Home

Yrkesetiske retningslinjer ndla

Finn yrkesetiske retningslinjer for apotekteknikere. Hvilke verdier gjenspeiler disse yrkesetiske retningslinjene? NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Etiske retningslinjer er utarbeidet for flere yrker i helse- og oppvekstsektoren. Noen ganger kalles det også yrkesetiske retningslinjer Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Håndtering av yrkesetiske dilemmaer Kjernestoff. Velg målform: Bokmål NDLA sin visjon er Sigurd Trageton Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode

Noen ganger kalles det også yrkesetiske retningslinjer. Åpne i fag: Helse- og oppvekstfag Vg1; Helse- og oppvekstfag Vg1; Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA. Yrkesetiske retningslinjer. De yrkesetiske retningslinjene forteller hvordan man skal opptre i ulike situasjoner. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Yrkesetiske retningslinjer - NDLA

 1. I programfagene for salg, service og sikkerhet lærer du om kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Du lærer også å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 2. 1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis
 3. Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger

Etiske retningslinjer - plakat (last ned og heng opp på arbeidsplassen) Etiske retningslinjer (brosjyre) De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse. Mitt møte med brukeren/ pasienten og pårørende Yrkesetikk omfatter de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe.Yrkesetikk kan bestå av lovregulerte standarder, av retningslinjer som yrkesgruppen selv har forpliktet seg til, og/eller av uskrevne regler. Yrkesetikk skal på den ene siden sikre et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra (innenfor yrkesgruppen) og på den andre siden at yrket bidrar til samfunnets og.

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Etiske retningslinjer - NDLA

Yrkesetiske retningslinjer for deg som jobber med barn og unge. Yrkesorganisasjonen Delta Oppvekst organiserer; barnepleiere på sykehusenes barneavdelinger og fødeavdelinger, alle barnehageansatte, ansatte i skolen, skolefritidsordningene, ungdomsklubber og institusjoner tolking - yrkesetiske retningslinjer Brødsmulesti Store norske leksikon. Språk og litteratur. Språkvitenskapens fagdisipliner. Oversetting og tolking. Tolking. En tolks yrkesetikk er normert av Retningslinjer for god tolkeskikk, utarbeidet i 1997 av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD, den gang KAD) Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer. Vedtatt i landsmøtet 21. mai 2017. Tolkeforbundet oppfordrer alle tolker til å utføre sin virksomhet i samsvar med retningslinjer for etikk og yrkesutøvelse. For medlemmer av Tolkeforbundet,.

Helsearbeiderfag Vg2 - NDLA

Yrkesetiske retningslinjer gjelder for og skal etterleves av vernepleiere og vernepleierstudenter som er medlem i Delta. Grunnlaget for all vernepleie skal være respekten for menneskets liv og den enkeltes rett og mulighet til å ta ansvar for seg selv Etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres kjent og jevnlig benyttes til refleksjon over egen praksis. Formålet er å videreutvikle gode holdninger og god praksis. Etiske retningslinjer kan med fordel være felles for både folkevalgte og administrativt ansatte, eventuelt med enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller De yrkesetiske retningslinjer skal legges til grunn for medlemmenes yrkesutøvelse. 1. Forhold til brukeren. 1.1 Aktivitøren skal ivareta brukerens integritet og egenverdi uavhengig av rase, farge, kjønn, alder, språk, tro, politisk oppfatning, nasjonalitet og kulturell bakgrunn Yrkesetiske retningslinjer for Ambulanse-personellets yrkesorganisasjon. 2 Yrkesorganisasjonen Etikk eller morallære er et fag som handler om hva som er rett og galt, ondt eller godt. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre ambulansearbeider Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak

Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter. Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt og ønsket taushetsplikt? Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikt Etiske retningslinjer er en del av arbeidsavtalen. Brudd kan medføre oppsigelse. Personal- og organisa-sjonssjefen har ansvaret for vedlike-hold, oppdatering og revisjon av dette dokument. 9. Kjøp av seksuelle tjenester Handel med sex er svært ofte relatert til menneskehandel, rusavhengighet og utnytting av sårbare mennesker for økonomisk. Yrkesetiske retningslinjer for ambulansepersonell. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Etikk er et fag som handler om hva som er rett og hva som er galt. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson

Kvalitet og pasientsikkerhet: Ledere i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjonen for ungdom skal arbeide systematisk med kvalitet og pasientsikkerhe De fleste helseprofesjonene har sine egne yrkesetiske retningslinjer, for eksempel sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer og yrkesetiske retningslinjer fra Fagforbundet. De lovene som er spesielt aktuelle og tar for seg etiske normer for helsearbeideren, er loven om helsepersonell, loven om helsetjeneste i kommunene, sosialtjenesteloven, forvaltningsloven og pasientrettighetsloven Yrkesetiske retningslinjer for radiografer Norsk versjon. Introduction The first version of the Norwegian Society of Radiographer's Code of Ethics was published in 1995, and has since been revised only once, as adopted at the General Assembly in 2000. At the 2006 General. NNHs yrkesetiske retningslinjer erstatter Etiske regler for medlemmer i NNH med referanse til § 15 i NNHs vedtekter.Les NNHs yrkesetiske retningslinjer herRetningslinjene er ment å ha ulike funksjoner: som inspirasjon til etiske refleksjoner, veiledning i høve terapeutrollen og som retningslinjer for saksbehandling.Alle terapeuter tilsluttet NNH plikter å gjøre seg kjent med disse. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere bygger på prinsippene i ICNs etiske regler, og grunnleggende menneskerettigheter, slik de kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring. I Sykepleiens grunnlag slås det fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet

Yrkesetiske retningslinjer fra Norsk Tannpleierforening. Last ned A4 ark her. Noen utformet som regler eller retningslinjer, andre mer som et helhetlig grunnlag for yrkesutøvelsen. Det er også utarbeidet internasjonale yrkesetiske dokument innenfor de ulike fagområdene. Yrkesetiske dokument omhandler også verdivalg på samfunnsnivå, og dermed er disse også med på å legge grunnlag for aktiv handling også på nivået dette kapittelet omhandler Yrkesetiske retningslinjer for radiografer . Revidert og vedtatt på Norsk Radiografforbunds 12. ordinære landsmøte, 14. - 16. november 2018. Radiografiens grunnlag . Radiografiens fundament er omsorgsfulle, kunnskapsbaserte og høyteknologiske helsetjenester

Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer. Den internasjonale arkivorganisasjonen ICA (International Council on Archives) har vedtatt yrkesetiske retningslinjer for verdens arkivarer. Formålet med regelverket er å gi en etisk ramme for arkivaryrket Derfor har forbundet vedtatt etiske retningslinjer for jurister. Etikk er rettslige og etiske normer som styrer juridisk argumentasjon og juridisk yrkesatferd. De etiske utfordringene for jurister generelt er knyttet til anvendelsen av rettskildeprinsippene, argumentasjon, opptreden, samt sentrale yrkesetiske krav

NDLA

Etiske retningslinjer og regelverk. Ambulansepersonellets yrk.org, AMPY ——- Akademikerne. Vedtekter og retningslinjer. Arkitektenes Fagforbund ——- Til toppen av siden Barne- og ungdomsarbeiderforbundet, BUF. Yrkesetiske retningslinjer. Bibliotekarforbundet. Yrkesetiske holdninger Internasjonale regler for etikk for. Yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta organiserer: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter som jobber med pasienter og andre som er ansatt innen helse- og sosialsektoren. Vi har også eleve 6.3 Kortversjonen av NFFs yrkesetiske retningslinjer skal offentliggjøres i form av lett synlig oppslag på alle arbeidssteder hvor fysioterapi utøves. 6.4 Fysioterapeuten skal informere pasienten om vederlagets størrelse ved behandlingens begynnelse De yrkesetiske retningslinjer gjelder for diakoner som er medlemmer av Det Norske Diakonforbund. Diakoners arbeidsområde kan være i kirken, i det offentlige, i diakonale og ideelle institusjoner og organisasjoner samt innenfor det private næringslivet. De yrkesetiske retningslinjene gjelder alle disse arbeidsområdene s nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. NRLU nedsatte i 2014 en programgruppe for å utvikle gjeldende retningslinjer for yrkesfaglærerutdanningen YFL

Helsearbeiderfag Vg2 - Etikk, moral og menneskesyn - NDLA

 1. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler O p p l a g: 9 0 0 0 0 j a n u a r 2 0 0 8.
 2. Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter. Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt og ønsket taushetsplikt? Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikt
 3. Yrkesetiske retningslinjer for bioingeniører er nettopp dette: en garantiseddel for faglig forsvarlig praksis og omsorgsfull hjelp. Jeg er nettopp blitt valgt inn i yrkesetisk råd. Det er ikke uten en viss grad av ærefrykt jeg tar fatt på de tre årene med det jeg oppfatter som en svært viktig og ansvarsfull oppgave: Å ha fokus på etisk forsvarlig praksis innenfor bioingeniørprofesjonen
 4. Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Norsk sykepleieforbund. 2014. Detaljer. Retningslinjer for inklusjon av kvinner i medisinsk forskning. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
 5. Yrkesetiske retningslinjer. for medlemmer i Norsk Logopedlag. A. AVGRENSNING OG KONSEKVENSER. 1. Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder og arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for The International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
 6. Etiske retningslinjer for ambulansetjeneste Sykehuset Østfold har innført en kontrakt i prehospital tjeneste, for etiske retningslinjer. Publisert 24. mars 2009 kl. 06:40 Publisert av Live Oftedahl
 7. Godkjent av ALFs landsmøte 2009 Yrkesetiske retningslinjer skal legges til grunn for medlemmenes yrkesutøvelse. 1. Forhold til brukeren. 1.1 Aktivitøren skal ivareta brukerens integritet og egenverdi uavhengig av rase. farge, kjønn, alder, språk, tro, politisk oppfatning, nasjonalitet og kulturell bakgrunn. 1.2 Brukerens verdighet og menneskeverd skal respekteres uansett sykdom og.

Salg, service og sikkerhet Vg2 - NDLA

Retningslinjer for psykisk helsearbeid . Forebygging av kompliserte sorgreaksjoner hos barn, unge, voksne og eldre som har mistet en nærtstående perso Etiske retningslinjer for fotterapeuter. Foto: Colourbox/evanyelar. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost § 1 Pasienten . Fotterapeuten skal i sin yrkespraksis ta utgangspunkt i pasientens individuelle behov og egenverd Vi møter bruker, pasient og pårørende med respekt for hvert menneskes iboende verdighet med høy faglig kvalitet ved å sette brukerens og pasientens interesser og ståsted i fokus med vennlighet, respekt og omtanke med respekt for privatsfæren ved å støtte brukerens rett til medvirkning og egne valg med kjennskap til og ansvar for begrensninger i ege

Yrkesetiske retningslinjer - NS

yrkeSetiSke retningSlinjer for Sykepleiere GrunnlaGet for all Sykepleie Skal være reSpekten for Det enkelte menneSketS liv oG iboenDe verDiGhet. Sykepleie Skal byGGe på barmhjertiGhet, omSorG oG reSpekt for menneSkerettiGhetene, oG være kunnSkapSbaSert. Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere ˜ater Sykepleiens yrkesetiske retningslinjer (2) skal minne sykepleieren på hennes mest fundamentale plikt. Det er å alltid vise omsorg og respekt for sine medmennesker. Uansett lidelse og arbeidsvilkår skal hun alltid erkjenne pasientens sårbarhet og ivareta hans integritet og verdighet

Yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeider

retningslinjer er gjort kjent i virksomheten og for den enkelte, vil brudd på disse retningslinjene være et moment som kan tillegges vekt, f.eks. i en samlet vurdering av vedkommende statsansattes skikkethet eller ved en intern søknad på ny stilling, hvor det er saklig å stille krav om etterlevelse av virksomhetens etiske retningslinjer veiledning i høve terapeutrollen og som retningslinjer for saksbehandling. Alle terapeuter tilsluttet NNH plikter å gjøre seg kjent med disse retningslinjene.

Fagforbundet har yrkesetiske retningslinjer som fundament for vår forståelse av egen yrkesrolle: hvordan ønsker vi å framstå i jobben vår - og hvilke verdier vil vi skal prege arbeid og samarbeid? Samtidig blir det i alle virksomheter stilt økende krav til kompetanse og produksjon av tjenester

Helsearbeiderfag Vg2 - Pasientens talerør - NDLA

Yrkesetiske rettningslinjer. Radiografiens fundament er omsorgsfull og kunnskapsbasert anvendelse av høyteknologisk apparatur til pasientens beste. Radiografi skal utøves på bakgrunn av fagkunnskap, lov og etikk. Viser til yrkesetiske retningslinjene. Norsk radiograf forbund En øvelse i etikk (3/3) Innsendt: juni 19, 2013 | Forfatter: Harald | Arkivert under: Etikk, Filosofi, Sykepleie | Tags: Dag Hareide, dialogen, Grunnloven, humanisme, humanist, menneskerettighetene, samlivskonflikter, Sissel Gran, yrkesetiske retningslinjer | Legg igjen en kommentar Vi møttes ikke ene og alene for å diskutere humanisme. Det var først og fremst for å ta et par øl og tippe. FOs yrkesetiske råd skal bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Hjelp til etisk refleksjon i praksis. Publisert: 15.11.2019. Som profesjonelle kan vi gjøre feil - men vi våge å snakke om, diskutere og reflektere over situasjoner som er etisk utfordrende i arbeidshverdagen Etiske retningslinjer for FO skal være en støtte for alle tilknyttet organisasjonen og i ulike sammenhenger der man representerer FO. De er ment som hjelp og rettesnor for hvordan vi skal forholde oss til hverandre, medlemmene våre og samarbeidspartnere når vi utøver verv som tillitsvalgt i FO, representerer FO og når en har ansvar fo Retningslinjer for god tolkeskikk definerer tolkens rolle og sier hvordan en tolk skal utøve sitt yrke. Fagpersoner som skal bruke tolk bør også gjøre seg godt kjent med retningslinjene

Yrkesetikk Etikk i helsetjenesten Fagforbunde

Midlertidige etiske retningslinjer for Asker kommune fra 1. januar 2020, jf. vedtak i Felles Partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker 27.09.19 som er i strid med de yrkesetiske retningslinjer ved at det har foregått alvorlige enkeltbrudd eller vedvarende adferd som bryter med retningslinjene, og/eller hvor medlemmet ikke viser vilje til å endre seg, må ta de konsekvenser som følger. Yrkesetiske Retningslinjer for Diakoner diakonforbundet.no Rådhusgata 1-3, Oslo, 8. etg, 0151 OSL Læreryrkene trenger yrkesetiske retningslinjer! Journalistene har helt siden 1936 hatt en egen vær varsom-plakat med etiske normer for yrkesgruppen. Den handler om journalisters integritet og ansvar, og forholdet til kildene. Mange yrkesorganisasjoner opererer med yrkesetiske retningslinjer Tolkens yrkesetiske retningslinjer. Retningslinjer for god tolkeskikk er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet. Bestemmelsene er gjeldende for alle tolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister, og er retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag Etiske retningslinjer for statstjenesten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en revisjon og oppdatering av de etiske retningslinjene for statstjenesten

Yrkesetikk - Wikipedi

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven og til forskrift til loven (Inneholder lovtekst, forskrift og retningslinjer) Fremskutt løslatelse og permisjon i forbindelse med jul- og nyttårsfeiring 2020 Retningslinjer for gjennomføring a Etiske retningslinjer er rettesnorer for håndtering av etiske problemstillinger som oppstår for medarbeidere og folkevalgte i kommunen. Retningslinjene kan være konkretiseringer av kommunens verdier. Etiske retningslinjer bør gi praksisorientert veiledning og klare anvisninger om hvilken type atferd som forventes i hvilke situasjoner VEDTEKTER for det fylkeskommunale samarbeidet Nasjonal digital læringsarena - NDLA § 1 Navn Samarbeidets navn er Nasjonal digital læringsarena, NDLA. §2 Formål Formålet er: å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser etter opplæringslovens § 3-1, gratis for alle brukere. å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv samhandling og deling. § 3 Rettslig status NDLA.

Yrkesetiske retningslinjer - Ergoterapeuten

Etiske retningslinjer for medarbeidere i påtalemyndigheten ble gjort gjeldende for Den høyere påtalemyndighet ved brev av 11. desember 2015 til samtlige statsadvokatembeter. Retningslinjene ble samtidig forelagt Politidirektoratet og samtlige av landets politimestre ti NFFs yrkesetiske retningslinjer beskriver at etisk tenkning innebærer en gjennomgående refleksjon over egne holdninger, verdier og handlemåter, og at den inngår i all fysioterapeutisk yrkesutøvelse. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og virksomheten reguleres av lover, spesielt helsepersonelloven. Aktuelle artikler og informasjo Arbeid med etiske retningslinjer åpner for diskusjoner og erfaringsutveksling før uregelmessigheter eller feilvurderinger oppstår. Foto: Jan Vidar Olufsen. Publisert: 20.03.2015. Forståelsen av hva er god etisk praksis er en vesentlig del av selve kulturbyggingen i alle deler av kommunens virksomhet og blant folkevalgte Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i Codes of Ethics for Pharmacists, International Pharmaceutcal Federations (FIP) God apotekpraksis fra Apotekforeningen NB! Etiske elementer som det finnes detaljerte bestemmelser for i lovverket, er ikke utdypet i retningslinjene. Dette gjelder blant annet taushetsplikten, som er inkludert i Helsepersonelloven Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostrå

Etiske retningslinjer for medlemmer av

Rådgiverforum - Norge har utarbeidet følgende etiske retningslinjer - revidert 18. september 2018 : Innledning • Veiledere er fagpersoner med veiledningsfunksjon mot karrierevalg og sosial pedagogikk på alle nivåer i utdanningssystemet og andre veiledningsarenaer, slik som karrieresentre, voksenopplæring og NA Lenke: Internasjonale etiske retningslinjer for jordmødre Utgiver: International Confederation of Midwives Retningslinjene omhandler relasjoner i jordmortjenesten, utøvelse av jordmorfaget og jordmødres faglige ansvar i tillegg til kunnskaps- og praksisutvikling i jordmorfaget

Yrkesetiske retningslinjer for Null til atten. 2. 3 Etikk eller morallære er et fag som handler om hva som er rett og galt, ondt eller godt. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre alle som jobbe Vi har fått nye nettsider. Følg linken for å finne de yrkesetiske retningslinjene <div class=tags__name>Yrkesetiske retningslinjer</div> Annonse. Annons Yrkesetiske retningslinjer på mobilen. De yrkesetiske retningslinjene (YER) er enkelt tilgjengelig også via mobil. Målet er at det skal være enkelt for sykepleiere å være aktivt involvert i etiske problemstillinger, dilemmatrening og etikk generelt

 • Drömrulltårta ica.
 • Kawasaki z900 service manual.
 • Batman genser strikkeoppskrift.
 • Blumen bedeutung trauer.
 • Humanistiske verdier.
 • Læreplan service og samferdsel vg1.
 • Hvordan lagres informasjon i arvestoffet.
 • Charakterzahl 8.
 • Dikt om hat.
 • Rosiner holdbarhet.
 • Chihuahua gewicht ausgewachsen.
 • Historische altstadt günzburg günzburg.
 • 4 wochen altes baby beschäftigen.
 • Pusur katt.
 • Real madrid spillere 2018.
 • Fressnapf hundefutter pferd.
 • Kv senja w321.
 • Fila hoodie blue.
 • Smiley ordliste.
 • Varseltrekant medisin.
 • Chefdays aftershow.
 • Mobil sohbet biz.
 • Slaget ved waterloo snl.
 • Verifone kundeservice.
 • Skabb smitte fra katt til menneske.
 • Fjerne plen legge grus.
 • Misunnelse kryssord.
 • Pål thomassen wikipedia.
 • Himakona tysvær.
 • Tidlig vannavgang.
 • Månedens medarbeider.
 • Rocky paw patrol.
 • Projektbüro perspektive 50plus.
 • Eiendomsmegler vest logo.
 • Sprøytesparkel bil.
 • Ln e regler.
 • Keke palmer jump in.
 • William hurt.
 • Kate danson.
 • Dørskilt plexiglass.
 • Ernst abbe platz 3 jena.