Home

Yrkesetiske retningslinjer for helsepersonell

1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis Etiske retningslinjer - plakat (last ned og heng opp på arbeidsplassen De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse Pleiar.no er Fagforbundets verktøykasse for helsepersonell, her er det også et kapittel under etikk. Se alle. De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for sin egen yrkesutøvelse. Retningslinjer for hva som er rett og galt å gjøre når vi arbeider som helsefagarbeidere, kalles yrkesetikk Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen (PDF) Kriminalomsorgen. Helsebiblioteket.no - Nyttig på nett for helsepersonell.

Yrkesetiske retningslinjer - NS

Dette yrkesetiske dokumentet presenterer forpliktende fellesverdier for profesjonene, drøfter utvalgte etiske utfordringer og problemområder og angir reaksjoner og sanksjoner i situasjoner der den enkelte profesjonsutøver eller det kollegiale fellesskap utviser dårlig dømmekraft eller begår etiske overtramp. 1. Etikk, fag og politikk 1 Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer. Vedtatt i landsmøtet 21. mai 2017. Når tolkesituasjonen omfatter helsepersonell, psykologer o.l. og deres klienter, er tolken underlagt den samme taushetsplikt som gjelder for den aktuelle yrkesgruppen I helsearbeiderfaget skal eleven utvikle evner til å møte den enkelte brukeren av helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Opplæringen skal bidra til at eleven skal være skikket og ha evner til samhandling med mennesker med ulike behov på en forsvarlig måte Taushetsplikten er ikke til hinder for at helsepersonell gir opplysninger til samarbeidende helsepersonell, når dette er nødvendig av hensyn til undersøkelse eller behandling av en pasient, med mindre vedkommende motsetter seg dette. § 3 Kompetanse. Fotterapeuten skal holde faglige ferdigheter og kunnskaper ved like og sørge for oppdatering

Yrkesetikk Etikk i helsetjenesten Fagforbunde

Helsearbeiderfag Vg2 - Yrkesetikk for helsefagarbeidere - NDL

Yrkesetiske retningslinjer Våre yrkesetiske retningslinjer. Les Ergoterapeutenes yrkesetiske retninglinjer og det mer utfyllende dokumentet om Ergoterapeutenes profesjonsetikk. Begge dokumentene ble vedtatt i forbundsstyret høsten 2017. Yrkesetisk utvalg. Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter Helsepersonell må ikke bruke denne avhengigheten til å tilfredsstille egne personlige behov. Misbruk av den avhengighet som oppstår mellom pasient og behandler kan i ytterste konsekvens medføre at pasienten ikke lenger har tillit til hjelpeapparatet, og derfor ikke søker hjelp for sine problemer FOs yrkesetiske råd skal bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO: Yrkesetisk grunnlagsdokument 2019-2023 Her kan du lese en PDF-versjon av yrkesetisk grunnlagsdokument, vedtatt av FOs landsmøte i november 2019 Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, Retningslinjene gjelder sammen med eventuelle yrkesetiske retningslinjer. takket jeg nei fordi min troverdighet som helsepersonell ville kunne trekkes i tvil Helsepersonell i tjeneste: Du finner informasjon på denne siden og på fhi.no; Ved spørsmål om du kan gå på jobb, ta kontakt med smittevernansvarlig i egen virksomhet. For konkrete råd knyttet til smitte, ring smittevernvakten hos FHI. Vi minner om at private henvendelser også fra helsepersonell rettes til fastlege eller legevakt

helsepersonell for å informere om sine funn/mistanker. o Terapeuten må også informere pasienten om at ho/han ikke har lov til å behandle kreft eller andre alvorlige lidelser - jfr. § 6 og 7 i Lov om alternati De fleste helseprofesjonene har sine egne yrkesetiske retningslinjer, for eksempel sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer og yrkesetiske retningslinjer fra Fagforbundet. De lovene som er spesielt aktuelle og tar for seg etiske normer for helsearbeideren, er loven om helsepersonell, loven om helsetjeneste i kommunene, sosialtjenesteloven, forvaltningsloven og pasientrettighetsloven Yrkesetiske retningslinjer for Ambulanse-personellets yrkesorganisasjon. 2 Yrkesorganisasjonen ondt eller godt. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre ambulansearbeidere om ansvar og riktige handlinger. Forskrift om helsepersonell fra EØS-lan

Etiske retningslinjer for statstjenesten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en revisjon og oppdatering av de etiske retningslinjene for statstjenesten Yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjene vil og bør alltid være gjenstand for fortolkning og diskusjon. På denne måten kan de være en styrke for profesjonen og til hjelp og støtte for den enkelte i vanskelig situasjoner. 23. Jun 2015 - 11:0

Retningslinjer for god tolkeskikk definerer tolkens rolle og sier hvordan en tolk skal utøve sitt yrke. Fagpersoner som skal bruke tolk bør også gjøre seg godt kjent med retningslinjene Behandle, lindre og trøste og å skape trygghet og tillit er fundamentet i alt helsefaglig arbeid.Det gjenspeiles i Helsepersonelloven som regulerer alt helsefaglig arbeid og i de yrkesetiske retningslinjer for alt helsepersonell; helsefagarbeidere, psykologer, sykepleiere og leger Ivareta samfunnets ressurser, ved å lojalt følge de til enhver tid gjeldene retningslinjer. Hevde pasientgruppers rettigheter i forhold til de lovgivende og bevilgende myndigheter. Gi saklig og korrekt informasjon om faget. Personvern. Vi skal utøve taushetsplikten i henhold til lov om helsepersonell og pasientrettighetsloven Bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer ble vedtatt i 1996, og revidert høsten 2010. Yrkesetisk råd . Yrkesetisk råd (YER) er et frittstående, rådgivende organ i BFI. YER skal vurdere brudd på bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer og foreslå eventuelle sanksjoner for fagstyret Helsepersonell kan konsultere psykisk helsetjeneste i kommunen eller henvise videre ved behov 5. Rutinemålinger i blodet til gravide Gravide bør få tilbud om blodprøve for ABO/RhD-typing og undersøkelse for blodtypeantistoff i første trimester Gravide bør i første.

tolking - yrkesetiske retningslinjer Brødsmulesti Store norske leksikon. Språk og litteratur. Språkvitenskapens fagdisipliner. Oversetting og tolking. Tolking. En tolks yrkesetikk er normert av Retningslinjer for god tolkeskikk, utarbeidet i 1997 av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD, den gang KAD) Etiske retningslinjer er en del av arbeidsavtalen. Brudd kan medføre oppsigelse. Personal- og organisa-sjonssjefen har ansvaret for vedlike-hold, oppdatering og revisjon av dette dokument. 9. Kjøp av seksuelle tjenester Handel med sex er svært ofte relatert til menneskehandel, rusavhengighet og utnytting av sårbare mennesker for økonomisk.

Etikk - Helsebiblioteket

Etiske retningslinjer og regelverk. Ambulansepersonellets yrk.org, AMPY ——- Akademikerne. Vedtekter og retningslinjer. Arkitektenes Fagforbund ——- Til toppen av siden Barne- og ungdomsarbeiderforbundet, BUF. Yrkesetiske retningslinjer. Bibliotekarforbundet. Yrkesetiske holdninger Internasjonale regler for etikk for. Helsepersonell i møte med sårbare pasienter ved livets slutt og deres pårørende Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge Bioingeniørens yrkesetiske retningslinjer Bioingeniøren skal: • vise respekt for liv og for menneskets iboende verdighet uavhengig av kjønn, alder Blog. Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situations; Oct. 20, 2020. How sales EQ can help you close more deals; Oct. 17, 2020. How to make a video presentation with Prezi in 6 step

Helsepersonell må veilede pasienten, observere prøvetakingen og sørge for videre håndtering av prøven. Fremgangsmåte ved selvprøvetaking ved mistanke om covid-19 finner du her: slik at de kan følge smitteverntiltak i henhold til lokale retningslinjer, inkludert for renhold Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i Codes of Ethics for Pharmacists, International Pharmaceutcal Federations (FIP) God apotekpraksis fra Apotekforeningen NB! Etiske elementer som det finnes detaljerte bestemmelser for i lovverket, er ikke utdypet i retningslinjene. Dette gjelder blant annet taushetsplikten, som er inkludert i Helsepersonelloven Yrkesetikk omfatter de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe.Yrkesetikk kan bestå av lovregulerte standarder, av retningslinjer som yrkesgruppen selv har forpliktet seg til, og/eller av uskrevne regler. Yrkesetikk skal på den ene siden sikre et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra (innenfor yrkesgruppen) og på den andre siden at yrket bidrar til samfunnets og. Under forutsetning av at etiske retningslinjer er gjort kjent i virksomheten og for den enkelte, vil brudd på disse retningslinjene være et moment som kan tillegges vekt, f.eks. i en samlet vurdering av vedkommende statsansattes skikkethet eller ved en intern søknad på ny stilling, hvor det er saklig å stille krav om etterlevelse av virksomhetens etiske retningslinjer Helsepersonell med fingerringer, inkludert glatte gifteringer, har økt forekomst av potensielt sykdomsfremkallende bakterier på hendene. Det fuktige miljøet under ringene gir blant annet gode levevilkår for grupper av Gram-negative staver som normalt ikke trives i det sure miljøet på hendene, men som formerer seg og koloniserer i lenger tid på hender med ringer

Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer - Tolkeforbunde

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell Helsevesenet er i stadig utvikling og endring, noe som stiller store krav til faglig kompetanse, samhandling og personlige egenskaper - da er etisk kompetanse og refleksjon viktig (Lov om helsepersonell § 5). f. Er lojal i forhold til overordnede mål og strategier innenfor rammen av yrkesetiske retningslinjer og gjeldende lovverk. g. Tar ansvar for forsvarlig bruk av ressursene ved å forhindre unødvendig tidstap eller utgifter (Lov om helsepersonell § 6). h

Helsearbeiderfag Vg2 - NDL

Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer. Den internasjonale arkivorganisasjonen ICA (International Council on Archives) har vedtatt yrkesetiske retningslinjer for verdens arkivarer. Formålet med regelverket er å gi en etisk ramme for arkivaryrket Yrkesetiske retningslinjer for bioingeniører er nettopp dette: en garantiseddel for faglig forsvarlig praksis og omsorgsfull hjelp. Jeg er nettopp blitt valgt inn i yrkesetisk råd. Det er ikke uten en viss grad av ærefrykt jeg tar fatt på de tre årene med det jeg oppfatter som en svært viktig og ansvarsfull oppgave: Å ha fokus på etisk forsvarlig praksis innenfor bioingeniørprofesjonen

Bodø har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for ansatte og folkevalgte. Reglementet finner du til høyre under menypunktet andre lenker. Bystyret har også vedtatt at alle folkevalgte og ledere i Bodø kommune skal registrere seg i Kommunenes Sentralforbund sitt Styrevervregister.Ved at folkevalgte,. Yrkesetiske retningslinjer Yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeider . Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinge

6.3 Kortversjonen av NFFs yrkesetiske retningslinjer skal offentliggjøres i form av lett synlig oppslag på alle arbeidssteder hvor fysioterapi utøves. 6.4 Fysioterapeuten skal informere pasienten om vederlagets størrelse ved behandlingens begynnelse Etiske retningslinjer er rettesnorer for håndtering av etiske problemstillinger som oppstår for medarbeidere og folkevalgte i kommunen. Retningslinjene kan være konkretiseringer av kommunens verdier. Etiske retningslinjer bør gi praksisorientert veiledning og klare anvisninger om hvilken type atferd som forventes i hvilke situasjoner Yrkesetiske retningslinjer for radiografer . Revidert og vedtatt på Norsk Radiografforbunds 12. ordinære landsmøte, 14. - 16. november 2.5 Radiografen sørger selvstendig, eller i samråd med annet helsepersonell, for at alle undersøkelser og behandlinger som utføres er berettiget Vi møter bruker, pasient og pårørende med respekt for hvert menneskes iboende verdighet med høy faglig kvalitet ved å sette brukerens og pasientens interesser og ståsted i fokus med vennlighet, respekt og omtanke med respekt for privatsfæren ved å støtte brukerens rett til medvirkning og egne valg med kjennskap til og ansvar for begrensninger i ege

Yrkesetiske retningslinjer fra Norsk Tannpleierforening. Last ned A4 ark her. For helsepersonell samt som som leger, må følges yrkesetiske retningslinjer der det tas klart avstand fra dødshjelp. De etiske regler for leger ble vedtatt av landsstyret til Den norske lægeforening i 1961 med endringer senest i 2014 Tolkens yrkesetiske retningslinjer. Retningslinjer for god tolkeskikk er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet. Bestemmelsene er gjeldende for alle tolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister, og er retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag

Godkjent av ALFs landsmøte 2009 Yrkesetiske retningslinjer skal legges til grunn for medlemmenes yrkesutøvelse. 1. Forhold til brukeren. 1.1 Aktivitøren skal ivareta brukerens integritet og egenverdi uavhengig av rase. farge, kjønn, alder, språk, tro, politisk oppfatning, nasjonalitet og kulturell bakgrunn. 1.2 Brukerens verdighet og menneskeverd skal respekteres uansett sykdom og. yrkesetiske retningslinjer Redigert september 2019 Innledning Målet er at NTpFs yrkesetiske retningslinjer skal være en rettesnor og er et verdigrunnlag i arbeidet som tannpleier. Som autorisert helsepersonell har tannpleieren et eget ansvar for sine vurderinger, beslutninger og handlinger. Den enkelte tannpleier skal gå ut Rådgiverforum - Norge har utarbeidet følgende etiske retningslinjer - revidert 18. september 2018 : Innledning • Veiledere er fagpersoner med veiledningsfunksjon mot karrierevalg og sosial pedagogikk på alle nivåer i utdanningssystemet og andre veiledningsarenaer, slik som karrieresentre, voksenopplæring og NA Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere. 2 Yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta organiserer: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter som jobber med pasienter og andre som er ansatt innen helse- og sosialsektoren. Vi har ogs

Etiske retningslinjer for fotterapeuter - Delt

 1. Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig, og der det ikke orekommer avvik i forhold til lovverket om offentlige anskaffelser Styret i Helse Sør-Øst RHF 2009 Versjon 01.01.1
 2. Etiske retningslinjer. Krav til atferd. Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes. Ledere har et særlig ansvar for ved sitt eksempel og sine beslutninger å fremme en kultur basert på etisk grunnlag
 3. Midlertidige etiske retningslinjer for Asker kommune fra 1. januar 2020, jf. vedtak i Felles Partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker 27.09.19
 4. Dette forutsetter et sterkt tillitsforhold mellom pasient og helsepersonell, som igjen beror på en velutviklet etisk sensitivitet og refleksjon hos helsepersonell i sin yrkesutøvelse. Profesjonsetikken gir de etiske normene for helsepersonell. Disse er gjerne nedfelt i yrkesetiske retningslinjer, på nasjonalt og internasjonalt nivå
 5. Etiske retningslinjer for statstjenesten Til innholdsfortegnelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lenkeverktøy er aktivert, trykk på lenkeikon ved siden av overskrift/avsnitt for å kopiere lenke. Slå av lenkeverktøy. Neste kapittel. Forrige kapittel. 3. Åpenhet

Lov om helsepersonell m

 1. helsepersonell eller samarbeidende personell på en meget hensiktsmessig og god måte. (Grunnleggende helsefag/ambulanseoperative emner) 3. Kandidaten kan handle i tråd med, drøfte og reflektere rundt gjeldende lover, retningslinjer, avtaler og yrkesetiske retningslinjer. (Grunnleggende helsefag/etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst) 4
 2. NFFs yrkesetiske retningslinjer beskriver at etisk tenkning innebærer en gjennomgående refleksjon over egne holdninger, verdier og handlemåter, og at den inngår i all fysioterapeutisk yrkesutøvelse. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og virksomheten reguleres av lover, spesielt helsepersonelloven. Aktuelle artikler og informasjo
 3. nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. NRLU nedsatte i 2014 en programgruppe for å utvikle gjeldende retningslinjer for yrkesfaglærerutdanningen YFL

Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer for

yrkesetiske retningslinjer for leger fremgår det at en lege ikke må innlede et seksuelt forhold til en pasient.20 Dette fremgår også av retningslinjene for fysioterapeuter og psykologer.21 1.5 Terminologi Begrepet «helsepersonell» er legaldefinert i hpl. § 3 første ledd nr. 1. Begrepet omfatter al Retningslinjer for oppgaveskriving - Referanser og referanseliste. Ved alle typer av oppgaveskriving må gjøres rede for hvor stoffet er hentet fra. Dette gjør vi ved å bruke litteraturhenvisninger, og på LDH bruker vi APA 7th. Sist oppdatert 14. September 2020, 10:32 Yrkesetiske retningslinjer. for medlemmer i Norsk Logopedlag. A. AVGRENSNING OG KONSEKVENSER. 1. Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder og arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for The International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) De yrkesetiske retningslinjer gjelder for diakoner som er medlemmer av Det Norske Diakonforbund. Diakoners arbeidsområde kan være i kirken, i det offentlige, i diakonale og ideelle institusjoner og organisasjoner samt innenfor det private næringslivet. De yrkesetiske retningslinjene gjelder alle disse arbeidsområdene s Helsepersonell vurderte at arbeid med rusmisbrukere hadde lavere status sammenliknet med arbeid med andre pasientgrupper. Det er overraskende at slike holdninger finnes i og med at lovverk og yrkesetiske retningslinjer skal sikre lik behandling til alle og forhindre at yrkesutøvelsen baserer seg på personlige holdninger

ThsF - Om ThsF - Yrkesetiske retningslinjer

 1. Disse gjelder sammen med eventuelle egne yrkesetiske retningslinjer. De etiske retningslinjene gjelder også for de som opptrer på oppdrag for, eller som representant for Helse Midt-Norge Eventuelle lokalt utformede verdigrunnlag i det enkelte helseforetak skal bidra til å utdype og støtte opp under verdiene kvalitet, trygghet og respekt
 2. Yrkesetiske retningslinjer. I BFIs yrkesetiske retningslinjene for bioingeniører står det ikke noe spesifikt om identifisering, men noen punkter er likevel aktuelle for problemstillingen. I punkt 1 vises det for eksempel til respekt for menneskets iboende verdighet
 3. Læreryrkene trenger yrkesetiske retningslinjer! Journalistene har helt siden 1936 hatt en egen vær varsom-plakat med etiske normer for yrkesgruppen. Den handler om journalisters integritet og ansvar, og forholdet til kildene. Mange yrkesorganisasjoner opererer med yrkesetiske retningslinjer
 4. Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge. Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Du skal i karantene i 10 døgn fra den dagen du ankommer Norge
 5. Etiske retningslinjer for ambulansetjeneste Sykehuset Østfold har innført en kontrakt i prehospital tjeneste, for etiske retningslinjer. Publisert 24. mars 2009 kl. 06:40 Publisert av Live Oftedahl
 6. Universitetets retningslinjer mot trakassering gjelder for alle veiledere, studenter og ph.d.-kandidater i alle faglige og sosiale situasjoner. I. Relasjonen mellom veilederen og kandidaten. En god veiledningsrelasjon innebærer at veilederen og kandidaten har gjensidig respekt for hverandres faglige og personlige integritet

Yrkesetiske retningslinjer - Ergoterapeuten

Video: Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle

Yrkesetikk - FO - Din fagforenin

 1. Nasjonale retningslinjer - betydning for helsepersonell og virksomhet NGF - Veileder i fødselshjelp 2019 Gardermoen 8. januar 2019 Lars T. Johansen. foredrag i Norsk gynekologisk forening Created Date: 1/8/2019 10:05:11 A
 2. Yrkesetiske retningslinjer for dyrepleiere er utarbeidet av NDAFs styre og skal vedtas av NDAFs ekstraordinære årsmøte 2. november 2012, eventuelt med endringer. Norsk dyrepleier- og assistentforening Postboks 8968 Youngstorget, 0028 Oslo www.ndaf.no post@ndaf.n
 3. Helsepersonelloven (lov av 2. juli 1999 nr. 64) er en generell profesjonslov. Helsepersonellovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter, til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, og til tilliten til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven behandler kravene som stilles til helsepersonells utøvelse av yrke, slik som deres taushetsplikt, melde- og.
 4. istrativt ansatte tilknyttet veterinærmedisin
 5. us Vestby kommune
 6. istrative reaksjoner overfor helsepersonell etter hpl. kapittel 11. eller ved alvorlige brudd på yrkesetiske normer. Slike reaksjoner gis i form av muntlig eller skriftlig advarsel
 7. Dette bryter de yrkesetiske retningslinjene for helsepersonell. Vi oppfordrer regjeringen til å gi papirløse som oppholder seg i Norge reell tilgang til helsehjelp, basert på medisinske vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper

Etiske retningslinjer - Helse Nord RH

 1. retningslinjer er gjort kjent i virksomheten og for den enkelte, vil brudd på disse retningslinjene være et moment som kan tillegges vekt, f.eks. i en samlet vurdering av vedkommende statsansattes skikkethet eller ved en intern søknad på ny stilling, hvor det er saklig å stille krav om etterlevelse av virksomhetens etiske retningslinjer
 2. Musikernes fellesorganisasjons yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter 1. Innledning Musikkterapeuten tilhører en yrkesgruppe som jobber på mange ulike arenaer. Det er musikkterapeutens oppgave å medvirke til bedret helse, økt livskvalitet og samfunnsdeltakelse
 3. Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er bygget på Helse Sør-Østs visjon og verdier
 4. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, forskningsetikk og juss samt hva det innebærer å være en profesjonell sykepleier, drøftes. I kapittelet om kliniske etikkkomiteer gjennomgås SME-modellen for systematisk drøfting av etiske problemstillinger, utviklet ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
 5. Etiske retningslinjer Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder i Ringerike kommune. Fokus på etikk for ansatte og folkevalgte. Våre verdier er NYSKAPENDE, ÆRLIG OG RESPEKTFULL

Nye corona-regler for helsepersonell over hele landet . Søndag kveld skjerper Folkehelseinstituttet rådene til alt helsepersonell: Nå skal alle som har vært i områder med vedvarende spredning. Etiske retningslinjer for medarbeidere i påtalemyndigheten ble gjort gjeldende for Den høyere påtalemyndighet ved brev av 11. desember 2015 til samtlige statsadvokatembeter. Retningslinjene ble samtidig forelagt Politidirektoratet og samtlige av landets politimestre ti Derfor har forbundet vedtatt etiske retningslinjer for jurister. Etikk er rettslige og etiske normer som styrer juridisk argumentasjon og juridisk yrkesatferd. De etiske utfordringene for jurister generelt er knyttet til anvendelsen av rettskildeprinsippene, argumentasjon, opptreden, samt sentrale yrkesetiske krav

Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer Tolkens yrkesutøvelse er grunnlagt på menneskerettighetene og humanistiske verdier. Når tolkesituasjonen omfatter helsepersonell, psykologer o.l. og deres klienter, er tolken under-lagt den samme taushetsplikt som gjelder for den aktuelle yrkesgruppen YRKESETISKE RETNINGSLINJER . Her er de yrkesetiske retningslinjene til Det Norske Diakonforbund. Her er en POSTER du kan skrive ut (A3/A4). LEDIGE STILLINGER. DIAKON- OG SPRÅKMEDARBEIDER TYSFJORD OG HAMARØ

Covid-19 (koronavirus) - Helsedirektorate

Yrkesetikk - Cappelen Dam

Etikk Helsefagarbeider og helsepersonell - StudienettHar skrevet innføringsbok i vernepleieAkupunktur og behandling av barn - AkupunkturforeningenVerdier og normer | HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1Lover og regler | HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet 1. Formål og ansvar 1.1. Formål Formålet med reglene er å sikre tillit til Vinmonopolet gjennom høy kvalitet på arbeidet som utføres av selskapets ansatte. Reglene skal virke forebyggende. Reglene skal også sikre innsyn og kontroll slik at eventuelle kritikkverdige forhol kompetansemÅl 1- sykehjem eleven skal kunne arbeide ut fra etiske retningslinjer, gjeldende lovverk og overholde taushetsplikten. Publisert den oktober 4, 2014 av elevmini2014 Jeg har valgt følgende oppdrag / situasjon / case; (beskriv gjerne som melding fra AMK 5 Retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel til offentlige myndigheter Om retningslinjene Rollen som ekstern varslingsmottaker er tillagt alle tilsynsmyndigheter og offentlige myndigheter som har som oppgave å håndheve, føre tilsyn med, eller overvåke etterlevelsen av lover og regler Vedrørende: Retningslinjer for medabeidere ifm koronavirus pr 05.10.2020 Denne informasjonen er oppdatert pr 05.10.2020. (Ny informasjon markert med gult) I og med stadig nye føringer fra nasjonale myndigheter, vil kommunens retningslinjer bli oppdatert dersom det er blir endringer. 1. Omdisponering til andre arbeidsoppgave Yrkesetiske rettningslinjer. Radiografiens fundament er omsorgsfull og kunnskapsbasert anvendelse av høyteknologisk apparatur til pasientens beste. Radiografi skal utøves på bakgrunn av fagkunnskap, lov og etikk. Viser til yrkesetiske retningslinjene. Norsk radiograf forbund

 • Getreidesorten unterschiede.
 • Elektrisk vannpumpe.
 • Eksport laks.
 • San agustin beach.
 • Agronom årsstudium.
 • Radio antenne niedersachsen verkehr.
 • Intimsåpe etter fødsel.
 • 3 zimmer wohnung ingolstadt und umgebung.
 • Langtidsleie bil houston.
 • Destruction warlock 7.3 5.
 • Mercedes g wagon 2018 price.
 • Vbga login.
 • Stadt markranstädt stellenangebote.
 • Qibla compass online.
 • Led downlights ip44.
 • Intertekst vg2 fasit.
 • Pronomen spansk.
 • Sosiale medier skaper press.
 • Spesifikk basistrening.
 • Oasis chords jasmine.
 • Impingement skulder trening.
 • Whatsapp videos speichern android.
 • Oregelbundet soffbord.
 • Theater stuttgart.
 • Sterling to kroner.
 • Kulturprojekte berlin jobs.
 • Stålskruer i aluminium.
 • Neuer sporttest polizei hamburg.
 • Herpes kindergarten.
 • Kanye west yeezus.
 • Leie russebil.
 • Finsterwalder möbelmarkt mega spar.
 • Günstig wohnung mieten münchen flughafen umgebung.
 • Rollschuhe kinder.
 • Mayte garcia boy gregory nelson.
 • Hotell balestrand.
 • Apostille stavanger.
 • Amfetamin toleranse.
 • Speed dating ü50 dortmund.
 • Kjole til bryllup brudens mor.
 • Ebay deutschland.