Home

Økologisk gjødsling

Man får avlingsrespons også ved sein gjødsling dersom åkeren har behov. Det er en myte at man kun oppnår økt proteininnhold når man gjødsler ved seine vekststadier. YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) og SULFAN® 24-0-0 (6S) anbefales ved delgjødsling, i tillegg til nitrogen inneholder de svovel Økologisk gjødsling. Økologi er læren om samspillet i naturen og ved bruk av økologiske midler i jordbruk og. hagebruk legges det vekt på å styrke og utvikle det mikroliv som finnes i jorden og er. grunnlaget for all vekst og utvikling i naturen. En neve god kompostjord inneholder like Økologisk gjødsling - hvordan lage gjødselvann av brennesle og valurt. mai 22, 2014. tags: brennesle, Gjødsel, gjødselvann, grønnsaker, hjemmelaget, lage, Urter, valurt, vanne. Jeg har en del urter i min hage og jeg ønsker i alle fall ikke å gjødsle de med kunstig gjødsel - Om økologisk landbruk - Jord og gjødsling - Plantedyrking - Husdyrhold - Økonomi Gratis webinar: Biologisk mangfold som verktøy i økologisk dyrking Nyttedyr kan hjelpe oss med å kontrollere skadegjørere, sikre bedre avlinger og gjøre jorda mer robust

Nyhet! Kullhøna en naturlig mix av resirkulær gjenbruk! Ved å blande biokull i ren hønsegjødsel økes langtidseffekten av gjødsla. Tilsatt biokull gir kalkingseffekt og mer liv i jorda og gjødsla lukter mindre Husdyrgjødsel varierer sterkt i næringsinnhold, ikke bare mellom dyreslag, men også ulik fôring, strøbruk og vasstilsetting. Enhver bør derfor få analysert gjødsel fra egen gard, og for blaut gjødsel fra gris og storfe kan vi med raske metoder få svar på tørrstoff-% og innhold av nitrogen og fosfor

Gjødsling til korn 2020 - Landbruksnyt

 1. Hjem » Miljø og økologisk - Jordbruk og miljø - Gjødsling. fra jordbruksoppgjøret har Landbruksdirektoratet finansiert prosjekter som styrker kunnskapsgrunnlaget om gjødsel og gjødsling. Eksempelvis foreligger nyere kunnskap om mengde og innhold i gjødsel ved ulike driftsformer og dyreslag
 2. økologisk dyrking. Temaer som jord og klima, regelverk, marked, vanningsbehov, arbeidsbehov, gjødsling og planteverntiltak blir tatt opp i introduksjonskurset. Det blir også en smakebit om de enkelte kulturene. På de neste kursdagene går vi grundig inn i produksjonen av enkeltkulturene
 3. Vi utarbeider gjødselplaner innen alle planteproduksjoner til våre medlemmer. Plan for gjødsling er obligatorisk for alle planteprodusenter, og vi tilbyr denne tjenesten etter egne takster (se prisoversikt lenger ned på siden)
 4. EUs nye regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter skulle etter planen tre i kraft ved årsskiftet. Det er nå sannsynlig at ikrafttredelse blir utsatt med ett år, og skal gjelde fra 1.1.2022 i EU. Debio vil komme med mer informasjon i løpet av høsten
 5. Økologisk potetproduksjon egner seg ikke like godt alle steder, derfor vil en dyrkingsveiledning være med på og optimalisere øko-produksjonen på egnede steder. Veilederen tar for seg valg av jord og vekstskifte, jordarbeiding, settepotetbehandling, gjødsling, ugraskontroll, vanning, forebyggende tiltak mot tørråte og andre sykdommer, høsting og lagring
 6. Grovfôrbasert økologisk produksjon z Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk Gjødsling z P-gjødsling ikke viktig z K- gjødsling viktig z Storfegjødsel godt tilpasset behovet z Lav N-gjødsling i 1. engår: kløver kommer for fullt og etablerer seg godt.
 7. Gjødsling til økologisk hvete. Resultater fra sesongen 2019. Annbjørg Øverli Kristoffersen. NIBIO Korn og Frøvekster. Det er behov for betydelig mer økologisk korn produsert i Norge for å dekke markedets etterspørsel etter økologisk fôr- og matkorn

Video: Økologisk gjødsling - Hageselskape

GJØDSLING AV PLEN: Plenen bør gjødsles tre ganger i løpet av sesongen. Første gjødsling bør skje tidlig på våren, deretter gjødsles i slutten av mai og i juni. Du kan lese mer om gjødsling av plen i denne artikkelen på Spirea. Det beste er å gjødsle eller at du setter på vannspreder på plenen umiddelbart etter at du har gjødslet Delt gjødsling som reduserer mengden fritt nitrogen i jorda vil være et av flere klimatiltak i jordbruket for å redusere utslippene av lystgass fra jorda. Forsøk med delt gjødsling. Det er de siste årene gjennomført flere forsøksserier med delt gjødsling til bygg Ved svak gjødsling under norm og moderate avlinger vil behovet for gjødsling av de andre næringsstoffene også gå ned. Ved bruk av husdyrgjødsel kan en mange tilfeller også gå over til billigere, P- og K-fattigere mineralgjødseltyper på eng med moderat avlings- og gjødslingsnivå, sammenligna med intensivt drevet eng med høge avlinger

Økologisk gjødsling - hvordan lage gjødselvann av

 1. 2.2 Økologisk jord og gjødsling. 2.2 Økologisk jord og gjødsling oversikt; Livet i jorda; Nitrogenfiksering; Sopprot; Husdyrgjødsel; Alternative gjødseltyper; Jordvelferd; Næringsbalanse; Referanser; 3.1 Økologisk dyrking av korn til krossing. 3.1 Økologisk dyrking av korn til krossing oversikt; Innledning; Krav til dyrkingssted.
 2. I økologisk dyrking er det ei sentral oppgåve å syte for gode livsvilkår for dei naturlege fiendane til skadedyra som kulturvekstane er utsette for. Dei naturlege fiendane er insekt i ulike stadium av livssyklusen, slik som laupebiller, rovteger, marihøner, gullauge og saksedyr, samt større dyr som flaggermus og ulike fugleartar
 3. stekrav til. Driftsformen innebærer en allsidig drift med bruk av naturlige fornybare ressurser som husdyrgjødsel, belgvekster og fôrvekster, som bidrar til at jordas fruktbarhe
 4. g av undervisningsmateriell og eksamener fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet
 5. og gjødsling generelt om gjødsling Alle gårdsbruk i Norge, uansett om de drives økologisk eller konvensjonelt er forpliktet til å ha en gjødslings­ plan. Denne skal være utgangspunktet for gjødslingen til de ulike kulturene. reglene sier I økologisk landbruk skal jordens fruktbarhet opprett
 6. Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke produksjonen på arealet og gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst. Verditilveksten etter gjødsling gir god lønnsomhet i tiltaket. Aktuelt årlig areal ligger på 50-100 000 dekar. Årlig CO 2 -opptak som følge av gjødsling i et slikt omfang over en tiårsperiode kan anslås til 0,2 mill. tonn CO 2

økologisk fruktproduksjon Inspirasjon- og fagdag for økt økologisk fruktproduksjon Sogndal 6.1.2018 Stine Huseby. Tema •Generelt om gjødsling •Gjødsling til frukttrær -komplisert? •Næringsbehov •Riktig tidspunkt for gjødsling •Bakkegjødsling •Gjødselvanning No kan du søkje om å få din eigen mentor i 2021. Læringskurva er bratt for Elisabeth Bakke (t.v.) som er fersk mjølkebonde i Skjåk. Då er mentor Liv Oddrun Maurstad (t.h.) god å ha

Skognæringen vinner. Økologisk landbruk taper. Stange MDG er ikke imot skogbruk og verdiskaping, men det må skje på måter som ivaretar biologisk mangfold, økologisk landbruk og klima best mulig. Hele regnskapet for kunstgjødsling av skog må tas med i betraktningen Fagbladet Økologisk Landbruk NLR, Osloveien 1, 1433 Ås Telefon: 902 03 317 E-post: info@nlr.no Org.nummer: 98421186 Ved økologisk drift vil planlegging av gjødsling ha et annet utgangspunkt enn ved konvensjonell drift. Fordi det normalt vil være en avgrenset gjødselressurs tilgjengelig vil det være et mål å bruke gjødsla fordelt på en mest mulig optimal måte ut fra både kort og langsiktige virkninger på mellom annet utnytting og fruktbarhetsstatus i jord

Generelt kan spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling foregå fram til 1. september. Generelt skal husdyrgjødsel som spres i perioden 1. september og fram til 1. november moldes ned senest innen 18 timer Nei til gjødsling av skog NEI: Gjødslig av skog over stange med helikopter. FOTO: Henrik Langgård. Susan Nacey, Styremedlem, Stange MDG. Fordi det strøs kunstgjødsel i allmenningen, er det nå umulig for bønder som driver økologisk, å slippe dyrene sine ut i skogen om sommeren — slik som de har lange tradisjoner for sammenligne økologisk og konvensjonell produksjon, har vi måttet gå ut ifra det som kan kalles en gjennomsnittlig sesong og de gjødsling- og planteverntiltak, som vi vet at de aller fleste benytter seg av. Det er få dyrkere i Norge som har erfaring fra økologisk bringebærproduksjon i større volum Gjødsling er komplisert og feil gjødsling kan gi forurensning. Alle gardsbruk med korn, potet, gras og annen planteproduksjon er derfor pålagt å ha en godkjent gjødslingsplan. Type og mengde gjødsel bestemmes ut fra jordas pH og innhold av blant annet fosfor, kalium, svovel og nitrogen. Mye er basert på tidligere jordprøver Ved økologisk dyrking blir ingen næringsstoffer tilført som industrifremstilt mineralgjødsel. Bare husdyrgjødsel, kompost og andre naturlige jordforekomster er tillatt brukt. I veksthus blir gjødsel tilført oppløst og som en jevn tilførsel gjennom vannet til planten, - næringsløsning . Også i skogbruket forekommer gjødsling

I økologisk kornproduksjon er det mer vekstskifte og svakere gjødsling enn i konvensjonell produksjon, og det er ingen bruk av pesticider. Forskere, med Veterinærinstituttets Aksel Bernhoft i spissen, har funnet ut at fusariummuggsopp og mytotoksiner i kornet har sammenheng med manglende vekstskifte, bruk av mineralgjødsel, og pesticidbruk NIBIO bidrar med forskningsbasert kunnskap til utvikling av økologisk landbruk. NIBIOs kunnskapsutvikling er både disiplinretta innenfor fagfeltene agronomi, husdyrernæring og økonomi, og skjer på mer integrert nivå ved å studere produksjonssystemer og miljøeffekter. På NIBIOs temasider om økologisk landbruk finner du informasjon om grunnleggende prinsipper, driftsmåter og. Næringsinnhold avhenger av mange faktorer. Anita Land, kommunikasjonsrådgiver i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), sier at det er mye som spiller inn på hvor mye næringsstoffer frukten og grønnsakene inneholder, som for eksempel sort, jordsmonn, gjødsling og hvor det blir dyrket økologisk og konvensjonell dyrking er at det innen økologisk er viktiger e å gjøre ting til rett tid, som gjødsling og sprøyting med økologisk godkjente preparater. Dette kan være utfordrende, særlig dersom man har jobb ved siden av gården. I noen tilfeller kan økologisk produksjon krev Tilpass økologisk gjødsling til agurk og tomat. Pedersen, Susanne Friis. Research report. Åpne. Bioforsk-TEMA-2011-06-25.pdf (3.968Mb) Permanent lenke Sammendrag. Utfordringene med et rasjonelt dyrkingssystem for økologisk tomat og agurk i veksthus er forsyning med plantetilgjengelig næringsstoff med organisk opprinnelse under hele.

Jord og gjødsling (Fagartikler: Landbruk) @ Agropu

Økologisk landbruk Begrepet økologisk landbruk omfatter mer enn ordet økologi i vitenskapelig forstand. I Norge er betegnelsen økologisk landbruk lovbeskyttet og brukes som en felles betegnelse for ulike driftsretninger hvor en tar langsiktige, økologiske hensyn økologisk landbruk Gjødsling, resirkulering, regelverk Biogas, contaminants, digestate, organic farming Fertilisation, recycling, standards Sammendrag: Se s. 4 Summary: Different types of organic waste materials, including animal manure, can be used in biogas plants. The digestate is used as a fertilizer, also in organic farming Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Proteininnholdet er ca 30 % og som råvare for kraftfor kan åkerbønner erstatte import av Soya. Dyrkingsveiledningen er oppdatert med mer informasjon og ny informasjo

Her vil det komme oversikt over sorter som anbefales til økologisk potetdyrking

Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk. Vi søkte om Debiogodkjenning i fjor vår, og fikk godkjent søknaden 21. mai 2019 med to års karenstid. Deretter godkjente Mattilsynet at karenstiden ble forkortet med ett år fordi det ikke er brukt sprøytemidler eller gjødsling på arealet tidligere Hvorfor økologisk? Vi elsker naturen, og vi har alle et felles ansvar for å ta vare på den. RO er produsert på naturens vilkår, fritt for sprøytemidler og kunstig gjødsling. Dette er gode nyheter for bier og annet mikroliv i den norske floraen Foto: Åsmund Langeland . Malen for plantevernjournal er oppdatert med nye krav til føring av vannjournal i samband med Mattilsynets opning for reduserte avstandskrav til vatn ved bruk av avdriftsreduserande utstyr Kontakt. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Buskerudveien 134 L, 3340 Åmot Telefon: 952 86 000 Faks: 947 70 657 E-post: ostafjells@nlr.no Org.nummer: 970 172 99

Avlingsnivået ved økologisk drift varierer, slik det også gjør i konvensjonelt landbruk. Avlingene bestemmes av jord og klima, gjødsling og jordarbeiding, sortsvalg, skadegjørere, innhøstings- og lagringsteknikk. For noen produkter bestemmer sorteringsregler og bruksområder til slutt hvor stor del av avlingen produsenten får betalt for Innstilling av plog. Mange synest det er vel arbeidskrevjande å bruka plog når enga skal fornyast. Men på dei fleste jordarter vil fornying av enga med hjelp av pløying gje større avlingar og mindre ugras enn etter forenkla fornying av enga Økologisk landbruk Planter som jorddekke - gjødsling og plantevern Tittel: Planter som jorddekke - gjødsling og plantevern Forfattere: Kirsty McKinnon Anne-Kristin Løes Forsidefoto: Kirsty McKinnon Foto: Anne- Kristin Løes s10,12 og 13,Kirsty McKinnon s 19,20 og 23,Hugh Riley s 1

Norsk naturgjødsel AS - naturgjodsel

 1. Økologisk dyrkning av juletrær: Jorden er gressdekket mellom trærne, gresset holdes nede ved hjelp av beiting med tilpassede saueraser. Det brukes ikke kjemiske middel. Gjødsling: Konvensjonell dyrking: Trærne gjødsles ganske intensivt for å få så kort produksjonstid som mulig
 2. Hva lette du etter? Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre
 3. Landbruk Nordvest inviterer til Godt for bonden kveld torsdag 5.november kl. 19.30.Møtested er Scandic Alexandra Hotel i Molde. Vi starter med en liten matbit etterfulgt av et inspirasjonsforedrag før det i etterkant blir sosialt samvær
 4. Gjødsling Optimal gjødsling til Alvari ligger i området 8-12 kg nitrogen (N) pr. dekar gitt med NPK eller i kombinasjon med husdyrgjødsel. Største mengde gis ved tidlig såing, ensidig korndyrking og forventet høy avling. Delt gjødsling kan praktiseres for å utnytte sortens avlingspotensiale. 5-7 kg N per deka
 5. ar om gjødsling i økologisk planteproduksjon. Se

Riktig bruk av husdyrgjødsel - Norsk Landbruksrådgivin

Sterk gjødsling på planter som er pottet inn tidlig, kan lett føre til forsinket blomsterinduksjon fordi de er i sterk vekst ved start av KD. Ved tidlig potting bør en derfor ikke gi ledetall over 2,0, innholdet av nitrogen bør også være lavere. Ledetallet må senkes gradvis utover i sesongen Gjødsling og vanning. Julestjerne er en næringskrevende plante. Fra potting og fram til først i oktober er næringsbehovet stort. Når den generative fasen har startet, synker næringsbehovet og samtidig endres behovet for de ulike næringsstoffene

Fagbladet Økologisk Landbruk

Gjødsling - Landbruksdirektorate

Kompetanse for framtida. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utvikler, samordner og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov i hele landet. NLR består av ti regioner med til sammen 24.000 medlemmer og 330 ansatte på 100 kontorsteder over hele landet I økologisk olivenproduksjon skal vekstfremmende hjelpemidler som gjødsel, reguleres etter kriterier gitt fra EU via BIOHellas. Det samme gjelder sykdomskjempende virkemidler, olivenfluer. Eksempelvis benytter mange olivenprodusenter en blanding av kompostert organisk avfall fra oliventrær, matavfall og planter iblandet husdyrmøkk til gjødsling av trærne

NORSØK · Økologisk handbok Utover dette er forebyggende tiltak som god pløying med riktig type skjær og forplog viktig, sammen med tilpassa gjødsling, kalking og en livskraftig plantebestand. A-K Maskiner har et stort utvalg av gjødselspredere som passer til alle typer gjødsel. Effektive spredere fra Amazone som er utviklet for høy arbeidshastighet og jevn og skånsom gjødselflyt. Se vårt utvalg her Økologisk frukt og bær. 800 liker dette. Nytt og gammalt om økologisk frukt og bær - produkt, sal, dyrking, smak, helse og offentlege føringar 1 161 Gjødsling til økologisk bygg Annbjørg Øverli Kristoffersen 1, Kari Bysveen 2 & Erik Aaberg 3 1 Bioforsk Landbruk, 2 Norsk Landbruksrådgiving Viken, 3 Norsk Landbruksrådgiving Oppland Oppland fylke ble i 2014 foregangsfylke for økologisk kornproduksjon. Hovedmålet for foregangsfylket er å bidra til 15 % økologisk kornareal i 2020 i Norge, og bidra til gode avlinger av bra.

Gjødslingsplan For å ha rett på produksjonstilskot og tilskot frå Regionalt miljøprogram må du ha gjødslingsplan som er oppdatert før kvar vekstsesong. Dersom det er lite forskjell frå førre år i korleis teigane blir brukt, kan du sjølv føre på eventuelle endringar og nytt årstal. Føretak med særs ekstensiv drift og få dyr kan søkj Gjerding. Driv du med geit, sau eller storfe er det viktig å ta omsyn til gjerdeplikt. Dette er omtalt her.. Hør også med kommunen din om du kan søkje SMIL tilskot til gjerding

Ruccola @ Agropub

Gjødsling av gulrot @ Agropu

En blogg om økologisk hageglede. Svarthyll (Sambucus nigra) er et av disse trærne som «har alt»: Det er vakkert å se på, det dekker godt mot innsyn, det trives nesten over alt og krever lite stell - og det gir to gode «avlinger» i året med både mat og medisin: Blomstene nå på sommeren, og bærene til høsten Hvis man ikke har ekstrem mangel på bor er det tilstrekkelig å tilføre bor gjennom vanlig gjødsling. Fullgjødsel 12-4-18/Hagegjødsel inneholder bor. Ettergjødsling med Nitrabor (Kalksalpeter m/bor) fremfor kalksalpeter vil tilføre ekstra bor. Gjødsling med husdyrgjødsel og kompost vil også tilføre en del bor. Tang og tare er også svært rikt på bor Ord https://psi.norge.no/los/ontologi/ord Labels Preferred. e Hvor lenge tåler poteten å stå under vann 23.09.2020. På grunn av svært mye nedbør de siste dagene, spesielt i Nordland fylke, står mye potet under vann eller i vassmetta jord

Gjødslingsplan - Norsk Landbruksrådgiving Øs

Økologisk frukt og bær. 801 likes. Nytt og gammalt om økologisk frukt og bær - produkt, sal, dyrking, smak, helse og offentlege føringar Bondeboka gir deg den beste oversikten over alt du må vite ifm regelverk, ordninger og lover når du driver som bonde i Hordaland. Alt fra kjøp av gård, til å drive og produsere finner du her. Jordbruk, husdyrproduksjon, skogbruk og andre produksjoner som Inn på Tunet og Andelslandbruk er med i oversikten som produksjon av lokalmat Marknadsutsiktene for økologisk frukt- og bærproduksjon var gode i 2016, og det er forventa at dei vil holde seg gode i nokre år. Fleire fruktlager tek imot og omset økologiske varar. Marknaden for bær er meir basert på privat utkøyring frå eigen gard og gardsutsal. Å lage ein marknadsplan saman med ein planteplan er vikti

Debi

Jordplan.no, Oslo, Norge. 981 liker dette · 10 snakker om dette · 2 har vært her. Jordplan har løsninger for forvaltning av arealer i landbruket basert på fri programvare. Bedre informasjon er godt.. Med sin fantastiske duft og sterke blåfarge frisker Lavendel opp hagen. Den nydelige blomsten stråler i både sol og regn. Lavendel er en svært lettstelt og hardfør staude som tåler en normal norsk vinter Jord og gjødsling Vi lager gjødslingsplaner og gir gjødslingsråd for alle aktuelle produksjoner. Vi gir råd om jordarbeiding, NLR Økologisk NLR Økologisk Førsteråd NLR Økologisk Økoplan NLR Økologisk Rådgivingsavtale NLR Økologisk Grupperåd NLR Økologisk Landbrukskontoret HSA Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tlf. 69 68 20 00 Org nr: 980 358 59

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking @ Agropu

Jordplan.no, Oslo, Norway. 959 likes · 3 talking about this · 2 were here. Jordplan har løsninger for forvaltning av arealer i landbruket basert på fri programvare. Bedre informasjon er godt for både.. 4. november 2020 Reguleringsplan Midtsundåsen nordaust - godkjenning. I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Kviteseid kommunestyre 15.10.20 (sak 069/20) detaljreguleringsplanen Midtsundåsen nord/aust, planid 2019001.. Dyrking. Det er ikke vanskelig å dyrke grønnsaker i drivhus. Selv en med lite erfaring får det lett til. Samtidig kan det være lurt å være kjent med noen enkle tips, som på den måten kan gjøre dyrkingen enklere og fruktene enda bedre

Geit @ AgropubØkologisk mat øker i Norden @ AgropubLike naturlig å drive økologisk som konvensjonelt

Bioforsk Økologisk har gjort ei undersøking over kva som rører seg av spennande forsking i Danmark når det gjeld økologisk plantevern innan frukt og bær. Den konkluderar med at ved delt gjødsling har vi oppnådd betre tilvekst i trea utan at det har gått ut over avling eller fruktkvalitet

 • Monsters inc sully.
 • Hva er navigasjon.
 • Usa reisen tipps und tricks.
 • Grillet sjøkreps.
 • Stadler flirt train.
 • Outlook arkiv.
 • Busfahrt weihnachtsmarkt wernigerode.
 • Vad används järn till.
 • Östervåla kraftsportklubb.
 • Office 365 free download for windows.
 • Fiskekraft krabbe.
 • Legemiddelregning eksamen.
 • Rite aid.
 • Radial verlaufend.
 • Hovne hender og ankler.
 • Høreapparat nav.
 • Slyrs regensburg.
 • Festeramme elko.
 • Fritt sammensatt bachelor.
 • Bart oakland airport.
 • The animals the house of the rising sun.
 • Smie no.
 • Ad hoc meaning.
 • Amfetamin toleranse.
 • Mensa tu bs 2.
 • Musikksjangere på 60 tallet.
 • 3 zimmer wohnung ingolstadt und umgebung.
 • Norol.
 • Hva påvirker enzymaktiviteten.
 • Münchner madl 2006.
 • Winora talparo 2014.
 • Kutt i hodet sy.
 • Club sandwich kylling og bacon.
 • Parkeringssoner bodø.
 • Humanistiske verdier.
 • Stade brauerei dortmund.
 • Male tregulv sprekker.
 • Budget planner.
 • Holi festival kiel 2017.
 • Nrk tv er ikke tilgjengelig akkurat nå.
 • Mvv o19.