Home

Lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne . LOV 17. juni 2005 nr 58: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m Nedsatt funksjonsevne Rettleiar (veileder) for rådene for personar med funksjonsnedsetting Utarbeidde i samarbeid med Kommunalt- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet Unntaksregel om felles råd Rådene har også en viktig rolle i å gi innspill til om kommunale/fylkeskommunale Respekt for forskjeller og aksept av mennesker med nedsatt funksjonsevne som en del av det menneskelige mangfold og av menneskeheten 5. Like muligheter

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne

 1. På denne temasiden legger Bufdir ut informasjon som er rettet mot de kommunale rådenes virksomhet. Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne (lenke) Lovverk. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. (Lenke
 2. Dokumentet Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m fra 17.jun.2005 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement
 3. x LOV 2005-06-17 nr 58: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. x Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ± en håndbok med informasjon og veiledning x Gjeldende retningslinjer (hjemmesiden
 4. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) er et lovpålagte råd som har vært regulert av Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne mm.1 I 2018 vedtok imidlertid Stortinget ny kommunelov

Ny § 7-1 femte ledd vil frem til første årsskifte i valgperioden 2019-2023 også gjelde for eldreråd valgt etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ for kommunen og andre aktører. Rådet får blant annet kommunale plansaker til uttalelse og påpeker forhold innenfor sitt arbeidsområde som bør endres eller følges opp. Rådet ka Lov om råd for personer med nedsatt funksjonsevne pålegger kommunene å opprette råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdirs kartlegging viser at nesten alle kommuner i Norge har opprettet råd for personer med nedsatt funksjonsevne. 98,9 % av kommunene som har svart oppgir at de har opprettet råd

1. Formål Funksjon til folkevalgte er regulert i kap 5 i Lov om kommuner og fylkeskommuner. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er hjemlet i § 5-2 i kommuneloven, andre kommunale organ, kommer inn under samme bestemmelser som for folkevalgte organ og treffer sine vedtak i møte, jf. kommuneloven kap. 11. Rå;det for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et sektorovergripende. I Lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne heter det at kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MANDAT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 16.04.2008 § 1 HJEMMEL Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. som bl Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) er et lovpålagte råd som reguleres av Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne mm.1 I loven heter det at; Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF Fra 30. juni 2016 ble eldrerådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede slått sammen til ett råd; Råd for eldre og funksjonshemmede. Høsten 2020 fikk rådet nytt navn: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF

FUNKSJONSEVNE § 1 Hjemmel Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. av 2007. Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. § 2 Formål Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og. RMNFE er oppretta i samsvar med Lov om kommunale- og fylkeskommunale eldreråd av 08. nov. 1991 og «Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne» som vart vedteke av Stortinget 17. juni 2005 og trådde i kraft 10. september 2007. § 2 Oppgåve Rådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet behandler saker som berører eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er nå harmonisert med de endringer som er foretatt i politisk reglement. Prosjektleders vurderinger Følgende avtaler skal være inngått i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 6: 1 1. Lov om råd og anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne med mer av 17. juni 2005. Merknad: Loven blir opphevet med ny kommunelov. 1. Kommunelovens § 5-12 om andre kommunale organer, jfr. § 5-2 bokstav e). 2. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med

Rettleiar (veileder) for rådene for personar med

I samsvar med lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne skal rådet medvirke i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet oppnevnes av kommunestyret, som også oppnevner nestleder. Rådet selv oppnevner leder blant brukerorganisasjonene Mandat for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 1 HJEMMEL OG BETEGNELSE Rådet er opprettet i medhold av lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m av 17. juni 2005. Ringebu kommunes organ opprettet i medhold av denne loven betegnes rådet for mennesker Bystyret oppnevnte 10. juni nytt reglement og nye medlemmer og varamedlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelse. På rådets konstituerende møte 25. juni ble Ann-Marit Sæbønes valgt til leder og Sadia Jabeen Iqbal til nestleder. Sæbønes kan kontaktes via rådssekretær, mens Iqbal har e-postadresse sadia.j.iqbal@gmail.com. Oversikt over rådets medlemmer og varamedlemmer (PDF

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - NFU Norg

Rådet er opprettet i samsvar med Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. av 17. juni 2005. Valg av medlemmer og sammensetning Rådet skal ha 7 medlemmer med personlig varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Brukerorganisasjonene. Bakgrunnen for opprettelse av rådet er lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne. Klikk her for hele lovteksten. I § 1 og 2 i loven fremgår det at k ommunene og fylkeskommunene skal sørge for at menneske med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengeleg medvirkning i arbeidet med saker som er særlig. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 Kommunens Ingrid fortalte om konferansen for kommunale råd for funksjonshemmede som ble holdt i Stavanger 18.04.2018 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen, statlige etater på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner Rådet er opprettet i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova) av 8.11.1991 og Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne) av 17.06.2005. Eldrerådslova. § 1

Ikke tilgjengelig:Lov om råd eller anna

 1. I forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse §3 Sammensetning og organisering, er det rådet selv som velger sin leder og nestleder blant medlemmene. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er rådgivende organ for kommunen, og har rett ti
 2. Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Etter denne loven skal alle kommuner og fylkeskommuner ha et råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 3. Eldre og personar med funksjonsnedsetjing har i dag ein lovfesta rett til medverknad, jf. lov 8. november 1991 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, som blir forvalta av ASD, og lov 17. juni 2005 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m., som blir forvalta av BLD
 4. om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskeret-tigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant annet mennesker med langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettels
 5. Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne i Flesberg kommune er opprettet i.h.t. lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Rådet skal bestå av 5 medlemmer m/personlige varamedlemmer
 6. Høring - Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 3 Referatsaker 3/19 18/00198-19 Protokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.01.2019 7 Andre saker 1. Protokoll fra forrige møte 2. Orienteringer fra leder - Saker fra fordelingskomiteen 3

Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov - Lovdat

Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.01.17 Side 3 1. Generelt Rådet er lovpålagt i hht Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m av 17. juni 2005 nr. 58. Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder Kommuneloven, Forvaltningsloven o De kommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne har fått en ny lov i ryggen og tilhørende bruksanvisning. Les mer om hvordan du som nytt rådsmedlem etter valget i høst kan gjøre en best mulig jobb de neste fire årene Retningslinjene og mandatet er utarbeidet med bakgrunn i «lov om råd eller annen representasjon i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m.»medikrafttredelse fra 01.09.07, samt håndbok for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, utgitt av Kommunal kompetanse (IS-1679)

Etter § 6 i Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne vedtar kommunestyret mandat for og sammensetning av rådet. 8. Møter og innkalling Lederen innkaller til møter, og møte kan avholdes hvis ett av Rådets medlemmer mener det er riktig å avholde møtet. I Rådet gjelder alminnelig flertall med avstemninger Om tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Selvbestemmelse, beslutningsstøtte og brukermedvirkning. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har ulike behov for individuelle og sammensatte tjenester. Koordinerende enhet i kommunen har et særlig ansvar for å se de ulike tjenestene i sammenheng FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne . Åpen temadag 23.april, 2019 . Marcus Zweiniger . zwemar@bodo.kommune.no . Sammendrag . Kommunalt Råd for funksjonshemmede skal ha temadag om FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hensikten er å ta «tempen» på hvor vi står i Bodø. Etter lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal det opprettes egne råd. I forbindelse med regionreformen kan det bli opprettet desentraliserte råd dersom fylkeskommunen ønsker det, men det må da også etableres et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dette Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet av Søndre Land kommunestyre i medhold av lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m av 17.06.2005. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et fast utvalg i medhold av kommuneloven §10 nr 1. 2 Prioritering av aktuelle saker og oppgaver for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommende periode. Hva ønsker og kan rådet jobbe med? Vedtak RLF, 08062020, Sak 11/20, Prioritering av aktuelle saker og oppgaver for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommende periode Lov om representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. I hht lovene kan rådene slåes sammen til et råd som dekker funksjoner og oppgaver til begge. tilgjengelig 2. FORMÅLlov Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er et. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et fast utvalg i henhold til kommunelovens § 10 og Rundskriv Q21/2012: Om Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. § 2 Valg og sammensetning Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 5 medlemmer med Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsrapport for 2014 1. Mandat Risør kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter rådet) er opprettet med hjemmel i § 1 i lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m

Reglement for Rådet for mennesker med nedsatt

Mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenester og informasjon som er nødvendig for at de skal fungere best mulig. Dette innebærer at rådet skal kunne ta opp forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, arbeid, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenester Reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1. Hjemmel Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 22. jun mennesker med nedsatt funksjonsevne • Ombudet ga i årsmelding for 2017 følgende anbefaling; -Sykehuset Innlandet må sørge for kunnskap om gjeldende FN-konvensjon og lovverk om tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne og iverksette tiltak for å sikre etterlevelse -Sykehuset Innlandet må sørge for raskere behandling a Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Rundskriv Q - 21/2012

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU

Reglement for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF, 107 kB) Reglement for valg av og instruksjonsmyndighet over kommunens eierrepresentanter til generalforsamling for aksjeselskaper og representantskap i interkommunale selskaper (PDF, 11 kB) Retningslinjer for offentlig spørretidsordning (PDF, 13 kB Rådet har møte-, tale- og forslagsrett i komiteene, formannskapet og kommunestyret når disse behandler saker som rådet har gitt uttalelse til. Reglementet er utarbeidet i h.h.t. lov om eldreråd av 8.11.1991 - § 4a - og lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 17.06.2005 - § 6 Mandatet til rådet bygger på Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne av 17.06.2005, rundskriv Q-21/2012 og FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. § 2 Valg og sammensetning Rådet skal ha følgende sammensetning Det kommunale råd for funksjonshemmede/ Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Årsrapport 2007 1. Medlemmer og varamedlemmer i rådet Kommunalt råd for funksjonshemmede 01.01. - 29.10.07 Medlemmer Varamedlemmer Politikere fra kommunestyret: Torill Elverum, leder Mari-Ann Gree

Da Strands kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde møte denne uka, påpekte flere av møtedeltakerne at folk må bli flinkere til å holde korona-avstand, som ved vaksinering og på fotballkamper 7/18 Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.04.2018 Orienteringssaker til møte 190418 Vedlagte dokument: Ingen. Saksopplysninger: I siste møte ble sekretær bedt om å undersøke muligheten av å få avvikle møtet i Rådet på Nordkjosbotn i de nye omsorgsboligene Oppnevning av nye råd for personer med nedsatt funksjonsevne høsten 2015 Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet (Bufdir)har ansvar for å følgeopp lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne, og gi informasjon og veiledning om rådenes arbeid I fylje Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne og lov om eldreråd skal alle kommunar ha eit råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre. Kommunane kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ for kommunen og andre aktører. Rådet får bl.a. kommunale plansaker til uttalelse og påpeker forhold innenfor sitt arbeidsområde som bør endres eller følges opp. Forrige valgperiode satt Tonje Jensen som fast medlem av KRFF med Anita Edseth Holter som vara

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF

 1. Nr Navn E-post Telefon 1. Arild Røland Send e-post 936 30 024 2. Ellinor Lauvsnes - nestleder Send e-post 936 58 838 3. Jan Morten Almli Send e-post 992 50 895 4. John Esten Skjærli Send e-pos
 2. Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 10.9.2007. 1. Formål og oppgaver Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet for.
 3. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne skal holde seg informert om saker av betydning for rådets ansvarsområde og gi relevante innspill om disse. Rådet avgir vurderinger og uttalelser til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige saksbehandlende organer i fylkeskommunen og kan på eget initiativ ta opp saker

Mandal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et kommunalt oppnevnt organ som arbeider etter prinsippet om universell utforming samt . Etter denne loven skal alle kommuner og fylkeskommuner har et råd eller en annen represenstasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkårene til ulike grupper mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal ha alle sakspapirer i god tid før kommunestyret/utvalg fatter vedtak. I saker med stor betydning for funksjonshemmedes levekår, er det viktig at rådet får seg forelagt sakene på et tidlig tidspunkt for å.

Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av fylkestinget. Rådsmedlemmene blir valgt for fire år av gangen og skal være bredt sammensatt med spredning i alder og erfaringsbakgrunn. Rådsmedlemmene regnes som folkevalgte og har samme rettigheter og plikter som medlemmene av folkevalgte organer i 2008 kom lov om «råd for menneske med nedsett funksjons - evne.» Den skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem i kommuner og fylkeskom - muner. for å oppnå dette, sier loven at kommunene skal opp Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet, og at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenestene og den kommunale informasjon som er nødvendig for at de skal fungere best mulig 3. Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 3.1 Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Fra og med valgperioden 2007 - 2011 er det også lovpålagt å ha råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjons-evne

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019

Saker som gjelder likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, berører mange sektorer. SAFO arbeider med saker som skal fremme likestilling og menneskerettigheter. Les gjerne SAFOs fakta-ark om likestilling , som beskriver hva likestilling er når det gjelder mennesker med funksjonsnedsettelse, om regelverket og om status på feltet Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne, utgitt av Bufdir Veiledning I-0975 B Råd for funksjonshemmede , utgitt av Arbeids- og sosialdepartementet. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m , utgitt av Lovdat Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.03.2020; Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.03.202 Møteprotokoll for Kommunalt råd for men nesker med nedsatt funksjonsevne, 28.09.2010 (10/37973) 4 Votering: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik UTTALELSE Når Trondheim kommune skal organisere helsetjenestene på nytt sammen med staten, er det viktig a Hjemmel: Lov om råd eller annet representasjonsordning i kommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne. Etter denne loven skal alle kommuner ha et råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å siker at denne gruppen blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt.

Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble etter kommunevalget i 2019 slått sammen til et utvalg: Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. Kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Hovedporta

og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Innledende kommentarer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Bufdir i oppdrag å følge opp lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne og gi informasjon og veiledning om rådenes arbeid I henhold av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne (LOV 2005-06-17 nr 58) skal kommunen ha et råd som ivaretar mennesker med nedsatt funksjonsevnes situasjon. Rådet velges av kommunestyret og består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer: 2 medlemmer/varamedlemmer fra kommunen 3 medlemmer/varamedlemmer fra funksjonshemmedes organisasjone Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Det er lovfestet at alle kommuner skal ha et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller annen likeverdig representasjonsordning. I en del kommuner har SAFOs organisasjoner valgt å samordne sitt forslag til representanter til kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet skal være rådgivende for de kommunale organer i saker som angår de eldres situasjon i kommunen. I krødsherad er rådet utvidet til å omfatte også funksjonshemmede, slik det også er i Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser - Sentrale

Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne av 17. juni 2005 nr 58 og rundskriv A-28-2007 regulerer kommunens plikt til å opprette råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. § 2 FORMÅL. Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil sterkt fraråde tiltakene om å endre boligstrukturen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I vedlegget angis det å endre til 12 boenheter Formål: Etter Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. §1 skal Hattfjelldal kommune sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 2 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også t

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Tinn kommun

 1. Rådet for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ for Åmli kommune i alle saker som berører eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne. Sjå Lov om råd eller anna representasjonsordning... for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Medlemmar Rådet er oppretta av kommunestyret og består av fem medlemmer, to politikarar og tre frå lag og.
 2. I følge Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m., skal det utarbeides en årsmelding som skal behandles av kommunestyret
 3. Styrer, råd og utvalg 2019-2023 (PDF): Fil med oversikt over alle styrer, råd og utvalg i inneværende periode Medlemmer i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utval
 4. Med forbehold om endringer. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 5. Norge har signert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Du som har en funksjonshemning, kronisk sykdom eller er pårørende kan bruke konvensjonen til å få innfridd dine rettigheter
 6. spørsmål for mennesker med nedsatt funksjonsevne. § 3 Rådet skal orienteres jevnlig om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Enhetene skal samarbeide med rådet om de sakene de skal ha, eller har til behandling, og rådet skal se til at brukernes erfaring blir ivaretatt i saks- og planprosessen. Sakene skal legges fram for rådet.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, etter Lov om Barnehager § 19 g Barn med nedsatt funksjonsevne. Vilkåret for å ha rett til et egnet tilrettelagt barnehagetilbud er at barnet ha Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.09.2019 10:00 Møtested: Kantina, rådhuse

Reglene om Lov om kommuner og fylkeskommuner og forvaltningsloven kommer til anvendelse så langt annet ikke er bestemt i lov om råd eller annen representasjonsordning. 8. Årsrapport / årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal utarbeide en årsmelding for sin virksomhet 01.01.2020, og ny kommuneplan skal utarbeides. Eldres råd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble invitert til møter for å gi innspill til planen våren 2019. I det følgende presenteres et sammendrag av innspillene. Infrastruktur og samferdsel: Godt og tilfredsstillende kollektivtilbud med tilhørende tilbringertjeneste ønske Alle mennesker har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Både i norsk lov og i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, står det at dette er en rettighet for alle som bor i Norge, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bosted og diagnose/funksjonsnedsettelse reglement for virksomheten av eldres råd vedtatt av kommunestyret. Når det gjelder rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er arbeidsoppgavene hjemlet i lov om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Begge lover åpner for at kommunene kan velge å ha felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for at de administrative funksjonene for rådet blir ivaretatt (Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne -§7), skal det opprettes et sekretariat. Rådet har sektorovergripende utfordringer og bør derfor administrativt tilknyttes rådmannen, slik at linjene fra rådet til politisk og administrativt nivåblir såkorte som mulig

Retningslinjer for rådet for mennesker med nedsatt

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan selv ta opp saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne vel sjølv leiar og nestleiar blant medlemmane i rådet § 02 FUNKSJON, ANSVAR OG HOVUDOPPGÅVER Rådet er oppretta med heimel i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne av 17. juni 2005 Kommunalt råd for brukermedvirkning (KRB) I henhold til kommunestyrevedtak 19.12.2016 ble det i forbindelse med behandling av budsjett 2017 vedtatt å slå sammen eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til ett felles råd

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. torsdag 27. august 2020, 16.00 - 18.00. Informasjo Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 70 likes. KRMNF er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som vedrører mennesker med..

 • Unitymedia mobil lte.
 • Plast i havet.
 • Senator strange.
 • Ravioli spenat ricotta.
 • Mekonomen butikk bergen.
 • Åldersintervall enkät.
 • My little pony video på norsk.
 • Amu leder oppgaver.
 • Dobermann nrw listenhund.
 • Kjell och company örnsköldsvik.
 • Når legges sommerens flybilletter ut.
 • Skolemassakre norge.
 • Burschenschaft germania tübingen.
 • Angst den ersten schritt zu machen.
 • Wdr volontariat gehalt.
 • Farliga djur zanzibar.
 • Horizonte de.
 • Hva er klokken i sao paulo.
 • Rangliste pflanzen pokemon.
 • Universitetsforlaget as.
 • Keltischer hauttyp.
 • Kyllingkjøttdeig trines matblogg.
 • Enklere liv sittepute.
 • Porco rosso plane.
 • Instabank erfaring.
 • Oslo ess chords.
 • Weltspartag volksbank gronau.
 • Kvg kiel haltestellen.
 • Energi uib.
 • Japansk restaurant oslo.
 • Hva skriver man om seg selv i en søknad.
 • Gule sider frankrike.
 • Delirium red.
 • Byggmax ytterdør.
 • 4 sverd tarot.
 • The house of lords and the house of commons.
 • Alvorlig kronisk sykdom.
 • Parasitärer zwilling.
 • Brannmann sam leker brannstasjon.
 • Vienna østerrike.
 • Unterwasserwelt malediven.