Home

Genmodifisering i norge

Genmodifisering (GMO) Mattilsyne

 1. dre Mattilsynet har godkjent dette. Virksomheter som importerer mat-, fôr- og såvarer med risiko for innblanding av genmodifisering har ansvar for å følge det norske regelverket på området
 2. Per i dag finnes det ingen genmodifiserte mat- eller fôrprodukter som er godkjent for bruk i Norge. - Det er ikke et generelt forbud mot genmodifiserte organismer (GMO), men produktene må godkjennes av norske myndigheter før de kan brukes eller selges i Norge, sier Audrun Utskarpen som er fungerende direktør i Bioteknologirådet
 3. 02.07.2018 Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2017; 06.09.2017 Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016; 19.09.2016 Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015; 26.05.2015 Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 201
 4. Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av GMO, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales ofte som «verdens beste». Den skiller seg fra andre lands lover fordi den i tillegg til risiko for helse og miljø også skal vektlegge samfunnsnytte, etikk og bærekraft som selvstendige vurderingskriterier
 5. I Norge reguleres framstilling og bruk av genmodifiserte organismer av genteknologiloven. Gener og egenskaper kan designes fra bunnen av. Vi går altså inn i en ny æra, hvor vi beveger oss fra klassisk genmodifisering til gendesign. Man kan utvikle delekataloger med gener til ulike formål

I Norge kjentunder navnet gensløyd eller det negativt ladedegenmanipulering. Prosesseninnebærer ofte å plukke fra hverandre deler av et DNA-molekyl og spleise delenesammen på en annen måte.I Norge strengtregulert gjennom genteknologiloven. USA har åpnet for genmodifisering i storskala.Kilde: Wikipedi Bare i Norge sprøytes det mot tørråte på potet i gjennomsnitt syv ganger i sesongen. Det koster mer enn 65 millioner hvert år. Hun mener genmodifisering har mye positivt å bidra med Genmodifisering er å endre hvilke gener en organisme har. Med genteknologi kan vi sette inn, fjerne eller endre gener Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2019, og alle produkter merket med at de inneholder genmodifiserte ingredienser er derfor ulovlige å importere og selge. - Maismel er et populært produkt, og koordinator for tilsyn med genmodifisering Genmodifisering i Norge Genmodifisering er svært lite utspilt i Norge enda, hittil har ingen genmodifiserte produkter blitt godkjent som matvare eller som ingrediens i matvarer. Norge importerer imidlertid mat fra land som har godkjent bruk av genmodifiserte matvarer. Det er derfor stor sannsynlighet for at de kan havne i butikkhyllene

I Norge har vi sagt nei til genmodifiserte organismer (GMO) begrunnelsen er i hovedsak usikkerhet omkring økologiske konsekvenser og helse. Mens vi i Norge sagt nei, har verden utenfor Europa. Norge har i dag verdens strengeste lov på området. Genteknologi-loven tillater kun genmodifiserte organismer i Norge dersom de er produsert på «en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i. Norge har en av verdens strengeste lover for GMO og mange er svært kritiske til genmodifisering i matproduksjonen. Fagmiljøene hevder derimot at det ville være fornuftig å bruke genmodifisering til å mette en økende befolkning og løse andre viktige samfunnsoppgaver

§ 1. Lovens formål. Denne loven har til formål å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger Norge har foreløpig ikke godkjent noen GMO til mat/fôr. Mennesker har drevet avl og foredling i tusenvis av år. Genetisk variasjon innen den aktuelle arten har hele tiden vært en forutsetning for å oppnå forbedringer. Genmodifisering er definert i genteknologiloven og er den eneste foredlingsteknologien som krever godkjenning I lys av den globale befolkningsveksten, og potensielle matvarekriser, kan genmodifisering bli et virkemiddel for å øke matproduksjon. Jeg tror GM-mat kan komme til Norge også, konkluderer han. Rickertsen peker på tre forhold som vil være avgjørende for om slik mat kommer på markedet her hjemme: 1) produksjonskostnader, 2) forbrukerholdninger og 3) holdninger blant politikere og. Nyare former for genmodifisering, ofte omtalt som genredigering, blir òg nytta. Det er metodar der enzym kuttar målretta på visse stader i DNA-et, og ein kan enten endre, fjerne eller sette inn små eller store DNA-bitar. Genredigering blir òg brukt til å regulere nivået på uttrykk av gen, som ein volumknapp (sjå temaside om genredigering) Funn av genmodifisert ris og mais i Norge i 2015. Publisert 15.09.2016 Endret 15.08.2017. Denne saken er eldre enn to år. I 2015 ble det gjort fem funn av ulovlig GMO i tilsynsprogrammet Tilsyn med genmodifisering. Alle funnene ble gjort i matprodukter. Det ble funnet GMO-markører i to risprodukter. {{GALLERY}

Norge har ett av de strengeste regelverkene i verden for godkjenning og merking av genmodifiserte produkter, og foreløpig har ingen gm-matvarer blitt tillatt på det norske markedet. Ifølge regelverket skal gm-mat merkes som «genmodifisert» dersom et produkt inneholder mer enn 0,9 prosent gmo Med genteknologi er det mulig å endre DNA til planter og dyr, ved for eksempel å ta bort gener som gjør at potetplanten ikke så lett blir syk. I mange land diskuterer man om det å endre naturen med genteknologi er bra eller ikke. Denne teksten er skrevet for et digitalt skoleprosjekt i bioteknologi og livsvitenskap for ungdomskolen. Prosjektet er et samarbeid mellom Bioteknologirådet. Mennesket har til alle tider brukt tradisjonelle foredlingsteknikker for å få frem planter og dyr med ønskede egenskaper. Genteknologi har gjort det mulig å identifisere de enkelte genene som er opphav til egenskapene. Genene kan isoleres og overføres til andre organismer. Spørsmålet er om det er trygt for oss og miljøet at genmodifiserte planter dyrkes ute i naturen og brukes i maten. Somme meiner at genmodifisering kan gi eit meir effektivt og mindre skadeleg landbruk med større avlingar og auka matproduksjon. Andre fryktar at endringar i arvematerialet hos dyr, plantar og bakteriar kan føre til skadar på miljø og helse. Salg av ulovlig genmodifisert maismel i Norge 14.06.2019 Genmodifisering i landbruk brukes i dag hovedsakelig i planteproduksjon, der den kommersielle dyrkingen domineres av genmodifiserte sorter av mais, soya, bomull og oljeraps. Norge kan delta i høringsrunden og kan gi innspill til søknaden

Genmodifisert mat i Norge - NHI

I denne leserinnlegget, som står på trykk i Aftenposten 24. november, forklarer vi hvorfor vi er skeptiske til genmodifisert mat Genmodifisering er en samlebetegnelse for mange ulike teknikker som innebærer endring av cellens genetiske sammensetning, altså en endring i DNA. Det fremstilles genmodifiserte bakterier, gjær, planter, fisk, forsøksdyr og dyr som produserer medisinsk viktige proteiner. Dyr og planter med ekstra genmateriale kalles transgene CRISPR blir tillatt i Norge og Europa også. Dommen utsetter det bare. Tre av fire mennesker på kloden spiser også mat som er foredlet med genmodifisering. Alle tiårene vi har hatt med mat avlet frem med genteknologi har vist at GMO-mat ikke er farlig genmodifisering. På tide å endre regelverket for genteknologi Havbruk er ei næring i sterk vekst. I fjor eksporterte Norge over én million tonn laks til en verdi av 64 milliarder kroner

Noen mener at genmodifisering kan gi et mer effektivt og mindre skadelig landbruk med større avlinger og økt matproduksjon. Andre frykter at endringer i arvematerialet hos dyr, planter og bakterier kan føre til skader på miljø og helse. Genmodifisert mat i Norge Genmodifisering. Å endre en organismes arvemateriale ved genteknologi kalles genmodifisering. Genmodifiserte organismer (GMO) kan for eksempel ha fått bedre motstandsdyktighet mot plantevernmidler eller­ insekter, eller endret farge. Norske myndigheter har til nå ikke gitt tillatelse til genmodifiserte organismer for dyrking i Norge Det er Mattilsynets årlige overvåkings- og kontrollprogram for genmodifisering som har utført prøvene. Det ble ikke påvist GMO-innhold i de resterende 57 matprøver og 80 fôrprøver. - Resultatene bekrefter at forekomsten av ulovlig GMO i Norge fortsatt er lav. Tallene avviker ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser, sier Inga Torp Nielsen, programkoordinator i Mattilsynet

Genmodifisering Mattilsyne

 1. Trygg mat og genmodifisering: Det er uenighet blant fagfolk, politikere og myndigheter om fordeler, ulemper og mulige farer ved å produsere og spise genmodifisert mat. Veterinærinstituttet overvåker GMO i Norge. Den norske GMO skandalen. Bioteknoemnda: Norge stoler for mye på produsentenes GMO-forskning
 2. Med genmodifisering fikk de ikke fremstilt en eneste vellykket plante. Det sier noe om hva som er mest effektivt, I Norge vurderer vi også om GMO er bærekraftig på lang sikt
 3. Det er få genmodifiserte varer i Norge. Kun fem prøver av importert mat og fôrvarer viste ulovlige genmodifiserte materialer (GMO) i 2017
 4. efelt Enkelte mener at genmodifisering kan effektivisere landbruket og gi økt matproduksjon. Andre hever at endringer i arvematerialet hos planter, dyr og bakterier fører.
 5. De første metodene for genmodifisering, som ble utviklet på 1970- og 80-tallet, baserer seg på å sette hele gener inn i arvestoffet til en celle med ulike metoder. Felles for disse metodene er at genene blir tilfeldig plassert i arvestoffet. Det betyr at man ofte ikke har kontroll på hvor genene havner, eller hvor mange kopier som settes inn

I Norge er det ikke tillatt med genmodifiserte organismer i fôr uten godkjenning fra Mattilsynet. I dag er det ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. Derfor skal det ikke være matvarer i norske butikker med et innhold av genmodifisering over grenseverdien på 0,9 prosent Foredling eller genmodifisering av stivelsespotet? HOFF SA, som er de eneste som produserer potetstivelse i Norge, og da utelukkende til bruk i næringsmidler, har ingen umiddel-bare behov eller ønsker om å ta i bruk en slik genmodifi sert potet til industrielle formål. I Norge brukes det først og frems

Genmodifisering kan endre dyrkingsegenskapene hos jordbruksplanter. For eksempel kan plantene gjøres mer motstandsdyktige mot ugrasmidler, insekter, virus, sopp, blitt godkjent som mat eller fôr i Norge. Før en eventuell godkjenning skal norske myn-digheter ha gjennomført en risikovurdering Betalingsvilligheten for å unngå genmodifisering er langt lavere i Norge enn for 15 år siden. Samlet sett indikerer dette at det er et marked for genmodifisert mat i både Norge og USA. En ny studie har undersøkt forbrukerholdninger til genmodifisert soyaolje, laks fôret med genmodifisert soya og genmodifisert laks i USA og Norge Genmodifisering Dagbladet mener: av genteknologiloven i 1993 har myndighetene gått så varsomt fram at de eneste godkjente GMO-produktene i Norge er fem typer nelliker Genmodifisering i Norge Genmodifisering er svært lite utspilt i Norge enda, hittil har ingen genmodifiserte produkter blitt godkjent som matvare eller som ingrediens i matvarer Inkl. GMO (genmodifiserte organismer), kloning, assistert befruktning, stamceller og celleterapi, fostervannsprøver, gentester og DNA-fingeravtry

GMO - Norges Bondela

Norge passerte nylig en milepæl i diskusjonen om genteknologi i fôr- og matproduksjon da Direktoratet for naturforvaltning anbefalte godkjenning av genmodifisert mais til mat, Et firma i Sverige har nylig vist at tilveksten i skogbruket kan økes ved genmodifisering Genmodifiserte organismer (GMO) kan gi større avlinger og redusert bruk av sprøytemidler, men vi er usikre på hvordan GMO-er påvirker helse og miljø

I Norge er det ikke gitt godkjenning til hverken dyrking eller import av GMO til matproduksjon. De første genmodifiserte plantene ble tatt i bruk i stor skala i USA på 90-tallet. Tross stort press fra kjemiselskapene som kontrollerer de genmodifiserte frøene er det i dag bare tillatt å dyrke GMO i 28 land av verdens bortimot 200 nasjoner Norge har nemlig særkrav som går på GMO sier at vi til alle tider har foretatt genetiske endringer i planter ved tilfeldige mutasjoner og at genmodifisering bare er en mer kontrollert. For første gang er det påvist ulovlig genmodifisert papaya i Norge. Funnet ble gjort i en prøve av hermetisk Papaya in syrup fra Thailand, melder Veterinærinstituttet. Prøven ble tatt ut i forbindelse med overvåkingsprogrammet Tilsyn med genmodifisering som Mattilsynet gjennomfører i samarbeid med Veterinærinstituttet Genmodifisering av planter Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Genmodifisering av planter. Av Admiral1, 7. februar 2007 i Naturvitenskap. Svar i emnet

Kjennskapen til genmodifisering har gått noe opp fra 2017 til 2020. På flere ulike spørsmål om fordeler, ulemper og risikoer ved genmodifisering varierte «vet ikke»-andelen fra 31 til 45 prosent. Omtrent samme resultat som i 2017 I Norge selges ingen GMO-produkter som mat, både grunnet streng regulering og forbrukermotstand. En del er skeptiske til å spise denne typen produkter, og det fryktes at dyrkingen fører til negative miljøkonsekvenser. Vanlig genmodifisering er dyrt og komplisert, og multinasjonale bedrifter med stor markedsmakt har ført til motstand

Hva er genteknologi? - regjeringen

 1. ister Vidar Helgesen si nei til import av genmodifisert mais som tåler sprøytemiddel som er forbudt i Norge. Maten vår skal være trygg for mennesker og miljø
 2. Genmodifisert mat er mat produsert fra organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved hjelp av gensløyd, en type bioteknologi.Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, til å lage produkter som kan være til nytte for oss
 3. Ved en eventuell godkjenning i Norge, skal produktene merkes med informasjon om at de inneholder genmodifisert materiale. Målet med overvåknings- og kontrollprogrammet er å sjekke om importørene følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter, og hvert år kontrolleres forekomsten av ulovlig GMO-materiale i mat, fôr og såvarer
 4. Hva som er genmodifisering og hva som ikke er det, vil være avgjørende for i hvor stor grad innovativ genredigeringsteknologi blir tatt i bruk i matproduksjon i Norge og EU. Genredigering, også omtalt med tekniske navn som TALEN eller CRISPR-Cas9, er en ny teknikk som kan sette inn, fjerne eller redigere gener i arvestoffet
Saras naturfagsblogg: GenteknologiNytt Norge - Kaos om genmodifisert mat i Norge GMO OMG

Bioteknologen er en forsker som bruker kunnskap om mikroorganismer, plante- og dyreceller til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. Mikroorganismer brukes for eksempel til å rense vann, behandle avfall, utvinne olje og fremstille organiske løsemidler og antibiotika. Jobben utføres hovedsakelig i laboratorium. Bioteknologen bruker genteknologi og andre molekylærbiologiske metoder til å. Genmodifisering, biohacking; lovlig? Vitenskap og forskning. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Genteknologi gjør det mulig å overføre utvalgte gener til en celle eller organisme for å framskaffe ønskede egenskaper. BM: http://ndla.no/nb/node/52899?fag=.. Norge er verdensledende på avl på grunn av samvirke - Samvirke har hatt alt å si for vår avl og er grunnen til at norsk husdyravl har utmerket seg internasjonalt, sier daglig leder i TYR, Oddbjørn Flataker

Genmodifisert fisk oppdaget i Norge - Aftenposte

Dette er genmodifisering (GMO) Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2017 Søke Søke >> Om os Dette vil kreve genmodifisering, siden planter ikke naturlig produserer fettsyrer av den typen som er essensielle for fisk. På disse feltene har man ikke kommet veldig langt, så vi vet ennå ikke hva vi kan få til, men mulighetene er mange Genmodifisering - Kunstig overføring og innsetting av et gen (DNA) fra en art til DNA fra en annen art. Overføringen av gener kan skje mellom virus, prokaryoter og eukaryoter

Åpner for mer genmodifisering - NRK Viten - Nyheter innen

Mattilsynet finner jevnlig ulovlig genmodifisert maismel av merkene «TRS» og «P.A.N.» ved tilsyn i frittstående dagligvarebutikker. Forbrukere bør være oppmerksomme på slike produkter. Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2019, og alle produkter merket med at de inneholder genmodifiserte ingredienser er derfor ulovlige å importere og selge I Norge viser ikke Miljøverndepartementet (MD) noen interesse for å ta tak i dette problemet. Direktoratet for Naturforvaltning, som burde være de som jobbet for å ivareta det biologiske mangfoldet er beklageligvis de som, sommeren 2008, anbefalte MD om at man i Norge burde tillate to typer GM-mais til bruk i mat og fôr Genmodifisering og framtidens matproduksjon . I Norge vil vi kunne ha stor nytte av poteter som er resistente mot tørråte, som er noe av det norske bønder sprøyter mest mot. Mye av denne sprøytingen vil da kunne fases ut. Varianter av disse er allerede til uttesting i England og Nederland,. Opsahl Sorteberg, sto fram som positiv og optimistisk forsker: «Norge må stikke fingeren i jorda fordi vi trenger genmodifisering i framtiden for å takle nye utfordringer, og det er ikke farlig.» Opsahl Sorteberg framholdt at genmodifisering er tryggere enn tradisjonell avl. Hun hevdet også at nord

Naturfag Påbygg - Genmodifisering - NDL

Salg av ulovlig genmodifisert maismel i Norge

r/norge: Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts. r/norge. log in sign up. User account menu. 42. Åpner for mer genmodifisering. Close. 42. Posted by. Troms. u/Roberth1990. 1 year ago. Archived. Åpner for mer genmodifisering. nrk. Genmodifisering på kjøkkenbenken. Publisert fredag 20. august 2010 - 14:01. Et nytt fenomen brer om seg, særlig i universitetsmiljøer i USA. Fenomenet omtales som biohacking. og vil presisere at alt arbeid med GMO er underlagt strenge lovreguleringer i Norge.. Akkurat genmodifisering av mat tror jeg ikke jeg er spesielt skeptisk til. Men hvor lenge har man holdt på med dette, sånn i forhold til langtidskonsekvensene Nedfall tenker på? Og hva kan eventuelle langtidskonsekvenser bli? (Ganske OT) Jeg tar tak i denne, jeg, for å lage en ny tråd om et emne. i Norge foregår all forskning hvor artsgrenser er blitt krysset ved genmodifisering, innenfor drivhusenes vegger ( Aftenposten 14.02.1991/16 ) FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) støtter bruken av genteknologi og genmodifisering av ri

Hva er genmodifisering? - Studieweb

Hva er genmodifisering pictures Trinn 3: Valider modellen Når du er klar til å velge den endelige datamodellen, brukes kalibreringssettet til å evaluere ytelse og nøyaktighet. Trinn 4: Tolk resultatene Gjennomgå resultatet for å finne innsikt, trekke konklusjoner og forutsi resultater Hva mener du om bruk av genmodifisering, nanoteknologi og sprøytemidler? Har du lyst til å bidra til et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen (UiB) De samme møtene vil foregå i Italia, Norge, Bulgaria, Danmark og Nederland. Målet er å gi borgere en stemme inn i pågående debatter om teknologisk innovasjon og risiko Norge må gå i bresjen for genmodifiserte organismer. mai 24, 2016 ~ eventyrligviten. Av Even Mikkelsen Bjørgesæter. Genmodifisering mot sult og klimaforandringer. En av genmodifiseringens aktuelle oppgaver er å få planter til å tåle større temperaturvariasjoner Hvis forskerne klarer å lage en tørråte-resistent potet, er potetprodusent Stein Arve Staxrud klar for å teste den i sin åker. Det har generelt vært svært sterk motstand mot genmodifiserte organismer (GMO) både i norsk landbruk og blant folk flest, men nå er en genmodifisert potet i ferd med å gjøre frontene mindre steile Det er likevel en viss forskjell på foredling (gjennom utvalg og krysning), og genmodifisering (f.eks. ved hjelp av en genkanon). Foredling er stort sett metoder som i prinsippet kan oppstå i naturen, og gir relativ treg forandring av organismer. Genmodifisering derimot, gir umiddelbart en helt ny art med med endrede egenskaper

Når blir genmodifiserte organismer godtatt i Norge? - Debat

GMO er ingen løsning - Ytring - NR

Hvor skeptiske bør vi være til GMO? - Nibi

LOVLIG MED GENMODIFISERING I NORGE ; Min mening: Jeg mener reglene for genmodifisering burde bli som. Du er her skole emner teknologi og vitenskap. Genteknologi fordeler og ulemper ; Se video fra foredrag om teknologien som kan revolusjonere den globale matproduksjonen og medisin. Tema for kvelden var genmodifisering gjennom metoden CRISP CRISPR-metoden. Tekna Oslos faggruppe for energi, industri og miljø (FEIM) inviterte til foredrag onsdag 25. januar. Tema for kvelden var genmodifisering gjennom metoden CRISPR. Professor i molekylærgenetikk ved NMBU, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, var kveldens foredragsholder Med ryggdekning i EFSA overkjører EU-kommisjonen gang på gang fagmyndigheter - og regjeringer - i de fleste EU-land når den godkjenner nye GMO-produkter

Bioteknologi og genteknologiGenmodifisering frister og skremmer | AlternativeNytt Norge - Agenda 21 innføres mens vi sløver gjennomSpiser laksen genmodifiserte råvarer?Første vinner kåret i Dagligvarehandelens GrillkonkurranseGenmodifisert og patentertTeknologirådets årsmelding 2009

En samling av verdens ledende forskere uttalte i desember 2015 at det er for tidlig å bruke genmodifisering av embryoer i behandling, men ville tillate forskning på slike embryoer. Forskere i Storbritannia og Sverige er i ferd med å begynne grunnforskningsprosjekter hvor de skal genmodifisere embryoer for å undersøke menneskelig biologi - At det også i Norge på 80-tallet ble drevet med noe forskning på genmodifisering på laks er jo for så vidt isolert sett historisk korrekt, men også totalt irrelevant i en kontekst om norsk oppdrettslaks, fortsetter han. - På tide å diskutere GMO-regelverket - Utfordringer i lakseoppdrett kan løses ved genteknologi; GMO-mat kan bli. Forskere mener genmodifisering kunne løst mange problemer i fremtiden for norsk landbruk. Men i dag setter lovverket en stopper for det. I kronikken Vi kan ikke si nei til genmodifisert mat , skriver forfatterne at GMO- motstandere uttaler seg på et tynt faglig grunnlag, basert på følelser Oppgave i Naturfag som tar for seg hva bioteknologi og genmodifisering av planter og dyr innebærer. Det ses også på hvordan man bruker disse teknikkene i Norge og utlandet. Litt om naturlig og kunstig utvalg og hvilke etiske problemstillinger vi må ta hensyn til Det er fullt mulig å bygge opp industrier rundt alt dette i Norge, ettersom vi har en høyt utdannet befolkning og vi leter etter «den nye oljen». På tross av dette mente næringskomiteen at vi bør opprettholde dagens lovverk om genmodifisering, et lovverk som umuliggjør slike næringer Genteknologi er ikke tillat i Norge per dags dato. Jeg personlig er både for og imot genteknologi her i Norge. Jeg kan starte med å fortelle hvorfor jeg synes det er bra, og det er fordi at vi kan bekjempe enkelte sykdommer, som for eksempel diabetes

 • Madrid seværdigheder.
 • E megasport fake.
 • Omelett oppskrift sunn.
 • Hvit lin ncs.
 • Diabetes baby symptomen.
 • Almrausch oberwart.
 • Formaner kryssord.
 • Proporsjonale valg.
 • Manuel charr vermögen.
 • Vollzeit jobs rheine.
 • Vivag eller lactal.
 • Universal gavekort nettbutikk.
 • Uvanlige yrker.
 • South park season 21 episode 7.
 • Morris oslo.
 • Lamborghini elektrisk bil.
 • Smuldrepai med bær.
 • Postdigtal.
 • Autorisert helsesekretær lønn.
 • Pilz an der hand hausmittel.
 • Matavfall trondheim.
 • Frognerkilen marina.
 • Midd på øyevipper behandling.
 • Levekårsundersøkelsen 2017.
 • Sende olje i posten.
 • Kunstgress jula.
 • Minnie riperton.
 • Silicea hår.
 • Bienes hemmelighet.
 • Overta leasing elbil.
 • Haartrockner babyliss.
 • Färga håret ljusare utan att bleka.
 • Hotel guldsmeden oslo spa.
 • Ggole no.
 • Team of the year 2018.
 • Først i 17 mai toget oslo.
 • Collagen programm kostenlos.
 • Dubai flyplass shopping.
 • Vinterbro senter dyrebutikk.
 • Positive things about veganism.
 • Fryse flått.