Home

Infrastruktur definisjon

Infrastruktur - Wikipedi

 1. dre effektivt. Dette innbefatter blant annet veier og gater, flyplasser, havner (og farleder med fyrtårn, sjømerker osv.), jernbaner, kraftforsyning, telekommunikasjonsmidler (inkl. bredbånd), vann- og avløpsnett (kloakkanlegg) og avfallshåndtering
 2. Infrastruktur er et omfattende begrep.Infrastrukturen i et samfunn dreier seg om alt fra fysisk infrastruktur til organisatorisk infrastruktur. Eksempler på fysisk infrastruktur er kraftledninger, jernbane, veier, telenett, flyplasser og havner
 3. Begrepet infrastruktur kan vi forklare med «det som må være på plass for at noe eller noen skal fungere». I et tomtefelt er infrastrukturen vei-, vann- og kloakknettet. I et lokalsamfunn er det veier, skoler, arbeidsplasser og servicefunksjoner
 4. Definisjon av infrastruktur i Online Dictionary. Betydningen av infrastruktur. Norsk oversettelse av infrastruktur. Oversettelser av infrastruktur. infrastruktur synonymer, infrastruktur antonymer. Informasjon om infrastruktur i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin nett av faste anlegg som er grunnlag for et samfunn/en virksomhet Internett er en viktig del av.
 5. Min definisjon er at infrastruktur er utstyr, programvare, funksjoner og tjenester som danner grunnlag og et «fundament» for presentasjon og tilgjengeligjør andre tjenester for bruker eller andre tjenester. For eksempel, så kan man i det tilfelle hvor man leverer IKT tjenester basert på et virtuelle miljø,.
 6. Infrastruktur:...er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere. Dette innbefatter blant annet veier og gater, flyplasser, havner (og farleder med fyrtårn, sjømerker osv.), jernbaner, kraftforsyning,telekommunikasjonsmidler (inkl. bredbånd), bygg, vann- og avløpsnett (kloakkanlegg) og avfallshåndtering
 7. Infrastruktur betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Infrastruktur, i både bokmål og nynorsk

Hva er infrastruktur? - Civit

 1. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet, for eksempel ren energi, teknologi for framtidens norske industriprodukter og bedre helse. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Veikart for forskningsinfrastruktur
 2. Urbanisering i Europa skjøt fart under opplysningstiden og industrialismen.Forbedring av redskap og innføring av maskiner i landbruket ga redusert behov for arbeidskraft, noe som medførte tilflytting til byer og arbeid i en framvoksende industri.. Særlig i land i sør har økonomien og arbeidsmarkedene ikke kunnet absorbere den store tilflyttingen til byene, noe som har ført til.
 3. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Hvordan nå målet? Vi må finne måter å øke ulike land sine potensiale for utvikling og vekst, og se hvordan de kan utnytte sine ressurser og sin industri mest effektivt

- Infrastruktur - NDL

Sikkerhetstoppmøtet erfarte at mange definerte kritisk infrastruktur både snevrere og har egne tolkninger enn denne definisjonen. Det var også en oppfatning om at man må få med samfunnssikkerhet for å dekke kritisk infrastruktur tradisjonelt. Det må hendelser til for å se kaskadeeffekten av hva som blir konsekvenser for øvri HeiJeg lurer på om noen kan gi meg noen råd angående hva som tillates i forbindelse med rammetillatelse som er innvilget av kommunen for bygging av gnerasjonsbolig.Jeg har en nabo som skal oppføre e 3.2 DEfINISjONER Stortingsmelding nr. 22 (2007-2008) legger Infrastrukturutvalgets definisjon av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner til grunn. Infrastrukturutvalget utviklet følgende definisjoner: Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritisk Definisjon av blågrønn infrastruktur Blågrønn infrastruktur er et nettverk av naturlige og semi-naturlige områder med deres komponenter og funksjoner i rurale og urbane omgivelser. Det kan være landlige områder, ferskvann, kyst- og havområder som til sammen forbedrer økosystems helse og robusthet, og bidrar til bevaring av biologis

Geografisk infrastruktur Offentlige etater etablerer og tilgjengeliggjør egne kartdata og geografiske data etter felles tekniske standarder og administrative regler. Ved at mange etater leverer data og tjenester på samme form, blir hverdagen betydelig enklere for brukerne: Data kan leses og kombineres direkte på nettet Definisjon -lovregulerte avtaler •Avtaler mellom utbygger og kommunen (ikke vilkår) •om privat utbygging og gjennomføring av vedtatt plan •som pålegger private like store, eller større, forpliktelser og eller rettigheter enn infrastruktur og og. Vi fant 23 synonymer til INFRASTRUKTUR. infrastruktur består av 4 vokaler og 9 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Hvis du besøker vår Engelske versjon, og ønsker å se definisjoner av Tekniske infrastruktur definisjon på andre språk, vennligst klikk på språk menyen nederst til høyre. Du vil se betydninger av Tekniske infrastruktur definisjon i mange andre språk som arabisk, dansk, nederlandsk, hindi, Japan, koreansk, gresk, italiensk, vietnamesisk, etc 2 Helt presist: «Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse». (NOU 2006:6 s. 32). I rapporten er samfunnsfunksjonene gruppert etter på hvilken måte de bidrar til å ivareta befolknin

Denne forståelsen av hva innovasjon er, tilsvarer den samme definisjonen som første gang ble utledet av økonomen Joseph A. Schumpeter i boken «The Theory of Economic Development» (1934). Schumpeters opprinnelige definisjon inneholdt følgende opplistede elementer, som var ment som et relevant spekter av innovasjonsformer i sin tid Definisjoner - Bygg, anlegg og eiendom. Listen nedenfor definerer de viktigste begrepene knyttet til prosjekter i bygg, anlegg og eiendom. Listen er utarbeidet i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening, de ti største kommunene og Standard Norge Bachlorstudiet i Digital infrastruktur og cybersikkerhet gir deg en ettertraktet kompetanse innen cybersikkerhet, robuste datanettverk og moderne IT-drift med virtualisering og skyløsninger. Dette er svært etterspurt i arbeidsmarkedet. På dette studiet lærer du de praktiske ferdighetene som arbeidsmarkedet etterspør innenfor infrastruktur og sikkerhet

Definisjonen på BNI er et lands samlede inntekter; det betyr summen av bruttonasjonalproduktet sykehus, infrastruktur og andre viktige oppgaver. Hvert år forsvinner over 1200 milliarder dollar ut av fattige land på grunn av ulovlig kapitalflukt. Dette er ti ganger så mye som verdens land gir i bistand til sammen Infrastruktur som en tjeneste (IaaS) Den mest grunnleggende kategorien av skydatabehandlingstjenester. Med IaaS kan du leie IT-infrastruktur - servere og virtuelle maskiner, lagring, nettverk og operativsystemer - fra en skyleverandør på et forbruksbasert grunnlag Byggesaksforskriften § 18-1 angir et forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler, og inneholder en definisjon av hva slike tiltak er. Bestemmelsen er en videreføring av f orskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler (FOR 2006-04-20 nr 453) Infrastruktur for samhandling; Infrastruktur for samhandling. For at offentlig sektor skal få til godt tjenestetilbud er samhandlingsevne en forutsetning. Arbeidet med en felles offentlig arkitektur legger til rette for at virksomhetene blir bedre i stand til å samarbeide på tvers infrastruktur på bokmål. Vi har én oversettelse av infrastruktur i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

En definisjon skal være så presis og utvetydig som mulig, og blir enklere å forstå jo mer konkret den er. En definisjon skal primært si hva begrepet er, heller enn hva Infrastruktur for samhandling 27 Kapabilitet En evne en organisasjon, person eller et system innehar Lær mer om engelsk ord: infrastructure, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale Definisjon fra: Det offentlige Danmark, Hvidbog for Arkitektur Infrastruktur / Drift . Noralf Husby, IT-Ledelse AS 7 • Cater for basic infrastructure • Office automation • Operate according to SLA • Operations efficiency, reliability, security • Cost efficienc Når en utbygger pålegges å opparbeide teknisk infrastruktur i et område, skjer det gjerne en berikelse for andre grunneiere. Vi ser her nærmere på refusjonsreglene i plan- og bygningsloven i forbindelse med verdistigning på tredjeparts tomt samt senere tilkobling til anlegget Definisjoner . Kapittel 2. Ansvar og myndighet for forebyggende sikkerhetsarbeid (§§ 2-1 - 2-5) § 2-1. Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til skjermingsverdig informasjonssystem, objekt og infrastruktur

Infrastruktur - Definisjon av infrastruktur fra Free

Helsetjenesten er en av samfunnets største sektorer målt i sysselsetting og ressursbruk. Utgiftene til helsetjenester utgjør i 2006 mellom 9 og 10 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP). Dette er en betydelig økning siden ca. 1990, da andelen var rundt 8 prosent Nå skal det bli lettere å formulere seg på norsk når du dokumenterer IT-arbeidet. I samarbeid med Difi og Arbeidstilsynet, har Dataforeningen oversatt ordlisten knyttet til standardrammeverket «The Open Group Architectural Framework» (Togaf) for IT-arkitektur. Formelt er arbeidet gjort på vegne av The Open Group, som nylig godkjente den norske ordlisten som en offisiell teknisk standard Denne siden ble sist redigert 30. okt. 2020 kl. 12:08. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men ytterligere betingelser kan gjelde.Se bruksvilkårene for detaljer.; Personvern; Om Wikipedia; Forbehold; Mobilvisning; Utvikler infrastruktur, som knyttes til konkrete anlegg som utføres, enten som et kontantbidrag til kommunen eller ved at utbygger bekoster og besørger tiltak som senere overføres til kommunen. Målsettingen er å få oversikt over det generelle nivået på bidrag og skape mer forutsigbarhet for foreningens medlemmer Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer, og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen

Hva er egentlig infrastruktur IKT Bransje

Definisjon § 16-2. Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan § 16-3. Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan teknisk infrastruktur, grønnstruktur før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål,. IBO = Infrastruktur virksomhet Ser du etter generell definisjon av IBO? IBO betyr Infrastruktur virksomhet. Vi er stolte over å liste akronym av IBO i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av IBO på engelsk: Infrastruktur virksomhet

3 PBL § 17-1: Definisjon. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan. Arealplanen kan være områderegulering, for å oppnå gode felles løsninger, herunder infrastruktur, eller detaljregulerin Vi konsulterte i tillegg med eksperter på byplanlegging og infrastruktur, akustikere, belysningseksperter og en psykolog. 6 kilometer lange Snoqualmie Tunnel i Washington i USA er i dag per definisjon den lengste. - Selv om denne gang- og sykkeltunnelen er lengre, så er den i prinsippet ikke skreddersydd formålet og er en gammel. Kritisk infrastruktur. Publisert 24.04.2015. Definisjon av kritisk infrastruktur Kritisk infrastruktur defineres som de objekter, systemer og tjenester som er så viktige for samfunnet at deres manglende funksjonalitet eller ødeleggelse vil medføre svekkelse av rikets sikkerhet,. Forskningsrådet investerer i Forskning og innovasjon gjennom 15 porteføljer, som skal sikre at vi støtter de beste prosjektene. Porteføljene har hvert sitt porteføljestyre, med ansvar for å prioritere midler og sikre effekt av forskningen, gi råd og bidra til forsknings- og innovasjonspolitikken innen sitt ansvarsområde

For å kunne bygge bolig må du ha en tomt. Først trinn er å avklare om kommunens planer tillater bolig på tomten. Det er fortrinnsvis reguleringsplanen som bestemmer hva og hvor mye du kan bygge. For noen områder er det kommuneplanen som bestemmer hva som kan bygges. Store deler av kommunen er avsatt ;til landbruk, natur og frilufts formål (LNF-områder) Som følge av koronavirusutbruddet (COVID-19), er det iverksatt tiltak som kan få betydning for tilgangen på kritisk personell i finansiell sektor. I forbindelse med stengning av skoler og barnehager, er det imidlertid åpnet for at tilbudet opprettholdes for ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner Definisjoner # Med NTNUs IKT-infrastruktur menes alt utstyr, digital informasjon, informasjonssystemer og tjenester som benyttes til informasjonsbehandling og kommunikasjon. Overordnede prinsipper # Tilgang til NTNUs IKT-infrastruktur # Studenter og ansatte skal ha en brukerkonto hos NTNU Studien av Vann Infrastruktur og reparasjon Technology (WIRT) Market Research Report 2020-2025 er en fullstendig studie av markedet som brøt seg opp i sin helhet på grunnlag av typer, anvendelse, trender og muligheter, fusjoner og oppkjøp, drivere og begrensninger, og et globalt oppsøk INFRASTRUKTUR Utfordringer på standardiseringskartet Egil Falch Piene, EltekValere, Formann NEK NK 69 . Overblikk •Standardisering av elbilsystemer startet på •Definisjon av minstekrav og livslengde •Miljø og resirkulering •Egne standarder for celle-nivå

infrastruktur på engelsk. Vi har to oversettelser av infrastruktur i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Den første er infrastruktur som en tjeneste (IaaS), der bedriften bruker infrastrukturressurser som datamaskiner, nettverk og lagring som en tjeneste. Den andre er plattform som en tjeneste (PaaS), der en bedrift kan levere alt fra enkle, skybaserte programmer til avanserte foretaksprogrammer

Hva er velferd og infrastruktur? - Ung

Kategori:Fysisk infrastruktur. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategoriar. Kategorien har desse 3 underkategoriane, av totalt 3. D Demningar‎ (4 K, 4 S) I. Definisjon av kvantitet i Online Dictionary. Betydningen av kvantitet. Norsk oversettelse av kvantitet. Oversettelser av kvantitet. kvantitet synonymer, kvantitet antonymer. Informasjon om kvantitet i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin 1. mengde, antall Kvantitet er lettere å måle enn kvalitet. kvalitet 2. lingvistikk varigheten av en språklyd lang eller kort. Definisjon av fysisk infrastruktur. Bredbåndsutbyggingsloven gir tilgang til passive elementer i fysisk infrastruktur som omfatter elektronisk kommunikasjonsnett, elektrisitetsnett, vann- og avløpsnett, infrastruktur for oppvarming og transporttjenester, herunder jernbane- og vegnett, havner og flyplasser

oversettelse og definisjon trusselbilde, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. trusselbilde. Setningseksempler med trusselbilde, oversettelse minne. WikiMatrix Denne definisjonen omfatter både tjenesteutsetting, samarbeidsselskaper og infrastrukturprosjekter. Det er kun sistnevnte som har vært omtalt i forrige artikkel. Tjenesteutsetting vil omfatte den løpende drift, eksempelvis bemanning og drift av et sykehjem. Infrastruktur vil omfatte bygningsmassen og eventuell drift av denne Følgeeffekten av for høy varmgang i infrastruktur og ladeledning, er at den vil kunne forplante seg fra kontakt til ladeledning og grunnet svekkelse i komponentene til nye kontakter og ladeledninger. Dette vil påføre ulike eiere kostnader i forbindelse med redusert levetid på utstyr. Definisjone

Synonym til Infrastruktur - ordetbety

Infrastruktur på Teknisk enhet består av et team på totalt 7 stk, 1 områdeleder, 1 fagleder, 2 operatører på mekanisk og 5 operatører på elektro. Ansvarsområde. Vi skal oppbemanne med 1 ekstra Fagleder Infrastruktur. Fagleder vil ha overordnet ansvar for å drifte og vedlikeholde anlegg i Infrastruktur Studien av Hyperconverged Infrastruktur Market Research Report 2020-2025 er en fullstendig studie av markedet som brøt seg opp i sin helhet på grunnlag av typer, anvendelse, trender og muligheter, fusjoner og oppkjøp, drivere og begrensninger, og et globalt oppsøk - Å bygge infrastruktur fra grunnen av har blitt en jobb som er både komplisert og tidkrevende. Systemansvarlige i dagens datasentre drømmer om hastighet, de ønsker seg løsninger som bare fungerer, og de vil eliminere risikoen for feil. Når de oppdager konvergerte systemer, som løser alt dette, blir de veldig glade

Tittel: Veileder - Infrastrukturbehov for velferdsteknologi i institusjon Utskriftsdato: 11.10.2019 Side 3 av 66 3.2 Sept. 2019 Oppdatert med opsjon for stikk i seksjon 3.5 Presisjon av teknologier som kan benyttes som utgangspunkt for anlegg nevnt i 3. SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur, med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren Du kan også legge til en definisjon av Utflagging selv. 1: 26 4. Utflagging. Utfalgging vil si at en bedrift flytter produksjonen sin ut av landet, gjerne til lavkostland som kina. Alexander - 4. mai 2017: Legg til betydningen av Utflagging: Antall ord: Navn: E-post: (* Valgfritt Skogsveiene er de landbruksveiene som brukes i tilknytning til drift og forvaltning av skogene, eller kort fortalt de veiene det transporteres tømmer på. Det er også laget en veileder, Definisjon av skogsveier, som du finner på Landbruksdirektoratet.no under Eiendom og skog / Infrastruktur / Skogsveier og kart / Publikasjoner Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no Org.nr: 840 747 97

Barnehagen i digital utvikling - Foredrag fagdag

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at sektoren innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning, samt utløse FoU-innsats som vil føre til innovasjon i sektoren og bærekraftig verdiskaping hos sektorens brukere. Se definisjon av offentlig sektor Stikkord: kritisk infrastruktur. Trusselmodellering i norsk oljesektor Posted on: 20. februar 2020 Last updated on: 20. februar 2020 Written by: Maria Bartnes Comments: 0 Denne artikkelen er skrevet av Eivind Høydal som del av hans masteroppgave. Petroleumssektoren er viktig for vårt samfunn Målet er en auto-generering av IFC-definisjoner på en slik måte at nye versjoner av IFC vil kunne importeres inn i systemet. Praktisk standardiseringsarbeid Denne planen ble godt mottatt av Steen Sunesen, daglig leder i buildingSMART Norge, som på flere områder leder standardiseringen av Åpen BIM, også internasjonalt

Du kan også legge til en definisjon av kvantitet selv. 1: 5 1. kvantitet. Hvor mye det er av noe; mengde. Kilde: no.wiktionary.org: 2: 2 1. kvantitet. Dette er et substantiv som representerer mengden eller nummeret til et materiale eller en abstrakt ting som ikke vanligvis estimeres ved romlig måling infrastruktur, arbeidsplasser etc. Berekna tettleik for slike store soner vil i dei fleste tilfelle vere lågare enn det som typisk gjeld for same type berekning for ein einskild eigedom eller eit kvartal. Ved tolking av «Framtidig situasjon», er det derfor viktig å ta utgangspunkt i dagens tettleikstal for kvar regionsdel DevOps. Det finnes flere definisjoner og bruksområder av begrepet DevOps, men i denne artikkelen skal jeg fokusere overordnet på hvordan man kan redusere tidsforbruket og risikoen ved å gjøre endringer på systemer som er i produksjon.. Komponentene som inngår i en løsning defineres i mindre konfigurasjonsfiler som beskriver funksjon, konfigurasjon og avhengigheter

3 Definisjoner I disse reglene betyr: BankAxept infrastruktur Felles regler, krav, operasjonell virksomhet for Deltagernes transaksjons- og meldingsutveksling, systemer for avregning og oppgjør mellom Deltagerne av BankAxept-transaksjoner, samt Deltagernes egne systemer for utstedelse av BankAxept-instrumente Bredbåndsutbyggingsloven skal bidra til kostnadseffektiv etablering av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Loven trer i kraft 1. juli 2020 og skal sikre tilgang til og informasjon om passiv fysisk infrastruktur og bygge- og anleggsarbeider. Nkom etablerer og koordinerer en nettbasert sentral informasjonstjeneste, har rollen som tvisteløsningsorgan og er tilsynsmyndighet Mange av disse virksomhetene har infrastruktur eller funksjoner som er viktig for samfunnet. NSM opplever et økende antall henvendelser med spørsmål om bruk av skytjenester og hva som kan settes ut i skyen. Dette gjelder spesielt opp mot sikkerhetslovens definisjon av grunnleggende nasjonale funksjoner

Hyperkonvergert – Den nye normalen | vFOKUS

Ordet infrastruktur benyttes i denne sammenheng for å beskrive et konsept av pålitelige tilførselsstrukturer, i dette tilfellet tilgang til stedfestet informasjon via standard rammeverk, protokoller og spesifikasjoner. Begrepet infrastruktur omfatter mer enn det fysiske nettverk. En infrastruktur vil også omfatte d Infrastruktur som en tjeneste - Definisjon, Forklaring og Eksempler. Geoffrey Carr. I Cloud Computing, selv om konseptet ikke er mye nytt, er det mye forvirring når det gjelder Infrastruktur som en tjeneste. De andre to typer tjenestene som tilbys av cloud-leverandører er klarere Definisjoner; Reisevaner; Transportanalyser; Skriv ut-Kilometer offentlig veg (2010). Last ned. Veglengde etter fylke (2010).ods; Arealbruk for ulike typer infrastruktur etter fylke (2005).ods; Sist oppdatert: 10. mai 2016. Kontakt oss. Kontakt Statens vegvesen; Følg oss i sosiale medier; Om vegvesen.no. Nettstedskart; Personvernerklæring. NEK 700 - krav til infrastruktur. Bjørn Fossum| NEK/Nelfos Ekomkonferanse201 IT infrastructure consists of all components that somehow play a role in overall IT and IT-enabled operations. It can be used for internal business operations or developing customer IT or business solutions

Offentlig sektor, hvordan søke Forskningsrådet

Prosess for å identifisere og vurdere sårbarhet for infrastruktur og eiendeler som er viktig å beskytte, for deretter å fastsette de riktige sikringstiltak. Begrepet sårbarhetsvurdering (PFSA) skal forstås samme måte som sikringsrisikoanalyse i NS 5832:2014. PFSO - Port Facility Security Officer (sikringsleder for havneanlegg) Infrastruktur som tjeneste (infrastructure as a service - IaaS), som gjelder levering av datainfrastruktur som en tjeneste over et nettverk. Kunden har kontroll over relevante applikasjoner, servere, operativsystemer og lagringsmuligheter, samt i noen tilfeller visse elementer i nettverket (for eksempel på brannmursiden) Det finnes ingen offisiell definisjon av begrepet jordbruk. Når vi her snakker om «jordbruk» bruker vi det der jorda blir brukt som vekstmedium for produksjon av planter til mat, fôr eller hagevekster. Begrepet omfatter også nødvendige bygninger og infrastruktur i forbindelse med driften, for eksempel bygninger til husdyrhold ZEN definisjonen. FME ZEN publiserte nylig en rapport, den første i sitt slag, om hva et nullutslippsområde skal være. Rapporten, «Nullutslippsområder i smarte byer: Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier,» er viktig for fremtidens byer og reisen mot et nullutslippssamfunn Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene

INFRASTRUKTUR - Norges forskningsrå

urbanisering - Store norske leksiko

Industri, innovasjon og infrastruktur - F

Leting etter og utbygging av ressurser i nærheten av eksisterende infrastruktur kan tilføre det norske samfunnet store verdier. Når produksjonen fra et felt avtar, blir det ledig kapasitet i infrastrukturen. Ved å knytte nye ressurser til ledig infrastruktur sørger man for effektiv bruk av eksisterende innretninger Grønn infrastruktur er relativt ny og komplisert, og det finnes ingen allment anerkjent definisjon. Det mangler også kvantitative analyser og indikatorer. Som et resultat av dette sliter beslutningstakere med å integrere grønn infrastruktur i retningslinjer. Enkelte innslag av grønn infrastruktur går imidlertid mot denne trenden Hvorfor lage utbyggingsavtaler? Kommunen har en viktig rolle med å bidra til god områdeutvikling. Overordnede planer som kommuneplan, kommunedelplaner, områdereguelringsplaner og planprogram med veiledende prinsipplan for offentlige rom (VPOR), beskriver utformingen av offentlig infrastruktur og offentlige rom. Det lages detaljreguleringsplaner, hvor disse overordnede infrastrukturtiltakene. Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred. Prosjektgruppa tilhører delprosjekt 1 Naturfarestrategi i Naturfareprosjektet NIFS (Naturfare, infrastruktur, flom og skred), et fireårig samarbeidsprosjekt med deltakere fr

Smart transport: Et premiss for smartbyene - The Explorer

Fylkeskommune velger også i sin plan for Digital Infrastruktur å ikke ta med mobilt bredbånd i definisjonen av Bredbånd: «Da mobilt bredbånd påvirkes av både dekning, delt kapasitet og kvotebegrensninger, anser vi ikke dette som en fullgod bredbåndsløsning for husstander, o infrastruktur. Det er derfor behov for å slå sammen faser, iht de områdene angitt under.De angitte prisene i kostnadsgrunnlaget legges til en faktor 1.5 for rigg/drift, markedsusikkerhet, uspesifiserte kostnader og generelle kostnader, se vedlegg beregning av kostnader for teknisk infrastruktur. Fase 0. Tilrettelegging av Vann og Avlø

BIM for infrastruktur og samferdsel har en sterk og viktig kobling til geografiske informasjonssystemer ettersom disse anleggene ofte strekker seg over store geografiske områder (f.eks. veier og jernbane). Infrastrukturanlegg har et annet sett med objekttyper enn bygninger, og den åpne IFC-standarder dekker per dags dato ikke denne typer objekter. I Norge jobber blandt annet BA-nettverket. På denne tiden fantes det imidlertid ingen eksakt definisjon av de ulike areal­kategoriene. Jordbruks­tellingen fra 1918 (Det Statistiske Centralbyrå 1921) konkluderte på følgende måte når det gjaldt skogareal per inn­bygger i Norge: «Da skogarealet ikke har øket, men vel heller avtatt noget i tidens løp, er det selvsagt blitt mindre og mindre skog pr. innbygger i landet»

infrastruktur - definisjon - norsk bokmå

Reguleringsplanveileder - regjeringen

Vi fant 9 synonymer for proprietær.Se nedenfor hva proprietær betyr og hvordan det brukes på norsk. Proprietær betyr omtrent det samme som eiermann. Fra eng, om ekslusive eierskap 'opphavsrettsbeskyttet '. For eksempel betyr et proprietært grensesnitt at grensesnittet ikke er offentlig, det er spesifikt for eieren i spørsmåle Rapporten Finansiell infrastruktur er en del av Norges Banks arbeid for å fremme finansiell stabilitet og et effektivt betalingssystem. Hovedstyret drøftet inn-holdet i rapporten 2. mai 2018. Samfunnet er avhengig av at betalingssystemet og annen finansiell infrastruktur fungerer. Det sikrer at privatpersoner og bedrifter kan betale for varer o

25 prosent av all uoppdaget olje i verden kan ligge bakLøgndetektor og andre tjeneter

Infrastruktur - For ansatte - Universitetet i Osl

som arbeider på Bane NORs infrastruktur. Videre er dokumentet retningsgivende ved etablering av krav til verneutstyr i prosjekter. 2. Beskrivelse 2.1. Definisjon Besøk: Personer som ikke skal utføre aktiviteter som befaring og arbeid i og ved BANE NORs infrastruktur. Befaring: Visuell kontroll og inspeksjon ved spor Strømnettet ivaretar en av de grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen, og er en helt sentral infrastruktur i ethvert moderne samfunn. Det er ofte store avstander mellom produksjon og forbruk i Norge

GENERELT, DEFINISJONER LYSANLEGG. Belysning av idrettsanlegg inndeles i belysningsklasse I, II og III. Belysningsklasse I: konkurranser på toppnivå, nasjonalt og internasjonalt, hvor det normalt er mange tilskuere. Belysningsklasse II: konkurranser på mellomnivå, regionale og lokale konkurranser og trening på midlere og høyere nivå Regjeringens definisjoner av radikalisering gjør oss alle til voldelige ekstremister helse og samfunnets grunnleggende verdier og statens infrastruktur, skriver Lars Gule Oppdragsgiver og leverandør kan sende EHF/PEPPOL BIS tilbudsdokumenter, egenmeldingskjema (ESPD), spørsmål og svar med mer, alt via EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (Peppol). For å bli en innleveringsleverandør kreves det at man er knyttet til et aksesspunkt som kan sende tilbudsdokumenter Definisjon >> Sourcing (inn- og utkontraktering) Definisjon: tjenesteutetting er en strategisk beslutning som knytter seg til hvorvidt en bedrift skal produsere, lede og/eller levere varer og tjenester selv, eller overlate hele eller deler av slike funksjoner til en annen virksomhet - selv om bedriften i utgangspunktet kunne ha gjort det selv

Kuldebroer – Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på

Rammetillatelse, hva ligger i dette? - ByggeBoli

FORSKNING: En gjennomgang av 38 samfunnsøkonomiske analyser i statens prosjektmodell viser at det er betydelig sprik i hvordan man verdsetter nytte og kostnader. Vi gir tre anbefalinger for hvordan man kan oppnå en bedre og mer enhetlig praksis Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN, har foreslått definisjonen, som støttes blant annet av Norge: «Terrorisme oppstår dersom en person ulovlig og med vilje utfører en handling som fører til død eller alvorlig skade på personer, eller alvorlig skade på offentlig eller privat eiendom (inkludert offentlige plasser, statlige bygninger, offentlig transportsystem og infrastruktur)

behov for omfattende opprusting av infrastruktur for transport av energien; økonomiske, praktiske og rettslige utfordringer for nye måter å transportere og omsette fornybar energi på, elektrifisering av havner og transport, smarte hus og smarte byer, skjerpede krav til beredskap og sikkerhet for all sårbar og viktig infrastruktur infrastruktur, blågrønne løsninger, natur-baserte løsninger (NBL), lokal overvannsdisponering (LOD) og lokal overvannshåndtering (LOH) alle inkludere elementer av enten åpne eller lokale løsninger, men med noen nyanser. Definisjon: Åpne og lokale løsninger er overvannstiltak som håndterer overvannet der det er (NOU 2015: 16 Definisjonen av infrastruktur er noe endret i forhold til definisjonen av kjørevei jernbaneloven § 3 bokstav a. Endringen innebærer ingen realitetsendring, kun en presisering som tar hensyn til den teknologiske utviklingen. Bokstav c BÆRUM: Seniorrådgiver datasenter og infrastruktur Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): NSM har ledig et 2-års engasjement som seniorrådgiver innenfor datasenter, infrastruktur og nettverk. Nasjonalt cybersikkerhetssenter er involvert i flere problemstillinger relatert til bruk av skytjenester. Dette inkluderer deltakelse i store prosjekter der sk.. Definisjonen av infrastruktur er noe endret i forhold til definisjonen av kjørevei jernbaneloven § 3 bokstav a. Endringen innebærer ingen realitetsendring, kun en presisering som tar hensyn til den teknologiske utviklingen. Bokstav f

Samfunnsokonomi kap 1Pilotprosjektene i Klima 2050 | STORM AQUAKompromissløse meninger
 • Brød med teff mel.
 • Dom gutscheine bild.
 • Hochschulen baden württemberg ranking.
 • Hvordan beregne avkastning på aksjer.
 • Automatic reference generator online.
 • Ginseng tabletten etos.
 • Dolly parton 1960.
 • Vannets kretsløp illustrasjon.
 • Best wireless gaming mouse 2016.
 • Velloflex magnetmadrass pris.
 • Team with most nba championships.
 • Erdbeere malvorlage.
 • Treningsprogram benkpress.
 • Eldresenter moss.
 • Pekip niendorf.
 • Instabank erfaring.
 • Rockstar servers gta.
 • Zugspitzbahn.
 • My so called life streaming.
 • Emil gyngestol.
 • Verbtider på spansk.
 • Retrospective scrum.
 • Meslinger kroatia.
 • Fadengranulom ultraschall.
 • Brauhaus hannover happy hour.
 • Medisinstudent med lisens jobb 2018.
 • Hva er maleri.
 • Hvordan lage tomatbønner.
 • Bershka norway.
 • David de gea family.
 • Ciprofloxacin gefährlich.
 • Que es seguidores en instagram.
 • Nattskrekk 10 år.
 • Reiseforsikring enkeltreise.
 • Kvadratrot mac tastatur.
 • Løiten lys lillestrøm.
 • Schweizer großschreibung.
 • Tente suspendue camping belgique.
 • Google form share.
 • Hautarzt kirchheim am neckar.
 • Wiki republic of ireland.