Home

Alkoholloven forskrifter

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m

Alkoholloven med kommentarer. Rundskriv. Hva er rundskriv? Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Innførsel og utførsel Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker Hjemmel for forskrifter om innførsel og utførsel av alkoholholdig drik Styrer og stedfortreder må kunne dokumentere kunnskaper om alkoholloven og dens forskrifter, med mindre det søkes om bevilling for en enkelt anledning eller ambulerende skjenkebevilling. Se også alkoholforskriften kapittel 5. Styrer og stedfortreder må også oppfylle lovens vandelskrav, jf. fjerde ledd Alkohol Fortolkninger av alkoholloven. Salgs-, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Reklameforbud Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer Offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om omsetning av

Alkoholloven - regjeringen

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. desember 1997 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 1-5, § 1-7c, § 1-8, § 1-9, § 1-10, § 1-14, § 3-8, § 4-6,.. Forskrifter om mellommenns adgang til opptagelse av bestilling på og innførsel av prøver av brennevin, gitt ved kgl.res. av 24. juni 1927 nr. 9533 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 32 nr. 1 bokstav a og e, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-2. alkoholloven nå oppheves. En oversikt over disse finnes i rundskrivets del V - Vedlegg. I rundskrivet er alle lovens bestemmelser inntatt og kommentert i form av merknader til de enkelte bestemmelsene. Forskrifter gitt med hjemmel i loven er gjengitt og kommentert me

Styrer og stedfortreder må i tillegg til alder kunne dokumentere kunnskaper om alkoholloven og dens forskrifter, gjennom Kunnskapsprøven. De plikter videre å legitimere seg ved krav fra bevillingsmyndigheten, f.eks. ved kontroll. § 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan Forskriften § 12-4 fastsetter prøveform, prøvetid og hvilke bestemmelser i alkoholloven med forskrifter kandidaten skal ha kunnskap om eller kjennskap til. I følge bestemmelsen er kunnskapsprøven en flervalgsprøve, d v s at kandidaten skal velge mellom flere svaralternativ til hvert spørsmål, hvorav kun ett er korrekt Alkoholloven : (lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.) av 2. juni 1989 nr. 27 : med endringer, sist ved lov av 23. juni 2020 nr. 111 (i kraft 1. september 2020) : samt forskrifter ; Serveringsloven : (lov om serveringsvirksomhet) av 13. juni

Ved siste revisjon av alkoholloven og tilhørende forskrifter ble det innført et nytt krav om internkontroll for alle salgs- og skjenkesteder. Internkontroll handler om å systematisere den daglige driften av virksomheten slik at kravene i regelverket overholdes. Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for salgs- og skjenkesteder som nå ska Kjøp 'Alkoholloven, med forskrifter, lov 2 juni 1989 nr.27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., sist endret ved lov 12 august 2016 nr. 77 fra 1 juli 2017' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824508709 Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter. Åpne alkoholloven for salg START SALGSBEVILLING PRØVE . Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter. Åpne alkoholloven for skjenkebevilling START SKJENKEBEVILLING PRØVE . Fra Næringsetaten Alkoholloven : med forskrifter; sist endret ved lov 18 desember 2015 nr. 122 fra 1 januar 2016 : lov 2 juni 1989 nr.27 om omsetning av alkoholholdig d 9788245084672 28.01.201 Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Lover og forskrifter Se alkoholforskriften kapittel 5: Kunnskapsprøve. Lover. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) Forskrifter. Alkoholforskriften

Forskrifter til alkoholloven - NHO Reiseli

 1. Kjøp 'Alkoholloven, lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., kommentarutgave' av Christian J. Aubert fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, Innbundet | 978821501622
 2. Alkoholloven m/forskrifter - med endringer, sist ved forskrift av 12. desember 2014 nr. 69 (i kraft 1. januar 2015). Med historiske noter Cappelen D
 3. Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 76 (i kraft 1. november 2018) Med historiske og faglige note
 4. Lærlinger og lærekandidater, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 4-1, og elever i kokk-, servitør- eller resepsjonistfag i videregående skole under praktisk opplæring i bedrift, som ikke har nådd den alder som er fastsatt i alkoholloven § 1-5 tredje ledd, kan likevel selge, utlevere eller servere alkoholholdig drikk når.
 5. Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Cappelen Damm Undervisning Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 23. juni 2020 nr. 111 (i kraft 1. september 2020) Med historiske og faglige note

Tittel: Alkoholloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18 desember 2015 nr. 122 fra 1 januar 2016, Forfatter: , Omtale: Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2016 nr. 51 (i kraft 1. juli 2016). Med historiske og faglige note

Alkoholloven med kommentarer - Helsedirektorate

Alminnelige bestemmelser - Helsedirektorate

 1. Kjøp Alkoholloven m/forskrifter fra Bokklubber Alkoholloven m/forskrifter - med endringer, sist ved forskrift av 12. desember 2014 nr. 69 (i kraft 1. januar 2015). Med historiske noter Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter
 2. Trykk på en av linkene for å se de til enhver tid gjeldene regler og forskrifter. Alkoholloven. Alkohollovens forskrifter
 3. Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Cappelendamm Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 23. juni 2020 nr. 111 (i kraft 1. september 2020) Med historiske og faglige note
 4. Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Vi har satt sammen en omfattende klargjørings test som vil hjelpe deg med å klargjøre deg til prøven hos næringsetaten
 5. nelige bestemmelser. §1-1.Lovens formål. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størs

på alkoholloven, samt kommunens reglement om åpningstider for salg- og skjenkesteder. I tillegg finner du utdrag fra sentrale forskrifter som gjelder gitte salgs- og skjenkebevillinger. Forøvrig vises det til Alkoholloven med tilhørende forskrifter. All tekst med grønn skrift er hentet fra alkoholloven med forskrif Alkoholloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 9. desember 2011 nr. 50 (i kraft 1. januar 2012) Til toppe Forskrifter Lovdata - Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Helsedirektoratets merknader til alkoholloven § 1-8 og alkoholforskriftens kapittel 5, 6, 9 og 10, gjeldende fra 1.1.201 Omsetning av alkohol er grundig regulert i alkoholloven med forskrifter. Loven og forskriftene finner du på linkene over. Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no) har utarbeidet en veileder/rundskriv til alkoholloven med forskrifter, der de kommer med merknader til loven og forskriftene.Dette er en veldig nyttig kilde til ennå bedre kunnskap om regelverket

i samsvar med vilkår angitt i bevillingsvedtaket, alkoholloven og dens forskrifter og for øvrig utøves på en forsvarlig måte. 2.0. Vilkår . Salgs- og skjenkebevillinger skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillings-vedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt Håndbok i alkoholloven. Alkoholloven. Forskrifter til alkoholloven. Lærematriell fra Vinn. Andre henvendelser. Har du andre spørsmål vedr. kunnskapsprøven? Linda Rostad, 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post linda.rostad@bodo.kommune.n Alt pensum finnes i alkoholloven og alkoholforskriften: Skjenkesteder (skjenkebevilling): Kandidaten skal ha god kunnskap om kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. Kandidaten skal ha kjennskap til kapittel 2, 3, 6 og 10 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Bokklubber Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 23. juni 2020 nr. 111 (i kraft 1. september 2020) Med historiske og faglige note alkoholloven og/eller forskrifter i medhold av loven, kan det bli nødvendig å vurdere endringer i planperioden. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker størst belastning både i et individuelt perspektiv og i et samfunnsperspektiv. De fleste skader og ulykker relatert til bruk av alkohol skjer ikke so

Alkoholbruk kan medføre både sosiale og helsemessige skader for samfunnet som helhet og for enkeltpersoner. Internasjonal forskning viser at restriksjoner på salg og skjenking, slik vi har i alkoholloven, er et av de mest effektive virkemidlene for å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene alkoholbruk kan medføre Alkoholloven § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av salgs og skjenkebevilling

(alkoholloven) med tilhørende forskrifter regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk. Det følger av alkoholloven § 1-7 d at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. De alkoholpolitiske retningslinjene er en del av denne handlingsplanen Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt etter alkoholloven. Se for øvrig alkoholloven m/forskrifter. Hol kommune har for perioden 1.7.2012 - 30.6.2016 vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer og retningslinjer for reaksjon ved overtredelse av alkoholloven, forskrift og vilkår Følgende lover og forskrifter setter rammer og gir føringer for den alkoholpolitiske handlingsplanen: Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv - videre omtalt som alkoholloven. Forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. - videre kalt alkoholforskriften Sentrale lover og forskrifter. Alkoholloven. Loven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Alkoholforskriften. Forskriften inneholder regler om salgs- eller skjenkebevillingen, krav til dokumentasjon om internkontroll, tildeling av prikker og konsekvenser ved brudd på alkoholloven Departementet kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. 0 Endret ved lover 22 des 1999 nr. 108 (ikr. 1 jan 2000), 17 juni 2005 nr. 59 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 601)

Video: Alkohol - Helsedirektorate

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven. Målgrupp Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Bokklubber Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2016 nr. 51 (i kraft 1. juli 2016). Med historiske og faglige note

Sentrale forskrifter - Lovdat

Lover og forskrifter; Lover og forskrifter. Serveringsloven; Alkoholloven; Alkoholforskriften; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. STRAND KOMMUNE. Postboks 115 4126 JØRPELAND. Send e-post. Kontaktsskjema . Webredaktør. Besøk oss. finner du utdrag fra sentrale forskrifter som gjelder gitte salgs- og skjenkebevillinger, herunder bevillingsgebyr og prikkbelastning. For øvrig vises det til alkoholloven med tilhørende forskrifter. All tekst med blå skrift er hentet fra alkoholloven med forskrift og er ment som en veileder for leser Den 1. juli 2005 trådte det i kraft en rekke endringer i alkoholloven og alkohollovens forskrifter. I det følgende gis det først (1) en kort orientering om de viktigste endringene knyttet til kommunen som bevillingsmyndighet. Deretter (2) gjøres det rede for endringer i loven og dens forskrifter I tillegg til alkoholloven, sentrale og lokale forskrifter og retningslinjer, er planen et sentralt styringsdokument for kommunens alkoholpolitikk. Alkoholloven gir kommunene ansvaret for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, samt å føre kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkestedene ved eventuelle avvik Departementet foreslår at kravet om kunnskaper om alkoholloven og andre relevante lover og forskrifter stilles til styrer og stedfortreder. Når det gjelder spørsmålet om adgangen til å stille vilkår i kommunale salgs- og skjenkebevillinger, foreslås det at den begrensning som finnes i gjeldende alkohollov oppheves, slik at kommunenes vilkårsadgang følger av alminnelig forvaltningsrett

Alkoholloven. Forskrifter; Alkoholforskriften. Pris Gebyrsatsen for bevilling for en enkeltanledning blir satt for søknad. Størrelsen på gebyret reguleres av størrelsen og omfanget av anledningen. Ved store anledninger kreves det innlevering av omsetning per liter. Gebyret regnes da ut. Kunnskapsprøven - alkoholloven. Slik avlegger du prøven. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette dokumenterer du ved å bestå kunnskapsprøven. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven

Logg inn. Cart. 0 Handlekur alkoholloven) med tilhørende forskrifter. 2 Innledning Alkoholloven § 1-7 d bestemmer at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. En alkoholpolitisk handlingsplan skal angi de alkoholpolitiske mål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som skal tas i bruk for å nå målene. I tillegg ti

Forsiden - Lovdat

Bakgrunnen for revisjon av kommunens forskrifter, er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer i alkoholloven. I formannskapets forslag til reviderte forskrifter gjelder i utgangspunktet de samme bestemmelsene som i dagens forskrif Vår pris 129,-. Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 76 (i kraft 1. november 2018) Med historiske. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. Om oss; Kontakt; Opplæring; Regelver

Alkoholloven : med forskrifter; sist endret ved lov 18

Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Norske serier Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2016 nr. 51 (i kraft 1. juli 2016). Med historiske og faglige note Frøya kommune Frøya kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv, 18.03.2015 Reglement Lover og forskrifter Alkoholloven Opp ett nivå Utskriftsvennlig versjo

Kunnskapsprøve i alkoholloven - Helsedirektorate

forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd. Alkoholloven forutsetter uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- o I Alkoholloven § 1-6 første ledd og andre ledd første setning står det: «Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer

Din bokhandel for fagbøker på nett

Kunnskapsprøve - Helsedirektorate

Alkoholloven med forskrifter setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Kommunene har stor grad av skjønn. No som gir stor frihet, men også ansvar til å utforme en alkoholpolitikk som ivaretar alkoholloven formål, næringslivets interesser samt likebehandling av aktører i bransjen Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet) Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen. Forskrifter. Alkoholforskriften . Søk elektronisk om skjenkebevilling. Oppdatert: 22.09.2020. Ansvarlig avdeling: Kontor for skjenkesaker

Heftet er organisert slik at det skal hjelpe deg å bli kjent med de lover og forskrifter du må ha kjennskap til. Pensumheftet inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører enten Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling eller Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Bokklubber Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 76 (i kraft 1. november 2018) Med historiske og faglige note Lovtekst. Inneholder lenker til endringer og sentrale forskrifter . Rundskriv hos Helse- og omsorgsdepartementet . Rundskriv hos hele regjeringen.no 2.1 Alkoholloven Publisert: 13.10.2003 Det heter i alkoholloven § 1-7b at bevillingshaver, og andre personer som er tilknyttet salgs-/skjenke-virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen Det er derfor mange lover og forskrifter du må ha kjennskap til, blant annet Lov om serveringsvirksomhet, Internkontrollforskriften og Lov om bokføring. Vi anbefaler derfor at du leser vårt pensumhefte da dette gir en helhetlig sammenstilling av det aktuelle stoffet. Alle relevante lover og forskrifter er dessuten gjengitt i pemsumhefte

Alkoholloven med kommentarer av Christian J

Alkoholloven : med forskrifter; sist endret ved lov 19

rom til å kontrollere, rapportere og sanksjonere skjenkesteders overholdelse av alkoholloven og tilhørende forskrifter. Rapporten presenterer en studie av et utvalg av elleve kommuners forvaltning av alkoholloven med vekt på lovens bestemmelser for skjenkesteder Her finnes hele Alkoholloven med alle forskriftene. Imidlertid er det ikke hele heftet som er pensum: Skjenkebevilling krever at man må ha kunnskaper om innholdet i bestemmelser i alkohollovens kapittel 1,4,5,7,8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Det holdes kurs i alkoholreglene i de fleste store byene

Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig

Alkoholloven forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringene som kommunen ønsker på området. De kommunale retningslinjene skal legge til rette for en god og helhetlig alkoholpolitikk, og har som formål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk ka Salgsbevilling: kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter, samt kjennskap til kap 2, 4, 5 6 og 10 med forskrifter. Skjenkebevilling: kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7 og 9 med forskrifter, samt kjennskap til kap 2, 3, 6 og 10 med forskrifter. Handbok i alkoholloven går utfyllende informasjon Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven kan du kjøpe på vinn.no. Utstedelse av prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta.

Alkoholpolitisk handlingsplan - Ringerike kommune byFår ikke servere alkohol på to ukerPakketilbud komplett – skjenkebevilling | VINNs nettbutikkSkjenkebevilling enkeltanledning - Verdal kommuneSkjenketider og helligdager | Smak

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven volumprosent alkohol, jfr. alkoholloven § 1-3). 2.0 Salgsbevilling for alkohol gruppe 1 (drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol) 2.1 Hvem kan selge alkohol i gruppe 1 Kolonialforretninger og rene ølutsalg kan gis salgsbevilling innenfor de rammer som alkoholloven med forskrifter setter Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven. Du må gjøre bestille tid i forkant for å avlegge prøve Alkoholloven : (lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.) av 2. juni 1989 nr. 27 : med endringer, sist ved lov av 20. mai 2020 nr. 42 (i kraft 1. juli 2020) : samt forskrifter ; Serveringsloven : (lov om serveringsvirksomhet) av 13. juni 1997 nr. 55 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 ( Alkoholloven Forskrifter Alkoholforskriften Retningslinjer Alkoholpolitisk bevillingsreglement 08-12 ___ Skjema. Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten. Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning. Skjema. Gausdal kommune bruker elektronisk søknadsskjema Lover Alkoholloven Forskrifter Alkoholforskriften Retningslinjer Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet

 • Medulla oblongata respirasjon.
 • Plan roadtrip usa.
 • Schengen avtalen definisjon.
 • Jobb i torrevieja.
 • Opptrappingen til 1 verdenskrig.
 • Vhs ratingen englisch.
 • Antimaterie energi.
 • Mutti tomat.
 • The foreigner rollebesetning.
 • See you again chords.
 • Nak rutesheim.
 • Getreidesorten unterschiede.
 • Bondi rescue 2017.
 • Pakkeliste thailand barn.
 • Hammerite fargekart.
 • Islamister vs muslimer.
 • Astrologi vitenskap.
 • Kino stavanger.
 • Konfirmasjon trondheim 2017.
 • Gb mb kb wikipedia.
 • Mymuesli berlin.
 • Play 1 vs play 3.
 • Puste inn ammoniakk.
 • Fyrsten bok.
 • Do khyi züchter deutschland.
 • Css td width percentage.
 • Avbryte leasingavtale.
 • Medizinstudium meinungen.
 • Vaffelrøre bål.
 • Blitzer trier a1.
 • Rollschuhe kinder.
 • Legge subway fliser.
 • Rockfabrik ludwigsburg galerie.
 • Chesapeake shores.
 • Tupperware forhandlere.
 • Sjalu på eksens nye kjæreste.
 • Groruddalen avis.
 • Hjemmelaget tannkrem kokosolje.
 • Turkietresor umeå.
 • Farliga djur zanzibar.
 • Kammertheater karlsruhe k2.