Home

Meldepliktig avtale altinn

Som arbeidsgiver har du plikt til snarest å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet ved alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid. Yrkesskader og yrkessykdom skal også meldes til NAV En avtale som ikke er vedtatt på riktig måte er ikke bindende for selskapet. Da må ytelsen eventuelt tilbakeføres. Dersom selskapet eller den andre parten pådras økonomisk tap, kan dette føre til at styret eller daglig leder blir stilt ansvarlig Digitaliseringsdirektoratet, Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo. Org.nr. 991 825 82 Avtale om direkteoppgjør for privatpraktiserende behandler Fra Helsedirektoratet Skjemaet er aktuelt for privatpraktiserende leger, tannleger, tannpleiere, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, logopeder/audiopedagoger, ortoptister, rideterapeuter og jordmødre

Meldepliktig hendelse: Altinn: Melding om import av fôr fra tredjestater: Altinn: Melding om import av levende dyr og avlsprodukter: Altinn: Melding om innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddeler: PDF: Melding om utlevering av fôr med koksidiostatika: Altinn: Melding om utlevering av legemidler fra apotek / grossist til. Avtaler mellom selskap og aksjonær, kan være kamuflert utbytte som påfører selskapet tap. Derfor må en rekke avtaler godkjennes av generalforsamlingen for å være gyldige. Her gir Eurojurisadvokat Nils Ivar Sylte en oversikt over hva som kreves av slike avtaler. 1. Generelt om bestemmelsens bakgrunn og utforming Avtaler om utveksling av ytelser av relativt store [ Eierskapet i et aksjeselskap fremkommer av aksjene. Aksjene gir aksjeeierne både rettigheter og plikter. Som aksjeeier har du for eksempel rett til å stemme på generalforsamlingen, og du har rett til å motta utbytte fra aksjeselskapet. På den annen side har du som aksjeeier plikt til å innbetale aksjekapitalen og opptre forsvarlig i din rolle som aksjeeier Avtale om overdragelse av verdipapir til pris etter offentlig kursnotering (dvs. kjøp, salg eller bytte av børsnoterte verdipapirer). Avtale som er innenfor rammen av den ordinære eller vanlige virksomheten til selskapet og som inneholder pris, andre vilkår og lignende som er normalt for slike avtaler (f.eks. kjøp og salg av varer og tjenester i samsvar med formålet til selskapet) Altinn mottar German Design Award. Altinn mottar i dag German Design Award, som hvert år deles ut til gode designprosjekter fra hele Europa. Vis alle nyheter . Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt.

Hvordan registrerer jeg meldepliktig avtale etter § 3-8? Avtale med en aksjeeier, aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder der selskapet skal motta eiendeler, tjenester eller ytelser mot betaling som utgjør mer enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap, må være godkjent av styret for å være gyldig Meldepliktig avtale, avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap: Redegjørelse om finansiell bistand til erverv av aksjer: Aksjeselskap, allmennaksjeselskap: Beslutning om å ta opp konvertibelt lån: Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selska Dette omfatter selskapets avtaler med aksjonærens fullmektig og kommisjonær samt med aksjonærens stråmenn. For at avtaler som omfattes av aksjeloven § 3-8, skal være gyldige, må de godkjennes av generalforsamlingen. Dette skal normalt skje før avtale inngås, men loven utelukker ikke at avtalen blir godkjent i ettertid Meldepliktig hendelse. Publisert 31.08.2012 Sist endret 02.06.2020. Den som er ansvarlig for virksomheten må delegere rettigheter til deg i Altinn. Kontakt Altinn brukerstøtte for hjelp til dette. Privatpersoner logger seg på med fødsels- og personnummer og velger å rapportere som privatperson

§ 3-8. Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) Styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder der selskapets ytelse på tidspunktet for inngåelse av avtalen har en virkelig verdi som er større enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap Slik fungerer salg av aksjer i firma som ikke er børsnoterte. Denne typen aksjehandel reguleres i aksjeloven § 4-16.Det kan være snakk om kjøp og salg mellom private aksjonærer, men også mellom holdingselskaper, eller fra privat eier til holdingselskap - og omvendt ALIS-avtaler med fastleger i selvstendig næring. ALIS-avtaler i de tilfeller rekruttering til næringsdrivende fastlegeavtale med spesialiseringsløp betinger særlig tilrettelegging ut over de krav som ligger i spesialistforskriften. ALIS-avtaler kan være gjensidig forpliktende over flere år og omhandle elementer som eksempelvis

Altinn - Meldeplikt ved arbeidsulykke, yrkesskade og

Om du valgte «Ja, jeg har allerede en avtale» og avtalen din ikke kommer opp på Min Side kan du søke opp tidligere avtaler med enten din e-postadresse eller ditt tidligere kundenummer og passord. Du vil få en e-post sendt til den e-postadressen du legger inn, som må bekreftes Meld avvik her (altinn.no) Hva trenger du for å melde avvik? Før du begynner å fylle ut skjemaet i Altinn, må du ha følgende klart: Tilgang til skjema Du må sørge for at du har myndighet til å rapportere inn på vegne av din virksomhet. For å fylle ut og sende inn skjemaet trenger du Altinn-rollen «Utfyller/innsender» Hent skjema i Altinn; Hvem kan melde inn farlig stoff? For å melde inn farlig stoff må man ha rettighet/tilgang. I virksomheter har leder/styreleder automatisk tilgang, for kommuner er det ordfører/rådmann, for privatpersoner er det hjemmelshaver til eiendommen og for boligselskap er det styreleder Altinn har støtte for betaling med tre av de største betalingsleverandørene på det norske markedet. Det er opp til tjenesteeier å lage avtale med den leverandøren de ønsker å bruke av alternativene Nets, Payex og DIBS Brukere av Altinn logger inn med fødselsnummer, selvvalgt passord og engangspassord fra SMS eller pinkodebrev el. l. Dersom du trenger veiledning om hvordan man logger inn i Altinn så har vi laget en guide (e-læring) for dette. Denne ligger sammen med innmeldingslenken på dsb.no

Hvilke avtaler er meldepliktige? » Næringsforeninge

Altinn - Skjemaoversik

Altinn studio er tilgjengelig for alle som åpen kildekode på Altinns Github. Ønsker du å publisere tjenestene dine på altinn.no eller benytte deg av Altinns infrastruktur? Da trenger du en avtale hos oss. Send en e-post en av våre serviceledere for å diskutere en mulig avtale. I tillegg må tjenesteeier godta bruksvilkår for Altinn i skyen Eksempel på sluttavtale. Det presiseres at dette dokumentet er av generell art og at teksten må tilpasses den enkelte virksomhet. På grunn av økonomiske innstramminger og påfølgende reduksjon i arbeidsstokken ved [Bedriftens navn] (heretter bedriften) er det inngått avtale mellom bedriften og [Ola Nordmann] (heretter [ON]) om avslutning av [ON]s arbeidsforhold Signer i Altinn, ikke på meglerkontoret: Nå skal boligkjøp bli papirløst. Regjeringen og bransjen med avtale som kan gjøre fysiske signaturer unødig. Det kan spare det private markedet for 2,8 milliarder kroner over ti år Altinn har avtale med 44 offentlige organer, og alle de store er allerede tjenesteeiere. Men det gjenstår nesten sju hundre som også er forpliktet til å levere den digitale posten gjennom Altinn, så sant den skal sendes en virksomhet

for å hjelpe offentlig sektor til å utnytte Altinn-plattformen til elektroniske tjenester så de bidrar best mulig til forenkling for brukerne og effektivisering for det offentlige. Organisasjonen har også ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av Altinn-plattformen og forvaltning av avtaler med tjenesteeiere og leverandører. 3 Om Altinn hjelp og kontakt Language Bokmål Alt innhold er tilgjengelig på bokmål. English Some content is available in english. Nynorsk Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk. Logg inn Logg inn/Min profil; Starte og drive bedrift; Dokumentmaler; Last ned dokumentmaler; Last.

Altinn - Avtale om direkteoppgjør for privatpraktiserende

 1. NAV oppretter avtale. Når deltakeren, arbeidsgiveren og NAV har blitt enige om å starte et tiltak, oppretter NAV en digital avtale. Deltaker og arbeidsgiver vil få tilsendt en lenke fra NAV når det er klart for å logge inn på avtalen. Innlogging kan også gjøres via Min side - arbeidsgiver. Tilgang for arbeidsgiver styres gjennom Altinn
 2. Avtale om finansiell bistand i konsernforhold jf. aksjeloven § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3 jf. annet punktum, forutsatt at morselskapet eier samtlige aksjer i selskapet. Avtaler om finansiell bistand fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner som er behandlet etter reglene i aksjelovene § 8-10. 3
 3. Regjeringen varsler at de samler digitaliseringsinnsatsen i et nytt digitaliseringsdirektorat. Det innebærer at Altinn-organisasjonen skilles ut fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).. Videre skal Difis avdelinger for ledelse, utredning og analyse blir overført til Direktoratet for økonomistyring, DFØ
 4. Informasjon om primærhelseteamet blir synlig på helsenorge.no når avtalen er registrert. En avtale om direkte oppgjør er en gjensidig forpliktende avtale mellom primærhelseteamet (driftsselskapet eller kommunen) og Helfo. Det er viktig at dere setter dere godt inn i mønsteravtalen før dere gjennomfører avtaleinngåelsen via Altinn-skjema
 5. Vi viser i denne sammenheng til Altinn sin hjemmeside om hvordan man kan ta kontroll på tilgangsstyringen i innboksen. Du finner hjemmesiden til Altinn på høyre side under lenker. Mottaker vil også ha ansvar for at det er utarbeidet avtale med samarbeidende personell som har tilgang til Altinn-innboks, for eksempel regnskapsfører, som innbefatter taushetsplikt for helseopplysninger
 6. Avtalen bør regulere hvilken metode som skal brukes for å sette innløsningskurs. Her finnes mange alternativ - fra å velge oppmann som fastsetter kursen til forskjellige varianter av auksjon mellom aksjonærene. Den siste varianten gir en rask løsning - og partene har selv kontroll
 7. I folketrygdlovens kapittel 5 er det gitt en rett for befolkningen til økonomisk refusjon ved behov for legehjelp. Gjennom avtaler om direkteoppgjør mellom legen og HELFO utbetales refusjoner direkte til legen etter avtale med HELFO. Legeforeningen og HELFO har inngått en avtale om regulering av direkteoppgjørsordningen (Kollektivavtalen)

Om Altinn hjelp og kontakt Language Bokmål Alt innhold er tilgjengelig på bokmål. English Some content is Salg i henhold til avtale, vil også avtalen anses som primærdokumentasjon og må oppbevares like lenge som fakturaen. Primærdokumentasjon skal som hovedregel oppbevares i 5 år Telefonnummer til Altinn kundestøtte 75 00 60 00 Send mail til support@altinn.no Send melding Søk etter innhold Icon showing if input is valid or not Utfør sø Du må velge minst en av disse for at avtalen skal være gyldig. Listen kan inneholde metoder som den avtalen du legger inn ikke har tilgjengelig. Du må derfor passe på at du bare velger betalingsmetoder som avtalen faktisk kan tilby. Bare de betalings­metodene du velger her vil kunne bli brukt som betaling på denne avtalen via Altinn

Skjema Mattilsyne

 1. Fastsatt Altinn-skjema for apotekkonsesjon må benyttes. Velg søknadstype «Apotekkonsesjon» og deretter «Eksisterende apotek» i Altinn-skjemaet. Obs! Permisjon for stedlig leder ved et filialapotek er ikke meldepliktig, og forutsetter at apoteket inngår avtale med resepturleieprodusent
 2. som korrespondanse i Altinn. Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no. NB: Ikke send søknader og dokumenter til en navngitt saksbehandler eller til kundesenteret. Eksempler på avtale
 3. Dokumentasjonen kan sendes til oss i Altinn eller per post: Skatteetaten Postboks 9200 - Grønland 0134 OSLO. Merk forsendelsen Frivillig retting. Det er både avtaler om automatisk utveksling, individuelle skattesaker, merverdiavgift og land-for-land rapportering
 4. Nå er skattemeldingen tilgjengelig digitalt, og sannsynligvis har den kommet i postkassen hvis du får den på papir.. Det er opp til deg å sjekke at tallene og opplysningene om deg er riktige, og om det du får igjen eller må betale i restskatt faktisk stemmer.. Dersom du gjør endringer i skattemeldingen via Altinn, kan du få en ny skatteberegning etter hvert som du retter opp i tall og.

For datakonsument Utføres av datakonsument. Personer eller organisasjoner kan gjennom Altinn gi samtykke til at data om dem kan deles mellom datakilder (f.eks Skatteetaten) og datakonsumenter (offentlige og private enheter). Siden selve flyten av data går utenom Altinn så må datakonsumenten avtale kommunikasjonsform med datakilden Denne avtalen er vesentlig for å få gjennomført planlagte forbedringer når det gjelder innsending og behandling av byggesaker. Mye å spare. Samarbeidet mellom Altinn og kommunene innebærer også at den enkelte kommune kan inngå egne avtaler med Altinn for å tilby nye tjenester Du som vikar må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved • arbeidsavtalen eller vikaravtalen med hjemmelsinnehaver. Du må ha HPR-nummeret til den du skal vikariere for tilgjengelig for utfylling. • dokumentasjon fra kommunen som viser at du er godkjent som vikar Altinn har egen drifts- og forvaltningsorganisasjon som tar seg av daglig vedlikehold av teknisk løsning, drift og backup. Politiet gir raskere tilgang til straffesaksdokumenter Politidirektoratet har utviklet en løsning for digitalisering av straffesaker der sakspapirene sendes digitalt via Altinn Eksempel på avtale om firmabil Her får du en tilrettelagt mal på avtale om firmabil. Avtalen regulerer firmabil avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen dekker områder som service, forsikring, disposisjonsrett av kjøretøy, ansvar, verksted og eventuelle kostnadsfordelinger. Malen henviser også til beskatning etc. for bruk av firmabil. Tilgang til 10 valgfrie dokumente

Ytelser mellom selskap og aksjonærer - aksjel

For å inngå en betalingsordning, ta kontakt med NAV Innkreving via vårt elektroniske Altinn-skjema RF-1374 Betalingsordning - Bidrag og tilbakebetaling. Ved å logge deg inn via Altinn, vil vi kunne behandle henvendelsen raskere. I tillegg er Altinn en sikker kommunikasjonskanal. Hvordan avtale nedbetaling på krave Fullmakt dersom du ønsker at en annen person skal kunne innhente opplysninger eller inngå avtaler på vegne av deg (RF-1375) Ved å benytte deg av ovenstående lenker kommer du til skjemasiden på Altinn.no. Du må deretter velge Start tjeneste og logge inn på Altinn med BankID eller annen elektronisk ID

Hjelp til innlogging på Altinn Tildeling av roller og annen bruk av Altinn får du ved henvendelse til Altinn brukerservice, telefon 75 00 60 00 eller e-post: support@altinn.no For å bruke Miljødirektoratets nettsted må du ha JavaScript aktivert i nettleseren din Altinn er tildelt German Design Awards. Internettportalen får heder for å knytte myndightene sammen med innbyggerne på en serviceorientert måte. Det er det tyske designrådet som står bak prisen , og rådet trekker fram det vakre og moderne designet med særegn Altinn får nye skjema og nytt verktøy for å lage skjema og meldinger i løpet av 2019! Les mer om Altinn Studio. Sånn fungerer digital dialog (1 av 4) Du varsler brukerne om oppgavene deres fra ditt fagsystem. For å bruke Digital Dialog trenger dere en avtale med oss Virksomheter av typen norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) kan ikke levere skjema via Altinn. Kontakt oss for å få tilsendt skjema. Har dere en virksomhet som er etablert i et EU/EØS-land som Norge ikke har avtale om innkrevingsbistand med, vil krav om sikkerhet bli satt som vilkår for kreditt Virksomheten må benytte Samordnet registermelding for offentlig forvaltning på Altinn til å melde revisor. Kommunestyret kan selv avgjøre om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor

Meldepliktig avtale. JAREN HOLDING AS Meldepliktig avtale. KAAN HOLDING AS Meldepliktig avtale. THERESE FOLLAND TENNØY Endring av virksomhet/bransje. ZSM SERVICE AS Har fått godkjent årsregnskapet for 2019. Sunnda For tjenester som skal utvikles i Altinn må det foreligge en avtale om tjenesteutvikling. Ved bruk av SERES-løsningen utenfor Altinn må det inngås en egen avtale med SERES

Oppdaget på Altinn. Her, på rundt 30 kvadratmeter, Den første avtalen vi fikk gjaldt fra 2010 til 2015. I 2015 inngikk vi en ny avtale som kun skulle gjelde for ett år Autosys kjøretøy bransjeløsning i Altinn Virksomheter med avtale om bruk av Autosys kjøretøy bransjeløsning må selv vedlikeholde brukere og deres tjenester via Altinn. For å bruke Autosys kjøretøy bransjeløsning må brukeren identifisere seg ved å gå til vegvesen.no/portal. Her finner du lenke til «Autosys kjøretøy.

Søk om godkjenning som allmennlege (altinn.no) Brukerveiledning Altinn: Søknad om autorisasjon og lisens (PDF) Dersom du må sende inn flere vedlegg eller gjøre endringer på søknaden din etter at den er sendt inn, må dette sendes til godkjenning@helsedir.no Ikke send inn ny søknad på Altinn. Krav til dokumentasjon. Grunnkurs A/EU-kurs Toggle navigation. Search. Portugal. more about this countr Det er Altinn som oppretter organisasjoner i Altinn Studio. For å kunne få en organisasjon i Altinn studio må du ha en avtale med Altinn. Send en mail til Altinn Servicedesk med navn på organisasjonen og hvem som skal være administrator for å opprette en ny organisasjon Altinn har en egen drifts- og forvaltningsorganisasjon som tar seg av daglig vedlikehold av teknisk løsning, samt drift og backup. For å utvikle en ny løsning med å bruke Varsling trenger dere en avtale med oss. Du kan sjekke her om din etat eller kommune allerede bruker oss Altinn er en offentlig felleskomponent som kan benyttes av statlige etater, kommuner og fylkeskommuner, samt andre offentlige virksomheter. Det er altså bare offentlige virksomheter som kan bli tjenesteeiere og bruke Altinn til å lage digitale tjenester for å kommunisere med private virksomheter eller privatpersoner

Altinn - Aksjeeie

Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale tir., mar 17, 2020 14:57 CET. Norway Royal Salmon ASA («NRS») har i dag forlenget en TRS (Total Return Swap) på 994.609 aksjer i NRS til 15. juni 2020. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 994.609 aksjer i NRS til NOK 200,39 per aksje Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale fre., jan 17, 2020 13:40 CET. Styreleder i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS forlenget en TRS (Total Return Swap) på 150.000 aksjer i NRS til 19. juni 2020

Transaksjoner med nærtstående Selskapsrett

Sist oppdatert 23. okt. 2020 kl. 14:55 Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger. Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19 POPULÆRT INNHOLD Grundige tester Topptur og randonee Fjellturer Lag mat på tur: Om utemagasinet.no. Utemagasinet.no er en komplett kilde til informasjon om friluftsliv. Gjennom nyheter, temaartikler og intervjuer med interessante friluftsprofiler får du inspirasjon og kunnskap til dine egen turplanlegging Ny i Altinn? For å kunne bruke Altinn til å lage digitale tjenester trenger du at etaten eller kommunen din lager en avtale med oss for å bli tjenesteeier i Altinn. Du kan sjekke her om dere allerede har en avtale og lese mer om hvordan du går frem i Guide: Bli tjenesteeier i Altinn. Lurer du på hva Altinn koster Velkommen til Ljosland Musikk AS. Vi har et bredt utvalg av instrumenter både på nett og i vår butikk på Notodden

Roller og rettigheter i Altinn Roller og rettigheter i Altinn. Den eller de som skal inngå avtale om direkteoppgjør på vegne av virksomheten, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for virksomheten i Enhetsregisteret. Rollen gir blant annet rettighet til å fylle ut enkelte skjemaer Avtaler som er ledd i selskapets vanlige virksomhet. En konsekvens av unntaket for «avtale som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet,» er at det som utgangspunkt ikke kreves at saksbehandlingsregelen følges for slike forretningsmessige avtaler mellom selskapet og en aksjonær som også kunne vært inngått med en utenforstående.

Altinn - Star

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene. Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene. Frist og betaling Frist Skjemaet skal sendes senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Betalin Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale Altinn. Aksepter bruksvilkår for Altinn DPV. Last ned, skriv ut, signer, scan og send signerte bruksvilkår til postmottak@digdir.no . Her kan du laste ned bruksvilkårene for Altinn DPV. Dersom virksomheten din allerede er tjenesteeier i Altinn, trenger dere ikke inngå ny avtale Nå er det slutt på å sende tilskuddsbrevene med vanlig postgang. Heretter vil virksomheter motta brevet digitalt i sin innboks i Altinn. Dette gjelder uavhengig av om søknad eller inngått avtale om NAV-tiltak er sendt på papir eller digitalt

ALTINN-SKANDALEN: Altinn-server kostet 1 milliard De splitter nye serverne til staten skulle spare samfunnet for 9 milliarder kroner, men falt på det første hinderet. HER SIGNERES STORKONTRAKTEN: Her signerer direktør i Brønnøysundregistrene, Erik Fossum og administrerende direktør, Grethe Viksaas fra Basefarm avtalen om Altinn-II-prosjektet Attesten sendes til en av dere i Altinn. Hvis dere har reservert dere mot digital post, får bruden/den av dere som er yngst i likekjønnet ekteskap, den i posten. Attesten er gyldig i 4 måneder. Dersom dere ikke oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, får dere brev i Altinn eller i posten Altinn var planlagt å være aksesspunkt for mottak av standard efaktura til det offentlige. Mange - og jeg var blant dem - argumenterte mot dette, nettopp fordi bruk av en offentlig aktør i dette tilfelle ville være konkurransevridende i forhold til den private infrastruktur (banker og meldingsformidlere) som opererte i markedet Arbeidsgiver søker enklest om tilskuddet ved å sende inn digital søknad på altinn.no. Det kan også søkes om tilskuddet på papirblankett i en overgangsfase. Søk om lønnstilskudd. Vil du sende søknaden i posten finner du skjemaet «Avtale om oppstart av lønnstilskudd under Skjema og søknad Altinn: 9 fallgruver du bør unngå når du starter din egen bedrift Oppdatert: 16.12.2019 11:28 Stig Flesland Dette betyr mye for likviditeten, og din evne til å betale bedriftens forpliktelser. Er oppdraget stort kan du avtale delfakturering underveis. Inngå skriftlige avtaler med kundene der du får med når det skal faktureres

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap

Roller og rettigheter i Altinn. For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer. Oversikt over roller finner du hos Altinn. Kontakt Altinn brukerservice hvis du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging. Etter innsendinge Dette gjør du ved å bruke eget Altinn-skjema, som er lenket til i boksen til høyre. NPE oppdaterer adresseinformasjon daglig mot adressene som er registrert i Enhetsregisteret. Endring av telefonnummer og e-postadresse meldes til NPE med Altinn-skjemaet for innmelding og oppdatering Det er inngått en databehandleravtale mellom Altinn Sentralforvaltning og Skattedirektoratet (tjenesteeier), underskrevet av begge partene den 31.04.2008. Avtalen presiserer Altinn Sentralforvaltning sitt ansvar og oppgaver i punkt 3, mens oversikt over de tjenester Skatteetaten har i Altinn.no følger som vedlegg til avtalen

Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Brønnøysundregistren

Fra 1. februar 2011 skal en elektronisk melding i Altinn kunne signeres av én fysisk person som innehar en av følgende posisjoner i enheten:. 1. Meldepliktig (styremedlem, innehaver m.v.) 2. Signaturberettiget 3. Daglig leder. Det vil således være tilstrekkelig at ett styremedlem signerer en elektronisk melding i Altinn selv om selskapets registrerte signaturbestemmelse sier at to. Her kan du lese mer om hvordan du gir roller og rettigheter på Altinn. Har du mottatt varsel fra Kredinor, betyr dette at du ikke har betalt purring/inkassovarsel innen forfallsdato. Har du en AutoPASS-avtale vil dette medføre at din avtale blir midlertidig stoppet. Når kravet er betalt i sin helhet vil avtalen din bli gjenåpnet OLA : Avtale om brukerservice Det sentrale folkeregisteret ULA: Avtale om dataoverføring OLA: Brev - produksjon Enhetsregisteret OLA: Avtale om dataoverføring Rammeavtaler konsulentbistand ULA: Bistand Avtale Avtale •Profesjonell leverandørstyring og storkundefordeler som innkjøper •Felles førstelinje brukerstøtte - Altinn Bruker. eBevistjenesten henter inn ulike firmaopplysninger fra Brønnøysundregistrene. Registrert i enhets- eller foretaksregisteret For norske leverandører kan det kreves at virksomheten er registrert i et foretaksregister (enten Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret). eBevis sjekker om oppgitte organisasjonsnummer er registert i et av de nevnte registre og leverer status Ja eller Nei Søker du på «Kenneth 36» får du et morsomt resultat. - Vi har ingenting personlig imot Altinn, men ville slenge oss på bølgen og spøke litt vi også, forklarer Geir Egedius.

Avtaler mellom selskap og aksjonær - Magm

Avtalen inngås med virkning fra __.__ - __ for en prøveperiode på ett år. Avtalen forlenges automatisk uten tidsbegrensning hvis ingen av partene sier den opp med en måneds frist før utløpet av prøveperioden. Etter prøveperioden kan avtalen gjensidig sies opp med 3 - tre - måneders varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket Avtalen gjelder leveranse av tjenester til Altinn, og har en varighet på ett år samt opsjon på ytterligere tre. Avtalen har en verdi inkludert opsjoner på opp mot 40 millioner kroner . Avtalen gjør at alle etater og offentlige virksomheter som bruker Altinn får fullmakt til å bestille tjenester i henhold til rammeavtalen Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging. Svarene deres er viktige Statistikken skal belyse utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, sektor og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte Innmelding skal skje elektronisk, via Altinn-portalen. Den som skal melde inn må ha delegert rett til å handle i Altinn på vegne av virksomheten. AN 34% omfattes av Forskrift av 8 juni 2009 nr 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. Les mer på lovdata «Farlig-stoff forskriften

Meldepliktig hendelse Mattilsyne

Hvis bedriften følger statens særavtaler, vil en ansatt etter avtalen kunne kreve dag satsene ovenfor. Hvis det er 8 timer inn i siste døgn, er altså satsen kr 307. Skattereglene er her snillere hvis han har bodd på hotell, da kunne det, slik du ser på Altinn, kunne vært utbetalt kr 589 skattefritt...MEN kravet er kun 307 etter avtalen. Obligatorisk tjenestepensjon og permittering. De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning (OTP) for sine ansatte.. Innskuddspensjon og permittering. Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i privat sektor Avtalen har en varighet på ett år med opsjon på ytterligere tre års forlengelse. Den totale verdien av avtalen inklusive opsjoner er på opp mot 40 millioner kroner. I tillegg til Brønnøysundsregistrene, gir avtalen alle etater og offentlige virksomheter som bruker Altinn fullmakt til å avrope på rammeavtalen Fra slutten av januar 2019 kan arbeidsgivere søke om tilskudd digitalt i Altinn. varsel. Koronavirus - informasjon til arbeidsgiver info. Nye regler for Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar har utgått i ny IA-avtale 2019 - 2022

Fem leverandører skal drifte, forvalte og videreutvikle Altinn de neste fire til åtte årene. Gjeldende avtaler med Accenture AS på forvaltning og videreutvikling og Basefarm AS på drift går ut i 2016 Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner Undersøkelsen gjennomføres i alle EU-land, og Norge plikter etter EØS-avtalen å følge opp dette. Statistikken skal også kunne være sammenlignbar med tilsvarende statistikk i andre europeiske land. NAVs statistikk over ledige stillinger har ikke det omfang og avgrensing av ledige stillinger som ligger i de internasjonale kravene Turnus for kiropraktorer Det er ingen kiropraktorutdanning i Norge i dag. Personer som har avsluttet en fem-årig ECCE-akkreditert kiropraktorutdanning i utlandet, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få norsk autorisasjon som kiropraktor Mer informasjon om å inngå avtale om e-faktura finner du hos Skatteetaten.no. Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt betalingskort på papir. Registrerer du oppgavene på altinn.no får du KID-nummer og kontonummer på tilbakemelding i «min meldingsboks» i Altinn.no. Frister og forfallsdatoe

 • Fryse vin.
 • Storbritannia bnp per innbygger.
 • Lørenskog kommune utbygging.
 • Unngå at pasta kleber.
 • Kita fahrland.
 • Weekendophold flensborg wellness.
 • Veranstaltungen cottbus heute kinder.
 • Möbliertes zimmer münchen günstig.
 • Jeg er deprimert.
 • Morsomme aktiviteter på stand.
 • Billigste rusbrus.
 • Spinat anbauen balkon.
 • The north face arctic parka.
 • Meråkerbanen elektrifisering.
 • Truls svendsen 2017.
 • Santa maria tortilla næringsinnhold.
 • Fløyel.
 • Mvv selectie.
 • Klein bonaire wassertaxi preis.
 • Hvor mange kalorier i makrell i tomat.
 • Kirsten dunst filmer og tv programmer.
 • Små hunderaser oversikt.
 • Tiergarten.
 • Okra wiki.
 • Philipp dittberner das ist dein leben.
 • Feldwebel gehalt netto.
 • Dietter for slanking.
 • Gøteborg stockholm tog.
 • Stadt markranstädt stellenangebote.
 • Casino potsdam club.
 • Passport regler.
 • Erdinger alkoholfrei grapefruit kasten.
 • Gimp übersetzung.
 • Dennis quaid kinder.
 • Miele error codes.
 • Tatoveringssett for barn.
 • Mensa tu bs 2.
 • Linnea myhre quotes.
 • Schengen avtalen definisjon.
 • N leder farge.
 • 10 regioner kart.