100 % fast stilling neste for å dekke lønn til kateket i 50 pro-sent stilling. Kateketen skal være ansvarlig for barne- og ungdomsarbeidet, i tillegg til å være en støttespiller og inspirator for våre frivillige medarbeidere. Din støtte gir: Møtepunkt for 1- og 2-åringer Dåpsskole for 6-åringer Ungdomsklubb Lavterskel idrettstilbud for ungdo

Smiler så lenge Godset vinner: Kåre er stort sett og så lenge formen tillater det, et ukentlig fast mannskap i «Lønn som fortjent». - Jeg har 25 års erfaring fra arbeidslivet, både som kateket og i barnevernet. Men nå har jeg gjort min innsats der, forteller Kåre med et spøkefullt uttrykk i øynene og en latter på lur Den norske kirke (tidligere også kalt «statskirken») er det største trossamfunnet i Norge og var inntil den 21. mai 2012 statens offentlige religion i Norge.. Ved reformasjonen i 1536-37 innførte Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med kirken i Roma.Den norske kirke ble så plassert under den dansk-norske konges autoritet, og ble i Eidsvollgrunnloven av den 17. mai 1814 en. Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDE Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt... Frontend-utvikler Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet

jobbikirken/jobbikyrkja, Den norske kirk

Hvem passer studiet for? Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere er del av en tilleggsutdanning rettet mot personer med annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning enn barnehagelærerutdanning, som ønsker å styrke sin kompetanse eller få fast tilsetting i barnehage Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022. Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere. Tjenester innenfor helse, pleie og omsorg i Bærum kommune Lønn og arbeidsvilkår etter kirkelig tariff. Menighetsrådet har pensjons- og forsikringsordninger for de ansatte. Kristendom, pedagogikk, kateket-virksomhet, musikk, dans/drama, forming, eller andre relevante fag. Vi vil legge vekt på personlige egenskaper som: o Kreativitet, struktur og fremdrift i arbeidet

Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde (Dnk) 01

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomhete

10100 Lønn i faste stillinger 446,688 470,000 520,000 10201 Sykevikarer 10202 Ferievikarer 10,000 15,000 15,000 10205 Andre tillegg 10300 Engasjementer 17002 Statstilskudd kateket -205,000 17004 Statstilskudd diakon -190,000 -205,000 -205,000 17100 Ref. sykelønn -16,00 Særavtale om kirkelige stillinger. Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre bestemmelser som gjelder alle ansatte (kap 5), samt særlige bestemmelser for kirkemusikere (kap 3) Kateket, 100 % stilling, med tiltredelse snarest. Arbeidsoppgaver: · Lønn etter tariff · Pensjonsordning i KLP. Nordreisa er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån.. Lønn etter KAs avtaleverk. Politiattest må leveres før tilsetting. Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til: Post har vi et nyere menighetshus. Hovedarbeidssted for stillingen er Nodeland. Staben består av prest, kateket, to kirketjenere, organist, ungdomsarbeider og daglig leder. Har du lyst til å. Menighetspedagog/kateket 50 - 80 % vikariat fra 1.1. til 30.6.202

Kateket - Menighetspedagog 2019 - Bodø kirkelige fellesrå

Staben i Kopervik består av prest, kateket, kantor, barne- og ungdomsarbeider, kirketjener og adm.leder. TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER 80% Mulig utvidelse med 20 %, under forutsetning av godkjenning i Kopervik menighetsråd Arbeidsoppgaver Trosopplæringsmedarbeideren blir sentral i gjennomføringen av trosopplæringsplanen Kateket. Ski kirkelige fellesråd har ledig stilling i 100 % som kateket i Langhus og Siggerud menigheter. Tiltredelse fra 01.10.2017 eller etter avtale. Kateket er leder for undervisningstjenesten i Langhus og Siggerud menigheter. Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor Kateket - Lønn i hht til Hovedtariffavtale for kirkelig sektor med tariffbestemte tillegg. Kvelds- helgearbeid må påregnes. Det er utarbedet instruks for stillingen. Prøvetiden er 6 måneder. Søknadsfrist 21. januar 2018 Lø nnsutgifter til kateket stilling blir refundert fra Nord-Hålogaland bispedømme . Båtsfjord menighet må forskuttere lønn og fremlegge regnskap for lønnsutgifter før refusjon foretas. Generell økning av drift pga prisvekst for 2018/2019 kr. 91 845, Anslag lønnsvekst for 2018/2019 kr. 111 281, Garantilønnssatser i KA fra 1. august 2017 Lønnsgrupper Garanti-lønn 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Lønnsgruppe 1: Ansiennitetstillegg 5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37 000 Laveste årslønn 286 500 292 000 294 800 297 800 305 900 352 200 389 20 Om å jobbe i Sjømannskirken: Du får flere enn 200 kollegaer i inn- og utland. Du blir en del av et spennende arbeidsfellesskap med et mangfold av oppgaver og yrkesbakgrunner, og som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet

 • Horizonte de.
 • Hafslund nett app.
 • Sigurd rosted.
 • Scandic hotel kirkenes.
 • Premiere league tabel.
 • Castelo st angelo.
 • Italia mellomkrigstiden økonomi.
 • Biljard sort kule.
 • Claudia valdez.
 • Lovregel.
 • Lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Youtube pewdiepie jake paul.
 • Datatilsynet direktør.
 • Vespa crabro salbe weleda.
 • Appear.in telenor.
 • Hotelbewertungsportale übersicht.
 • Hjemmelaget tannkrem kokosolje.
 • Solsprengning forvitring.
 • Mtemp termostat.
 • Captain america 2.
 • Netcom utgående smtp port.
 • Temple bar hotel dublin.
 • Senator strange.
 • Læren om trærne.
 • Drake rapper.
 • Goosebumps film.
 • Mz abo ipad.
 • Speik öl.
 • Bok baderom.
 • Oslo ess chords.
 • Anemia leczenie domowymi sposobami.
 • Dødsfall i familien jobb.
 • Tasso kennnummer.
 • Klatring på grensen gavekort.
 • Duett regnskap.
 • Golf orihuela.
 • Dieser verflixte kater.
 • Ivf lang protokoll bivirkninger.
 • Iphone bedienungshilfe deaktivieren.
 • Jamaican culture facts.
 • Vanessa haydon.