Home

Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner

Kommunen eller fylkeskommunen kan i tillegg bestemme at en kommunal eller fylkeskommunal bedrift etter kommuneloven § 11 skal stille opp et særregnskap. I så fall gjelder forskrift av 17. desember 1999 nr. 1569 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, med unntak av § 7 Merknader til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommunerTil § 1Kommunelovens bestemmelser om årsregnskap og årsberetning er å finne i § 48. Virkeområde for de nevnte bestemmelser følger av kommuneloven § 2.Forskriften h.. I. I forskrift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner gjøres følgende endringer: § 2 skal lyde: Kommuner og fylkeskommuner skal registrere økonomiske data etter en systematisk kontoplan som er oppbygd slik at denne forskrifts krav til årsregnskap, krav til informasjon om ressursbruk til bruk i nasjonale informasjonssystemer, samt. Forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner). Forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og

 1. KMD orienterer om en endring i notekravene i § 5 forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) knyttet til maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs som tilbys i markedet. Endringen vil gjelde f.o.m. regnskapsåret 2015
 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv
 3. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften) Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner; Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og.

Merknader til forskrift om årsregnskap og årsberetning for

 1. − forskrift 15.12.2000nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) , heretter omtalt som regnskapsforskriften, og − forskrift 24.8.2006 nr. 10333 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, heretter omtalt som særbudsjettforskriften
 2. som foreligger, og basert på dette, om det er gitt dekkende beskrivelser av dem. (Jf. punkt A 22) 16. Beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap kontrolleres i de pliktige oppstillingene etter «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.» Etter § 5-4 1. led
 3. Det er flere endringer i kontoplanen, blant annet for å tilpasse denne til nye obligatoriske oversikter i forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften)

9. Med budsjett- og regnskapsforskriften forstås forskrift av 07.06.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 10. I standarden brukes benevnelsen kommuner om både kommuner og fylkeskommuner. 2 REGELVERK 1. I henhold til kommuneloven § 14-6 andre ledd skal kommunenes. KOSTRA-rapportering 20 20 Notater 2020/37 4 Statistisk sentralbyrå Sammendrag Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2020» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering avkommunenes intern skal levere særskilte årsregnskap til KOSTRA. Særregnskapene skal føres i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006 nr. 1033. Rapporteringen av årsregnskapet skal skje etter forskrift av 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Dokumentet Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) fra 15.des.2000 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-6: Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0. Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,50 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse

forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak Departementet foreslår at budsjett- og regnskapsforskriften skal gjelde fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020 BAKGRUNN og FORMÅL Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.06.2018 med tilhørende forskrifter (FOR-2019- forskrift om årsregnskap og årsberetning forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner . Lund kommune Økonomi- og finansreglement Side forskrift av 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) c) Kontinuitet: Videreføring av balanseførte verdier for eiendeler og gjeld. d) Regnskap etter bedriftsøkonomiske prinsipper: Regnskap for næringsdrivende kommunale foretak som avlegges i samsvar me Trondheim kommune avlegger årsregnskap etter kommuneloven § 48 og bestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000 nr. 24. Det følger av § 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning at årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret eINFO 13/8 - Regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon og andre forskriftsendringer Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i bl.a. forskrift om årsregnskap og årsberetning (regnskapsforskriften) om regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon, presentasjon av kjøp av aksjer og andeler og vedrørend

Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner Løpenr: 22474/2019 Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Dato FOR-2004-06-15-904 Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet Publisert I 2004 hefte 7 Ikrafttredelse 01.07.2004 Sist endret FOR-2012-12-06-1152 fra 01.01.2013 Endrer FOR-1993-01-13-4045, FOR-1997-08-13-1542 Gjelder for Norg Årsregnskapet for Sola kommune er avlagt etter kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Det inneholder økonomiske oversikter, noter, regnskapsskjema og revisors beretning. Regnskapet inkluderer ikke regnskap for kommunens kommunale foretak, Sola tomteselskap KF og Sola parkeringsselskap KF Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i forskrifter om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, forskrift om årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner, forskrift om særbudsjett og særregnskap for kommunale og fylkeskommunale foretak og forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for interkommunale selskaper

3. Med budsjett- og regnskapsforskriften forstås forskrift av 07.06.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 4. Med kommuner menes i denne standarden både kommuner og fylkeskommuner, med mindre annet fremgår av sammenhengen. På samme måte forstås med kommunale foretak. Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner - noteopplysning Vi ønsker med dette å orientere om en endring i notekravene i § 5 forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) knyttet til maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs som tilbys i markedet Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner legger til rette for at fylkestinget kan drive utstrakt rammebudsjettering og målstyring på kort og lang sikt. Dette reglementet skal klargjøre innholdet i og fordelingen av de budsjettrammer fylkestinget bevilger i sitt vedtak

Særregnskapene skal føres i henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 17.12.1999 nr. 1569. Rapporteringen av regnskapsrapporten skal skje etter Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Særregnskapene skal føres i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006 nr. 1033. Rapporteringen av regnskapsrapporten skal skje etter forskrift av 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften (om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning). Publisert 22.11.2019 Økonomibestemmelsene i ny kommunelov med tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020 Fra 1. januar 2020 gjelder ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Dette innebærer et nytt regelsett for både bokføring og rapportering som gjelder for budsjett- og regnskapsåret 2020. Samtidig har vi skullet avslutte og revidere årsregnskapet for 2019 etter gammel forskrift September, januar og mars. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser, for å følge god regnskapsskikk etter kommuneregnskapsreglene

Lovdata - Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Lovdata - Lov om behandlingsmåten for forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lovdata - Lov rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Lovdata - Lov interkommunale selskaper (IKS loven) Lovdata - Lov. iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Avslutningen av regnskapet er, jfr forskriftens §14, foretatt iht forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap, og opplysninger i form av noter Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med hjemmel i Kommuneloven gitt Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). § 13 beskriver regnskapsføringen av pensjon og krav til noten REGNSKAPSPRINSIPPER. Generelt . Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner §48 nr eget regnskap i henhold til lov og forskrift d) samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med bestemmelser gitt i forskrift for økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, vedtatt av Kommunal - og moderniseringsdepartementet 07.06.2019, med senere.

Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og

 1. st 4 års økonomiplan. Dett
 2. Som det fremkommer av forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 7, er all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet i drift- eller investeringsregnskapet (anordningsprinsippet). Det skal ikke forekomme regnskapsføring av tilgang og bruk av midler som bare føres i balanseregnskapet
 3. 3. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Saksopplysninger Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finner vi i kommunelovens § 48. Lovbestemte krav til arsregnskapets innhold Krav til de kommunale årsregnskap fremkommer i Forskrift om årsregnskap og arsberetning

Larvik kommune avlegger årsregnskap etter kommuneloven § 48 og bestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Det følger av § 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning at årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Om løsbladforskriftene fortsatt skal gjelde? § 2 om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger ble endret 9.12.2002. I denne endring kom fire nye avsnitt (2,3,4 og 5) inn i forskriftens § 2 og noteopplysninger. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10 annet ledd skal årsregnskapet være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse. Selskapene (og kommunene og fylkeskommunene, jf. forskrift av 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 8) må selv sørge for den nødvendige godkjenning fra Datatilsynet av sine løsninger, herunder konsesjoner for lagring av personopplysninger samt overføring av sensitive data over internett. § 8 Innhold, dokumentasjon og kvalitet Interkommunale.

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jfr kommuneloven § 51 nr 3 Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning - jfr. kommunelovens § 52 nr 2 Samtlige forskrifter er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner og senere. FORSKR1FT OM KONTROLLUTVALG 1 KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 11. Kap. 1 Virkeområde. § 1 Virkeområde Forskriften omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelde Kommuner og fylkeskommuner Hjemmel for innhenting av regnskapsopplysninger er kommunelovens (KL) § 49 jf. Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner §§ 1 og 9 og forskrift av 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foreta

forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner og standarder for god kommunal regnskapsskikk. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til bystyret. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til bystyret før årsregnskapet vedtas Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Vestby kommune - Tlf 64 98 01 00 - Fax 64 98 01 01 - post@vestby.kommune.no Sikker digital e-post Web levert av CustomPublish A

Regnskapsskjema 1A er obligatorisk iht Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) og viser kommunens frie inntekter, finansinntekter og -utgifter, samt avsetning og bruk av fond der fullmakt ikke er delegert etatene/avdelingene Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (omtalt som Forskrifta) Forskrift om rapportering frå kommunar og fylkeskommunar Forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR) Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantia i) «Budsjett og regnskapsforskriftene» er en forkortelse for Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner m.v. Ikrafttredelse 1.1.2020 j) Myndighet som tilligger noen kan ikke delegeres videre (delegeringssperre) Lenvik kommune - Økonomireglement [Revidert/endret i k. møtet 10. september 2015 - sak 95/15 ] Side 2 Innholdsfortegnelse 1.6 Kommunens plan- og økonomisystem 7 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Årsberetning 2015 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsberetningen avlegges i henhold til Kommunelovens § 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10 der det blant annet heter

Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning for

Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften

Lover og forskrifter om økonomiforvaltning i kommuner og

Ny forskrift om rapportering til KOSTRA - NKR

Regnskapet er gjort opp i henhold til kommuneloven og Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. endelige og foreløpige standarder utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk er også lagt til grunn ved regnskaps-avslutningen Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000. Veileder fra KRD - budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet av oktober 2011. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 200 Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november 2009 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Godkjent a Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.9.1992 Lov om offentlige anskaffelser mv av 16.7.1999 Lov om bokføring av 19.11.2004 og forskrift om bokføring av 01.12.2004 forskrift om årsbudsjett - jf. kommuneloven § 46 nr. 8 forskrift om årsregnskap og årsberetning - jf. kommuneloven § 48 nr.

KOSTRA-rapportering 2020

 1. istrasjonssjefen innen 31. mars. Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april
 2. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Revisjonsberetningen er, som følge av at årsregnskapet er avlagt for sent, ikke avlagt innen gjeldende tidsfrist. Revisjonsberetningen er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes
 3. Spredningen av Covid-19-viruset har de siste ukene tvunget fram endringer i hele samfunnet og påvirker også lokale beslutningsprosesser. For å sette landets kommuner og fylkeskommuner i stand til å ta nødvendige beslutninger i en tid hvor fysisk samvær er strengt begrenset, har Stortinget vedtatt en lov som gjør midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og.
 4. • Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992, med tilhørende forskrifter • Forskrift om årsbudsjett - jf kommuneloven § 46 nr 8 • Forskrift om årsregnskap og årsberetning - jf kommuneloven § 48 nr 6 • Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - jf kommuneloven § 49 nr
 5. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 3. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Saksopplysninger Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene so
 6. Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Departementet har fastsatt forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no

KOSTRA-rapportering 2019

Ikke tilgjengelig:Forskrift om årsbudsjett (for kommuner

§ 16 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) - § 48.6. Behandlingen av årsberetning og regnskap for kommunale foretak ble presisert i forbindels forskrift av 15. desember 2000 nr 1424 om årsregnskap og årsberetning (regnskapsforskriften) forskrift av 15. desember 2000 nr 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner forskrift av 2. februar 2001 nr 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier forskrift av 9. juni 2009 nr 635 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltnin

Rundskriv H-3/20 Beregningsforutsetninger for

med lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 78 og § 79 og forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner mv., herunder at revisjonen skjer i henhold til god Årsregnskap Dato Årsberetning Dato Fullstendighetserklæring Dato Revisjonsberetning Dato (sett kryss) normal 1med avvi Lov 22.6.2018 nr 83 og sist endret 21.6.2019 nr 55 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Utvalgte artikler fra tidsskriftet «Kommunal økonomi» Kommuneregnskapet I tillegg skal kommunale regnskap tilfredsstille krav til statlig rapportering, jf forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA). Begge forskriftene gjelder fra 1. januar 2001

Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring - NKR

 1. § 48. Årsregnskapet og årsberetningen. 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår a
 2. Satsene for kapitaltilskuddet skal beregnes med utgangspunkt i historisk anskaffelseskost på anleggsmidlene, jf. vurderingsprinsipper for anleggsmidler i § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Kommunen må også ha informasjon om eventuell momskompensasjon og investeringstilskudd
 3. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene
 4. Årsregnskap og årsberetning avlegges ikommunaloverensstemmelse med lov om kommuner og fylkeskommuner, forskrift om årsregnskap ogførårsberetning for kommuner og fylkeskommuner og standarder for god regnskapsskikk. mellom I henhold til Forskrift for revisjon § 3 er revisor pålagt å vurdere om det ernettokonsisten
 5. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner med tilhørende regnskapsstandarder regulerer hvilke utgifter som skal føres i investeringsregnskapet. Kravene er at den eiendel som anskaffes skal være av vesentlig verdi og til varig eie eller bruk, dvs. en verdi so
 6. kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Årsregnskapet avlegges i overensstemmelse med lov om kommuner og fylkeskommuner, forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner og standarder for god kommunal regnskapsskikk

Grensen for krav om departementets godkjenning av garantistillelse er kr. 4 millioner for Frogn kommune. Dette vedtak om Frogn kommunes garantistillelse for Stiftelsen LIV sitt lån, skal således ikke godkjennes av departementet, jf. forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 4 andre ledd c). I flere kommuner og fylkeskommuner er det sekretariatet til kontrollutvalget som sikrer en hensiktmessig arkivering og oppbevaring av de nummererte brevene rettet til kontrollutvalget. Avslutning Kravet om rapportering i form av nummererte brev i kommuner og fylkeskommuner, kom i forbindelse med ny forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv av 15. juni 2004 Regnskapsskjema 1A er obligatorisk iht Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) og viser kommunens frie inntekter, finansinntekter og -utgifter, samt avsetning og bruk av fond. 9 Regnskapsskjema 1B Regnskap Driftsregnskapet Rev. Budsjett Oppr Årsregnskap og økonomisk årsberetning 2018 for Bergen kirkelige fellesråd - Uttalelse fra kontrollutvalget Bakgrunn for saken: Kontrollutvalg i norske kommuner og fylkeskommuner skal gi uttalelse til årsregnskapet, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Rådmannen sin årsmelding skal også følge saken, og revisor skal.

innsyn.ovre-eiker.kommune.n

kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar etter regnskapsåret kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars revisors beretning skal avgis innen 15. april (på grunn av korronasituasjonen er denne frist forlenget til 15. juni i 2020) regionaldepartementet I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. 7. Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. 8. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. 9. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Saksopplysninger: Med dette legges fram til behandling Levanger kommunes årsrapport og årsregnskap for 2001 sammen med.

6 Årsregnskap og revisjonsberetning - Sola kommun

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2019. 2 3 INNHOLD 3 Uttrykk i kraftbransjen og nøkkeltall kommuner og fylkeskommuner. Den resterende del av Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder d Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper Forskrift om lån og lånevilkår mv. for interkommunale selskaper Forskrift om stiftelsesloven. Forskrift om føring av overformynderi- og vergeregnskaper, revisjon mv Årsberetning og årsregnskap 2010 for Bergen Parkering KF. LARO SARK-700-201001410-312 § 16 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) - § 48.6. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 17.06 2019, § 3 a - skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene - NKR

årsberetning og GKRS standard. Tertialrapporter, jfr. forskrift av 15.12.2000 om årsbudsjett. KOSTRA, jfr. forskrift av 15.12.2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Finansforvaltning jfr. forskrift av 6.9.2009 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 Ifølge forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar og årsberetningen innen 31. mars året etter regnskapsåret. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt av 24. august 2006 nr. 1033, og forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner av 15. desember 2000 nr. 1425, begge med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommune og fylkeskommuner. Kommentarer til driftsinntekter Driftsregnskapet 2019 viser en økning i omsetning fra 2018 på 15,0 % til 123,6 millioner kroner De grunnleggende bestemmelsene om økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap fremgår av kommunelovens kapittel 8 (§§ 44-47). Nærmere bestemmelser om budsjett er gitt i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Bestemmelser om finansforvaltning fremgår av kommunelovens kapittel 9, jf. § 52, samt forskrift om kommuners og

Årsregnskap og Årsberetning 2017 Årsregnskap og Årsberetning 2017 Side 6 av 88 Redusert finanskostnader (renter og avdrag) har sin årsak i at vedtatte låneopptak (13,5 mill.) ikke ble gjennomført i 2017. Kommunestyret, i desember 2017, stilte seg bak rådmannens vurdering om å vurdere låneopptaket for 2017 sammen med låneopptak 2018 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 Saksdokumenter vedlagt saken: Årsregnskapet for 2017 Årsberetningen for 2017 Revisjonsberetning, datert 24.04.2018 Saksopplysninger

Håndbok for KOSTRA- rapportering 2013 - SS

KOSTRA-rapportering 2015

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført Forskrift om kontrollutvalg og revisjon årsregnskap og egen årsberetning, og det ikke er fastsatt noe annet i samarbeidsavtalen. § 10 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, kommuner og fylkeskommuner og forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens Årsrapport 2019 inkludert regnskap og årsberetning, samt revisors beretning datert 15. april 2020. Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift) Folkehøyskoler som eies av en fylkeskommune og som drives i henhold til kommuneloven, kan føre regnskap etter bestemmelsene i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Årsregnskapet skal inneholde en note som opplyser om inntekter fra offentlige finansieringskilder, fordelt på ulike typer kilder forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner nr. 714. Se vedlagt regnskap og årsberetning 2019 for Kongsvinger kommune. Revisjonsberetning fra Hedmark revisjon IKS datert 28.05.20 følger vedlagt. Kontrollutvalget behandler regnskap og årsberetning i møte av 9.6.2020 og ettersendes som saksopplysning

06820 F-sak 037/2020 K-sak 037/2020 - Rødøy kommun

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for Aremark kommune . I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i kommunestyre. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet Vurderingskriterier kan være både lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av staten, eller kommunes politiske vedtak og forutsetninger. 1 Tjenesteanalyse 2012 2 HP 2014 -2017 3 255 000 m2 er formålsbygg 4 HP 2014-2017 5 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, KRS nr.

 • Tc weissenhof halle.
 • François henri pinault mathilde pinault.
 • Oppvarmingsøvelser fotball med ball.
 • Vaksine 5 mnd oppkast.
 • Kursagenten oslo.
 • Små hunderaser oversikt.
 • Nattskrekk 10 år.
 • Fly til københavn fra torp.
 • Orthorexie définition.
 • Bruce wayne actor.
 • Fiken enkeltpersonforetak.
 • Dusjoppheng.
 • Martha stewart oslo.
 • Kvinnebevegelsen i dag.
 • Hva er maleri.
 • Temperatur vann hund.
 • Ferrari world opening hours.
 • Renal pelvis norsk.
 • Abweisendes verhalten bei verliebtheit.
 • Slaget ved waterloo snl.
 • Mietkauf in papenburg.
 • Royal canin energy 4800.
 • Jjshouse erfaring.
 • How powerful is dr manhattan.
 • Ledige stillinger drammen under 18.
 • 6 på muntlig eksamen.
 • 1. avdeling jus.
 • Visit hamar.
 • Ny 1000 lapp.
 • Baltiske land kart.
 • Hammerite fargekart.
 • Direkte markedsføring definisjon.
 • Sanitet nivå 3 bok.
 • Overdrevet kryssord.
 • Osrs quest guide.
 • Den norske ambassaden i oslo.
 • Gotenks dokkan.
 • Slaget ved waterloo snl.
 • Tilhenger telt.
 • Karamellpudding uten vaniljestang.
 • Tryckvagn protrainer säljes.