Home

Udir aktivitetsplikt

6. Hva skal skolen gjøre? (aktivitetsplikten) - Udir

Skolemiljø Udir-3-2017 Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Rundskriv Sist endret: 06.07.202 Aktivitetsplikt Regjeringen vil også innføre en aktivitetsplikt som er tydelig på hva barnehagen skal gjøre der ett eller flere barn ikke opplever det som trygt og godt i barnehagen. - Det betyr at hvis man blir kjent med eller ser at barn blir utestengt, opplever mobbing eller annen form for krenkende atferd, så har de ansatte i barnehagen en plikt til å varsle styrer og det skal. Regjeringen vil også innføre en aktivitetsplikt som er tydelig på hva barnehagen skal gjøre der ett eller flere barn ikke opplever det som trygt og godt i barnehagen. — Vi vil tydeliggjøre det ansvaret barnehagen har for å følge med på hvordan barna har det i barnehagen, og sørge for at barnehagen så tidlig som mulig følger opp barn eller barnegrupper som trenger det, sier Sanner Skolen har en aktivitetsplikt nedfelt i opplæringsloven kapitel 9A. Den inneholder fem delplikter, og er gitt navnet handlingssløya. Denne handlingssløyfa beskrives i Grunnlagsdokumentet for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser (UDIR, 2017) Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer

Skjerpet aktivitetsplikt og rett til innsyn - Udir

Sandesundsveien barneskole Vedlegg til aktivitetsplanen som dokumenterer arbeidet som er gjort i perioden, for å oppfylle aktivitetsplikten: (Eks. referat, logg, kartlegginger, inspeksjonsplan Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø Skolens arbeid med elevenes fysiske skolemiljø - vern mot skadelig soleksponering Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemilj

Aktivitetsplikten i praksis - FUG - Foreldreutvalget for

•Ny aktivitetsplikt •Informasjonsplikt •Endret håndhevingsordning •Hjemmel for pålegg om retting og tiltak ved brudd på aktivitetsplikten •Tvangsmulkt •Ny håndhevingsordning •Ordningen skal være «enklere, tryggere og raskere» •Fylkesmannen er foreslått som førsteinstans og Udir som klageinstan Da ble det innført en aktivitetsplikt der skolene pålegges å handle raskt og effektivt for å sikre at hver enkelt elev har det trygt og godt på skolen. Alle som jobber på en skole har plikt til å følge med på hva som skjer på skolen, gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing og varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø Veileder for aktivitetsplikt Handlingsveilederen § 9 A- 4,4 ledd: Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø

Skolemiljø Udir-3-201

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO/AKS) og på leksehjelp.Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet.. Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe. kapittel 9 A, og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen, jf. oppll. § 9 A-9. NÅR HVA HVORDAN ANSVAR UTFØRT (signer ut) T Opplæringsloven Gjennomgang av § 9a og skolens Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd I personalgruppa på én av P-dagene Skoleleder Gjennomgå skolens ordens- o

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Lovforslagene er en oppfølging av NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø og høringsinnspillene til denne. Departementet foreslår en ny, rendyrket aktivitetsplikt for skolene Foreløpig rapport sendt 24.04.19 I foreløpig tilsynsrapport presenterer vi funnene våre for skolen. Vi beskriver hva vi har sett, og forteller skolen hva som er i samsvar med regelverket, og hva som ikke er det. Hvis vi finner noe som ikke er i samsvar med regelverket, varsler vi skolen om hvilken reaksjon vi vil bruke aktivitetsplikt og klagemuligheter Muntlige eller skriftlige henvendelser fra elever og foresatte om forhold knyttet til skolemiljøet, skal besvares med at skolen undersøker saken

I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. august i år. Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene Skulevegen 3. 6869 Hafslo Rektor: Hilde Holte Selland Tlf: 57 68 58 20 E-post: hilde.holte.selland@luster.kommune.n DRANGEDAL KOMMUNE 4 PROSEDYRE Tema: Skolens ledelse sin håndtering av varsling om krenkende ord og handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller annen krenkende atferd. Hvem: Rektor eller den som er satt til å være i rektors sted. Hva: Skolens ansatte skal følgje prosedyren Aktivitetsplikt ved kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø» og. Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing, en tydelig og handlingsrettet aktivitetsplikt og et skikkelig sikkerhetsnett for elever og foreldre når skolene ikke sørger for at elevene har det trygt og godt på skolen. Lovendringene er en oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til (Djupedalutvalget)

Kapittel 9 A 4: Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø. Aktivitetsplikten gjelder for alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen. Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, at ingen voksne på skolen skal kunne snu seg vekk og si at de ikke vet, ser eller kjenner. Det nye lovverket innehar en bestemmelse om skjerpet aktivitetsplikt dersom voksne krenker elever. I praksis betyr det at alle som arbeider i skolen må være åpne for at dette kan forekomme, bevisst eller ubevisst. De voksnes lojalitet må gå i elevens favør Trygt skolemiljø - Aktivitetsplikt. Lytt til teksten Stopp avspilling. Aktivitetsplikten til skulen kan du lese meir om på UDIR sine sider. Publisert 18.01.2018 12.56. Kva kan heimen gjere for å skape eit godt klassemiljø? Eit godt klassemiljø gir eit godt læringsmiljø UDIR kan ikke kommentere disse beskyldningene mot skolen, Temaet for tilsynet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø Skulemiljø & aktivitetsplikt . Vassenden skule har mange ulike tiltak og system i arbeidet med å lage eit godt og trygt skulemiljø. UDIR har ei flott og innhaldsrik nettside om elevane sine rettar til eit godt skulemiljø. Vi anbefaler alle om å nytte denne sida for å erverve seg kunnskap og få informasjon

Skolemiljø, mobbing og skolens aktivitetsplikt. Fra 1. august 2017 ble det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende Arbeidsgivers undersøkelses- og aktivitetsplikt. Arbeidsgiver har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og har en undersøkelses- og aktivitetsplikt dersom arbeidsmiljøet ikke er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Når arbeidsgiver blir kjent med en påstand om trakassering skal arbeidsgiver: undersøke påstanden

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø § 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev § 9 A-6. Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker § 9 A-7. Det fysiske miljøet § 9 A-8. Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet § 9 A-9 Partnerskap mot mobbing inviterer til digitalt Faglig forum 19. november med med tema Aktivitetsplikt - nå også i barnehagen. Hva kan vi lære av erfaringene fra skolen?.Sammen med et kompetent panel av innledere spør vi: Hva innebærer aktivitetsplikten og hvordan kan man jobbe med den i barnehagen

Nå skal også barnehagen få en egen mobbelo

Innfører mobbelov i barnehagen - regjeringen

 1. Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Si fra til en ansatt hvis du ikke har det bra på skolen. Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til en lærer eller andre som jobber på skolen
 2. Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Utdrag fra rundskriv, Udir- 3- 2017
 3. Ansvar og aktivitetsplikt Opplæringsloven kapittel 9a handler om eleven læringsmiljø. Her står det at: alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven § 9a-4 første til femte ledd regulerer skolens aktivitetsplikt
 4. Dialogmøte er et møte mellom ansatte og foreldre hvor en samarbeider om å forebygge, stoppe og følge opp mobbin
 5. ne bedriftene på fristen. post@udir.no; Bruk av informasjonskapsler.

Avdekke og stoppe mobbing i barnehagen - Læringsmiljøsentere

 1. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på offentlig høring. Formålet med lovreglene er å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. Forslagene skal også sikre at de som driver barne..
 2. Det innebærer at skolene har en aktivitetsplikt som skal sikre at de handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Udir har nylig lansert en nettressurs som skolene kan bruke for å finne de egnede tiltakene i skolemiljøsaker. Her finner du resultater fra Elevundersøkelsen 2018 for grunnskoler i Innlande
 3. ering og trakassering dersom det er mogleg
 4. Elevenes skolemiljø - Skjerpet aktivitetsplikt - Kap. 9 A i opplæringsloven Stortinget vedtok nytt regelverk om skolemiljø - kapittel 9 A i opplæringsloven - som trådte i kraft fra 1. august 2017. Videre har Utdanningsdirektoratet laget et rundskriv (Skolemiljø Udir-3-2017) til dett

Aktivitetsplikt inntrer ved mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. • Gripe inn «dersom det er mulig» - uten å stå i fare for å skade seg selv eller krenke elever for å få stanset situasjonen Guide til skolene fra Udir - Mobbing og trivsel, hva skal skolen gjøre Kapittel 9A. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Det er derfor viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring

Forside - udir.n

 1. ering betyr å behandle noen
 2. ering og trakassering (§ 9 A-3). Alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt (§ 9 A-4). Den innebærer at man skal følge med, gripe inn, varsle (til rektor), undersøke og sette inn tiltak når elever rapporterer at de mobbes eller krenkes
 3. ering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt
 4. erer eller trakasserer en elev, er det som kjent enda strengere krav til å undersøke saken umiddelbart. Utdanningsdirektoratets rundskriv Skolemiljø Udir - 3.
 5. Aktivitetsplikt for skolene. De nye reglene om skolemiljø innebærer en aktivitetsplikt for skolene. Alle som jobber på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og de skal gripe inn overfor mobbing og krenkelser
 6. 3 Skoleåret 2017-2018; Revidert 07.08.2017 FORMÅL Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. § 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosial
 7. Tilsyn Arendal kommune - Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø Fylkesmannen i Agder har ført tilsyn med Arendal kommune ved Birkenlund skole. Utgangspunktet for tilsynet er opplæringsloven kapittel 9 A, og temaet for tilsynet er skolemiljø - skolens oppfyllelse av aktivitetsplikten

Aktivitetsplikt ved mistrivsel; Tiltaksveileder udir; Udir om skolemiljø; Ordensregler; ART; ART-plan; Kort informasjon om ART; Sinnekontroll, en ART-ferdighet; Sosiale ferdigheter i ART; Viktige emner i AR Skolene skal ikke lenger bruke tid på å utforme enkeltvedtak. Skolen må ha rutiner for hvordan de vil handle for å ivareta elevenes rettigheter, og sørge for at de dokumenterer sin aktivitetsplikt. Skoleeiere og skoleledere skal iverksette praktiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle lovkravet § 9A- Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, 1. ledd alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Dette innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom Lovgrunnlag •Grunnloven § 108 •ILO-konvensjon nr. 169 •Barnekonvensjonen art. 30 •Barnehageloven § 2 (barnehageeiers plikt) •Barnehageloven § 8 (kommunen Prosedyre for aktivitetsplikt etter Opplæringslova kap. 9A-4 og kap. 9a-5 - Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skulen, krenker ein elev Tema: Aktivitetsplikt ved kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald, rasisme elle

Tilsynsrapporter - Udir

Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev. Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor 3. AKTIVITETSPLIKT Skolen har en aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt miljø. Aktivitetsplikten gjelder i skoletiden, på skoleveien, i fritidshjemmet og i leksehjelpordningen. Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller fritidshjemmet har aktiviteter utenfor skolens område • Aktivitetsplikt erstatter enkeltvedtak • Informasjonsplikt til elever og foresatte • Dokumentasjonsplikt • Nye strafferegler ved overtredelse Kapittel 9 A gjelder også for SFO og leksehjelpsordninger - bortsett fra reglene i §§ 9 A-10 og 9 A-11 om bortvisning og ordensreglement Skolens aktivitetsplikt Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Hvis en voksen vet om - eller tror - at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

Tau ungdomsskole - Den Amerikanske Borgerkrigen

Her ligg det informasjon og ressursar knyta til førebygging for å skape eit trygt og godt skulemiljø, og handtering av krenkingar og mobbing. 1.august 2017 kom ny lovendring om aktivitetsplikt. Udir har laga god oversikt over kva ansvar skulen har når barn opplever at dei ikkje har det godt på skulen Kapittel 9 A kan utfordre lærernes rettssikkerhet. Skrevet av Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, 22. august 2018 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læringsmiljø uten mobbing og trakassering

1.august 2017 kom ny lovendring om aktivitetsplikt. Udir har laga god oversikt over kva ansvar skulen har når born opplever at dei ikkje har det godt på skulen. Den finn du her Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling § 2 A-4. Forbud mot gjengjeldelse § 2 A-5. Oppreisning og erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse § 2 A-6. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling § 2 A-7. Taushetsplikt ved ekstern varsling til offentlig myndighet Når en voksen får melding om at en elev ikke har det trygt og godt vil det bli levert et skriftlig meldingsskjema til skolens ledelse. Sammen med sosialrådgiver blir det iverksatt undersøkelse og videre saksgang blir bestemt. Skolen skal i løpet av 1 uke sette i gang tiltak for å få gjort noe.

9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø; Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg Etter bosetting starter de aller fleste flyktninger i introduksjonsprogram i sin kommune. Der skal de lære seg norsk og få grunnleggende kvalifisering. Målet er at de raskt kommer ut i arbeid eller utdanning Rundskriv Udir 3-2017 Andre rundskriv og lovtolkingar si aktivitetsplikt 5. Ei kort utgreiing om tiltaka skulen har sett inn der det kjem fram a. kva funn frå undersøkingane skulen legg til grunn for val av tiltaka b. kvifor skulen finn tiltaka eigna og tilstrekkeleg

Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1. august 2017 Skjerpet aktivitetsplikt - Det er en skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker elever. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal denne straks varsle rektor. Rektor skal så varsle skoleeier ved regiondirektøren. Hvis det er en

Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg Hva. Utarbeide en aktivitetsplan. Hvordan Aktivitetsplanen skal være skriftlig og ta utgangspunkt i hvilket problem som skal løses for eleven. Den skal inneholde hvilke tiltak som er satt i verk eller som skal settes i verk, og tidspunkt for evaluering Skolens aktivitetsplikt består av 5 delplikter: Plikt til å følge med; Plikt til å gripe inn; Rundskriv til Skolemiljø Udir 3-2017 finnes her. Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon til foreldre om det nye regelverket her Handlingsplan for avdekking av mobbing ved Tysværvåg barne- og ungdomsskule Rutiner og meldeskjema. Når ein vaksen får melding om at ein elev ikkje har det trygt og godt vil det bli levert et skriftleg meldingsskjema til skuleleiinga

Hva. Lytte til eleven. Barnekonvensjonen, artikkel 12. Hvordan Elevens opplevelse av ikke å ha det trygt og godt på skolen utløser alltid en plikt for rektor til å: 1) snarest få frem barnets opplevelse ved å snakke og lytte til eleven, samtale med andre involverte og skaffe til veie objektiv fakta Regjeringen foreslår blant annet å innføre en tydelig aktivitetsplikt for alle barnehager. Det betyr at barnehagen må gjøre noe konkret om foreldre eller barn sier ifra om mistrivsel, eller om barnet ikke opplever barnehagen som et trygt sted. Styrer skal straks varsles om noen - barn eller voksne i barnehagen - krenker andre barn

Strenge krav skal få unge ut av NAV Høyr

UDIR har utarbeidet en nettside som skolen henter inspirasjon og tips i fra. På skolens hjemmeside har vi konkretisert hvordan vi arbeider med å få dette til. Skolen har valgt å bruke Mitt valg i dette forebyggende arbeidet. Dersom skolen blir kjent med at en elev ikke har det bra på skolen har vi en aktivitetsplikt Aktivitetsplikt i praksis Rundskriv fra Udir. om skolemiljø Du bestemmer - om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Etnisitet. Religion. Seksuell orientering. Levealder (siden finnes ikke) Funksjonsevne (siden finnes ikke) Kjøn Udir har laget et rundskriv som gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Les rundskrivet på Udir.no: Skolemiljø Udir-3-2017. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skole

Aktivitetsplanen og dialog med veilederen di

Fylkesmannens klagebehandling i sak om psykososialt

Lærerne forsøkte å hjelpe. Den tidligere eleven mener skolen ikke gjorde nok for å gripe inn da hun ble utsatt for mobbing på skolen på 2000-tallet post@udir.no Internett: www.udir.no Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 24.09.2019 2019/2589 Hesnes skole Montessoriskolen i Grimstad ved styrets leder TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø Hesnes skole Montessoriskolen i Grimsta Her finner du informasjon om hvordan vi på Eydehavn skole jobber for å gjøre skoledagen trygg for elevene. Av smittevernhensyn starter 5.-7.trinn kl. 9 alle dager, skoleslutt til vanlig tid. Alle bør se informasjon rundt smittevern her

Veileder for skolens aktivitetsplikt - Siljan kommun

post@udir.no Internett: www.udir.no Saksbehandler: Kristine Seeberg Vår dato: Vår referanse: 16.01.2020 2019/2590 Nordborg Skoler AS ved styrets leder TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø Nordborg Skoler AS Org.nr. 98897815 Låby skole er en barneskole. Skolen er organisert i grupper og trinn. Låby har i dag ca 300 elever. Vårt fokus er tilpa Sandnes skole i Arendal. Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø - kapittel 9 A i Opplæringsloven, og dette regelverket trådte i kraft fra 1. august 2017.Utdanningsdirektoratet har laget et rundskriv - Skolemiljø Udir - 3 - 2017 - til dette regelverket som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om. UDIR - informasjon om koronasituasjonen . Veileder om smittevern for barnetrinnet Temasiden fra FHI. FHI, informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning . Informasjon til foreldre fra UDIR. Hvordan skille koronasymptomer fra annet, og hva gjør du hvis du mistenker at du er syk Flytskjema for foreldre om barn skal være hjemme.

HAMAR (NRK): Elever på Hamar Montessoriskole skal ha blitt dratt i armene og båret ned i kjelleren når de har oppført seg dårlig. Nå blir skolen etterforsket av politiet Ål kommune, oppvekstsektoren MOBBING OG MISTRIVSEL - KVA SKAL SKULEN GJERE? Link til mobbing og mistrivsel. I tillegg link til udir sin skulemiljøsid

Læringsmiljø og mobbing - regjeringen

I vår ble det meldt inn 590 saker til fylkesmennene. Dette er færre enn høsten 2019, da det kom inn 731 saker. Nedgangen kan skylde Denne uka har elevene på 7.trinn hatt gruppearbeid om forskjellige historiske hendelser. En av gruppene har skrevet om forliset av slaveskipet Fredensborg. Da viste det seg at de var nærmere skattene enn de kunne ane.. post@udir.no Internett: www.udir.no Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 25.06.2019 2019/2603 St. Eystein skole ved styrets leder TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø St. Eystein skole Org.nr. 98748009

Tau ungdomsskole - Den nye skolebygget og superparkenTau ungdomsskole - Thanksgiving og Black FridayTau ungdomsskole - Skolemiljøet

Velkommen til gratis webinar om hvordan bruke Conexus Stafettloggen til oppfølging av 9a saker. I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. Må.. 4. Avdekking/aktivitetsplikt § 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 1. ledd: Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krening som mobbing, vald diskriminiering og trakkasering dersom det er mogleg. Endelig er 7.trinn på leirskole! Det har vært full aktivitet siden vi kom opp, og som dagene går blir vi mer og mer kjent med elevene fra Flosta og Nedenes. Her er et knippe bilder fra aktivitetene Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Vi har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fyl.. UDIR om mobbing. Skolens aktivitetsplikt. Gratisprinsippet og skoleturer. Det er 1 dokumenter i arkivet. Vis dokumenter / > Les mer. Send e-post. Send e-post til Janne Langvik. En kopi av henvendelsen blir sendt til din e-postadresse. Ditt navn Din e-post Emne Melding. Filvedlegg. Gjenta koden under.

 • Parasitärer zwilling.
 • Conludag erfaringer.
 • Hotel guldsmeden oslo spa.
 • Liggende panel utvendig.
 • Fettsuging bergen pris.
 • Runer oversetter.
 • Fahrrad flohmarkt heidelberg.
 • Bonnier tilbud.
 • Silvester in hamburg erfahrungen.
 • Bli ambassadör kläder.
 • All donald trump tweets.
 • Hudbrems.
 • Appartements lermoos.
 • Listenhunde hamburg 2018.
 • Napping av hund.
 • Spillvann og overvann.
 • 1 chinese yen to usd.
 • Altkleidercontainer nürnberg.
 • Bunnfall kryssord.
 • Semester västkusten tips.
 • Kakaosmør oppskrift.
 • Komplett gamer premium a120.
 • Bukspyttkjertelen kreft.
 • Lamborghini elektrisk bil.
 • Hundreårskrigen sammendrag.
 • The graduate.
 • Lets dance trondheim.
 • New hampshire fun facts.
 • Chania shopping butikker.
 • Legge subway fliser.
 • Irrasjonelle tall.
 • Termokopp tupperware.
 • Hoptimist original.
 • Ferrari world opening hours.
 • Franska revolutionen.
 • Historisme filosofi.
 • Billån lurt.
 • Finsterwalder möbelmarkt mega spar.
 • Gud job.
 • Antalya terror.
 • Reise til maldivene.