Home

Sekundærlitteratur definisjon

Bruk av sekundærlitteratur kan løfte oppgaven til et høyere nivå. Å finne ut hva andre har tenkt om emnet du har valgt, kan gi nye perspektiver til oppgaven. Læreren stiller gjerne også krav til hvor mye faglitteratur du skal bruke i oppgaven Hvordan referere til kilder (indirekte sitat) Lykke til med sekundærlitteraturen I presentasjonen din (eksempel): Førland (1996, s. 11) hevder at alle studenter innenfor samfunnsfag og humaniora må lære seg den akademiske sjangeren, som kjennetegnes av drøfting. Primær- o Sekundærlitteratur om Platon av Panos Dimas Egne notater: Platon kom fra en aristokratisk familie. Skolen han grunnla, Akademiet, hadde filosofisk diskusjons- og lærdomsfellesskap. Temaer ble tatt opp til undersøkelse og det kunne være alt fra etikk og politikk via logikk, psykologi og epistemologi* til metafysikk og ontologi** Litteratur er i sin aller videste betydning hele menneskehetens samlede tekstproduksjon. Som oftest brukes termen imidlertid i noe snevrere betydning, som en betegnelse på skriftlige verk med varig verdi. I utgangspunktet dekker et slikt litteraturbegrep alle fagområder og inkluderer dessuten også personlige skriftformer som dagbøker og brev. Litteraturbegrepet brukes også ofte i enda. I Norge definerer vi et godt oppvekstmiljø som et miljø som gir barna trygg og sikker oppvekst med like muligheter. Målsettingen er at alle skal ha en god barndom og ungdom, enten vi er fattige eller rike, gutter eller jenter, og enten vi bor på landet eller i byen

Magna Carta er den berømte håndfestningen som den engelske kongen Johan uten land måtte avgi 15. juni 1215 i Runnymede, vest for London, etter et aristokratisk opprør. Håndfestningen erklærer politiske rettigheter for frie menn og kirkens frihet i valg av biskoper og juridiske spørsmål, mens kongens utøvende makt blir regulert og begrenset Et særemne eller en fordypningsoppgave er, som navnet sier, en oppgave hvor man fordyper seg i et valgt tema i norskfaget. Særemnet i norsk er ofte en stor del av den endelige norskkarakteren, og det er dermed viktig og gå grundig til verks og forberede seg godt På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Sekundærlitteratur er vektlagt på grunn av en sammenknytning mot kontraktstrategi i prosjekter. Den empiriske delen av undersøkelsen er avgrenset til et utvalg prosjekter i Norge, noen nylig avsluttede, andre fortsatt pågående. 4.2 Definisjoner og forutsetninger. Flere sider ved samtidslitteraturen kan være spennende å undersøke og fordype seg i, for eksempel såkalt virkelighetslitteratur. Her er det mange interessante spørsmål å stille, svar å finne, og paralleller å trekke - i ulike retninger i litteraturen. For hva er egentlig virkelighetslitteratur Sekundærlitteratur. Shlomo Pines, «Om de politiske teoriene til Averroës», på hebraisk i Ben mahashevet Yishrael le-mahashevet h'amim: Mekharim be-toldot ha-filosofya ha-yehudit, Studier av historien til jødisk filosofi: Videreføringen av tekster og idéer, Jerusalem: Mosad Bialik, 1977 Sosialdarwinisme betegner forsøk på å avlede normative utsagn om menneskelige samfunn fra evolusjonsbiologiens faktiske funn. Begrepet refererer ikke til noen konkret teori eller ideologi, men til flere forskjellige, og er derfor flertydig.I videst forstand kan sosialdarwinisme brukes synonymt med biologisme; vanligvis betegner det ulike - og til dels gjensidig uforenlige - ideologiske.

Hvor finner jeg sekundærlitteratur? / Fordypningsoppgave

Primær- og sekundærlitteratur i fordypningsoppgaven b

Kunnskapsoppsummeringen er basert på sekundærlitteratur, det vil si systematiske oversikter over primære studier innen definert område. Elektronisk søk ble foretatt i databaser: INAHTA, Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness og NHS Economic Evaluation database for tidsperioden 1993−2004 Sekundærlitteratur har blitt brukt i de tilfeller hvor primærlitteratur har vært vanskelig å oppdrive, i stor grad korresponderer med den teoretiske forståelsen innen fagområdet som ble presentert med utgangspunkt i RRSG definisjon på leseforståelse

En definisjon av ordet metode er beskrevet i Dalland (2012:111), der det blir henvist til på sekundærlitteratur. En risiko er derfor at jeg tolker litteraturen som forfatteren allerede har gitt sin tolkning til. Dette kan i følge Dalland (2012) påvirke det opprinnelige perspektivet Definisjon på autoritet 36 3.1.8. Makt i et relasjonelt perspektiv 39 3.1.9. Sammenhengen mellom makt, autoritet og tillit 40 3.2. Tillit 40 3.2.1. Tillit i masteroppgave, men som sekundærlitteratur kan den benyttes. Den inspirerte oss til å lete etter materiale om og til å arbeide videre med den vitenskaplige tilnærming til temaet

Exphil 03 Fra Sokrates til Aristoteles - UiO - StuDoc

 1. aliteten går opp eller ned. Kvantitative kunnskailder kan være nyttige supplement for å forstå akkurat hva som kjennetegner kri
 2. st praktisk . 1
 3. 1.3 Definisjon av sentrale begrep sekundærlitteratur i form av pensumbøker, fagbøker og review artikler. Sekundærlitteratur er faglitteratur hvor forfatteren har tolket og presentert andres arbeid (Dalland, 2012). I tillegg vil jeg benytte egen erfaring fra tidligere arbeid innenfo
 4. Oppvekst er tida frå menneske blir fødde til dei er rekna som ungdom eller vaksne.. Opplevingar i oppveksten kan prega resten av livet, og tida blir derfor sett på som svært viktig. Mellom anna har mange forfattar skildra ulike oppvekstar i såkalla oppvekstromanar.. Sjå òg. Bar

sekundærlitteratur. Artikkelsøk på internett har blitt utført med søkeordene; pressure ulcer, prevention, nursing, healthcare costs, nursing knowledge, hospital acquired. Teoretisk perspektiv Teoretikeren Virginia Henderson er benyttet i denne oppgaven. 1.4 Definisjon av sentrale begreper!. Definisjon av progenoten. Hvordan definere hva en progenote er? Replies. Biolog 10609. janw - 15 Sep 2009 14:39. og har knapt rukket å komme seg ut fra primærkildene og en liten krets sekundærlitteratur. Abrams' definisjon definerer altså en allegori hovedsakelig som en fortelling hvor karakterene og handlingene er skapt av forfatteren for å formidle både en overfladisk og en underliggende, Sekundærlitteratur: Douglas Harper. (2001, 2013). Online Etymology Dictionary. Hentet 26. november 2013,. Kjærligheten er sjelden enkel, og mange forhold kan få en ekstra utfordring ved at kjærligheten settes på prøve. Forbudt kjærlighet kan være så mangt Earlier exam questions for Exphil, Slide about Hume vs Kant. Hume and Kant Exphil 03 Kant og ISME ordliste Exphil 03 Fra Sokrates til Aristoteles Loremipsum - In non lacus eget ipsum finibus laoreet ac a tortor. Nullam ultricies pretium Etikkens historie- Exphil En sjøreise som forandret verde

Særemne om Tore Renbergs tre romaner om Jarle Klepp; Mannen som elsket Yngve, Kompani Orheim og Charlotte Isabel Hansen. Jeg setter stor pris på om noen tar seg tid til å kommentere oppgaven, helst vg2-elever og oppover med intellektuell kapital. Studien bygger ellers på sekundærlitteratur, som har hjulpet oss med å få et innblikk i hva intellektuell kapital og ledelse av denne innebærer. Det finnes ikke noen entydig definisjon av intellektuell kapital, men det blir ofte omtalt som de uhåndgripelige eiendelene i en bedrift I Paratexts (1997) skriv Gérard Genette om paratekstar at dei er frynser (fringes) på ein tekst, han brukar også metaforen inngangsparti (tresholds). Eit romanmanus blir til bok ved hjelp av paratekstar, og som bok møter teksten publikum og det offentlege rommet. Ein tekst blir presentert med tittel, forfattar- og forlagsnamn og ein omslagsdesign som kanskje inneheld ei. 1.5 Definisjon av sentrale begreper Både pensumbøker og andre fagbøker er ofte sekundærlitteratur, noe som innebærer at teksten er bearbeidet og kanskje også fortolket av en annen enn den opprinnelige forfatteren før den blir presentert. Bruk av sekundærlitteratur kan ha betydning fo 2.3 Primær -og sekundærlitteratur Dalland refererer til sosiologen Vilhelm Aubert sin definisjon på metode, «En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet o

litteratur - Store norske leksiko

Emnet fokuserer spesielt på personen i situasjonen, som er en sentral definisjon i sosialt arbeids teori. Hva innebærer denne komplekse setningen? Hvor fri vilje har en person? anvende både primær- og sekundærlitteratur innen emnet; Generell kompetanse. Studentene kan Definisjonen fra konsilet Nikea II, 1990. (787) (fra Decrees of the Ecumenical Councils vol. 1) (ca 5 sider). Theodor Studites: New York 1981, fra Gjendrivelser av ikonoklastene, Andre gjendrivelse (fra St Theodore the Studite, On the Holy Icons) (ca 32 sider). Sekundærlitteratur Definisjon av kategorier i Cristin Generelt Hovedkategori er angitt i overskriften og underkategorier er angitt i den tilhørende punktlisten. Under punktlisten En 2.ordens forskningsartikkel (sekundærlitteratur), som gir et overblik Videre er skillet mellom primære og sekundære kilder subjektiv og kontekstuell, slik at presise definisjoner er vanskelige å gjøre. For eksempel, hvis en historisk tekst drøfter gamle dokumenter for å utlede en ny historisk konklusjon, anses den å være en primærkilde for den nye konklusjonen, men en sekundær kilde til informasjon som finnes i de gamle dokumentene 1.3 Definisjon I denne oppgaven bruker vi betegnelsen om den volden som utføres av æresrelatert vold familiemedlemmer ovenfor barn og unge for å presse de til opptre slik at æren til familien sekundærlitteratur, hvor det er forfatterens fortolkning på et område

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Hva er oppvekstmiljø

oversettelse og definisjon bibliografi, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. bibliografi. Setningseksempler med bibliografi, oversettelse omtaler, hundrevis av brev, notater, en bibliografi av sekundærlitteratur, og omfattende utdrag fra de deler av litteraturen som forfatteren satte pris på. WikiMatrix. I bibliotekssammenheng. Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirect. Redrect after 2 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec Studien bygger ellers på sekundærlitteratur, som har hjulpet oss med å få et innblikk i hva intellektuell kapital og ledelse av denne innebærer. Det finnes ikke noen entydig definisjon av intellektuell kapital, men det blir ofte omtalt som de uhåndgripelige eiendelene i en bedrift

Magna Carta - Store norske leksiko

Vi har sett på definisjonen av metode som Aubert har formulert, og vi synes han beskrev dette på en god måte og som var lett å forstå. I ved sekundærlitteratur har forfatteren brukt sin tolkning av primær litteraturen, og dermed blir det sekundær litteratur (Dalland, 2007). I henhold til dette har vi Jeg har valgt å fordype meg i Lolita og Victoria av Hamsun. temaet er forbudt kjærlighet men jeg har ikke funnet noen bra problemstilling enda sekundærlitteratur. Primærlitteratur er når forfatteren har originalutgaven av materialet jeg benytter, og det er forfatterens forskningsarbeid som presenteres. Sekundærlitteratur er når forfatteren tar i bruk og tolker andres forskning (Dalland 2007:81). Jeg har blant annet benyttet bokkatalogen BIBSYS som tilhører norske universiteter o 3.1.2 Ny definisjon av sepsis Ved å anvende sekundærlitteratur kan man risikere at kildene har blitt oppdatert, at det har blitt tolket av forfatter på andre måter en det jeg ville gjort, og jeg dermed kan gå glipp av det store og hele bildet 1.6 Definisjon av sentrale begreper Verdighet: Verdighet er ett vidt begrep som det kan være vanskelig å definere. Begrepet blir definert på ulike måter i litteraturen. Jeg ønsker å bruke Unni Knutstad (2010) sin definisjon, hvor begrepet verdighet omfatter tre ulike aspekter og blir beskrevet som en filosofisk dimensjon

- en definisjon og beskrivelse av data som skal benyttes - identifikasjon av nøkkel-data (f.eks nøkkelpassasjer, en case etc) - litteraturliste Øvingsoppgaven kan være i form av en punktliste, beskrivende tekst eller et tankekart. Krav til antall ord er ikke satt Befolkningsaldring, globalisering og økonomisk omstilling har endret premissene for velferdsstaten. «Sosiale investeringer» står høyt på den europeiske dagsordenen som et mulig svar på disse utfordringene. Perspektivet har imidlertid fått lite oppmerksomhet i norsk velferdsstatsforskning. Artikkelen tar utgangspunkt i sosial investeringsperspektivet i den nyere internasjonale.

Kort om emnet. Hvert av emnene i emneserien NOR2381-89 består av verk av en nordisk forfatter. Våren 2006 gis emnet H.C. Andersen: Film og adaptasjon: Vi belyser forholdet mellom film og litteratur med utgangspunkt i H.C. Andersens eventyr fra 1800-tallet FØR: Klassesamtale. Utdraget fra OG er merket med betegnelsen: «Kosmopolitisk» - Hvordan forstår dere dette begrepet? - Hva forventer dere av en bok med denne betegnelsen? (I bonussporet finner dere både en definisjon fra Store norske leksikon og eksempler på kosmopolitiske bøker som dere kan bruke som bakgrunn for samtalen.) Les ingressen. Romanen er fortalt [ Klimaendringer og klimapolitikk er svært viktige premisser for næringslivet. Derfor er det i økende grad forventninger om at selskaper skal rapportere om hvordan de er eksponert for klimarisiko - og hvordan de håndterer ulike konsekvenser slike endringer vil kunne ha for selskapet SY180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 30.04.10 kl. 14.00 Hvordan kan vi som sykepleiere møte en selvskader som har gjentatte innleggelser i psykiatrisk avdeling bak seg Gustav Storm (født 18. juni 1845 i Rendalen, død 23. februar 1903 i Kristiania) var en norsk historiker.. Han tok filologisk embedseksamen i 1868, og debuterte straks deretter som historisk kritiker og polemiker med avhandlingen Om den gamle norrøne literatur (), som ble fortsatt med den banebrytende tekstkritiske arbeidet Snorre Sturlassons historieskrivning ()

Særemne - fordypningsoppgave Skolediskusjon

 1. Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn
 2. Av sekundærlitteratur kan nevnes «The Organization of the United Methodist Church 2009-2012 edition» av Jack M. Tuell og «Polity, Practice, definisjon hvor hermeneutikk blir definert som en teori eller filosofi om fortolkningen av mening3
 3. iatyrene mottok produksjonsstøtte
 4. Det er skrevet utallige romaner og fortellinger om andre verdenskrig, og krigen synes å være en uutømmelig kilde til inspirasjon. I tiden rett etter krigen ble det utgitt en hel rekke bøker som forteller om dramatiske hendelser i krigsårene, det ble også utgitt mange dagbøker, øyenvitneberetninger og bøker som tar opp etiske problemstillinger og so

Bruke referansestilen APA - Wiki - innsida

Definitions of Georg Ossian Sars, synonyms, antonyms, derivatives of Georg Ossian Sars, analogical dictionary of Georg Ossian Sars (Norwegian Det var vanskelig å finne en enkel og ukomplisert definisjon av hjerteinfarkt, da dette begrepet ofte kommer inn under samlebegrepet akutt sier at et litteraturstudium kan ses på som en form for sekundærlitteratur hvor andres arbeid tolkes for å finne svar på en problemstilling, og det er litteratursøket som. Det finnes flere definisjoner på selvmord. Jeg velger å vise til denne: Selvmord er en bevisst og villet handling, som individet foretar for å skade seg selv, og hvor skadene har ført til døden. Dette er en vanlig definisjon brukt i Norge, som har sitt utgangspunkt i den britiske psykiateren Erwin Stengel (1967)

Definisjon av en vitenskapelig publikasjon (Universitets- og høgskolerådet) sekundærlitteratur •Noteapparat. Fri luft Kitty L. Kielland Utstilling i Stavanger kunstmuseum 16. juni -29. oktober 2017 Kurator og redaktør for katalog: Inger Margrethe Lund Gudmundso I dette særemnet ses det nærmere på hvordan kampen mellom det gode og det onde uttrykkes i bøkene om The Hunger Games av Suzanne Collins. Særemnet fokuserer på bøkene Hunger Games og Hunger Games: Mockingyay. I tillegg brukes Hunger Games: Catching Fire samt filmene fra triologien som sekundærlitteratur Sjekk bibliografi oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på bibliografi oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Sosialdarwinisme betegner forsøk på å avlede normative utsagn om menneskelige samfunn fra evolusjonsbiologiens faktiske funn. Begrepet refererer ikke til noen konkret teori eller ideologi, men til flere forskjellige, og er derfor flertydig. I videst forstand kan sosialdarwinisme brukes synonymt med biologisme; vanligvis betegner det ulike - og til dels gjensidig uforenlige - ideologiske. Basert på kildearbeidet og artiklene, skriv ned en definisjon av klassesamfunnet. Forslag til videre arbeid: Lag en presentasjon eller skriv en tekst om klassesamfunnet i Norge 1850-1950 som inneholder bruk av historiske kilder og litteratur - og bruk av sekundærlitteratur (lærebok og artikler). Beierbrua Sekundærlitteratur. Det lønner seg som regel å begynne med sekundærlitteraturen: Hvis det allerede er skrevet en foreningshistorie - stor eller liten, god eller dårlig - så lønner det seg å starte med å vurdere hvor brukbar den er som en begynnelse på en leksikonpreget artikkel

Virkelighetslitteratur / Fordypningsoppgave / Lærin

Vi bruker oftest betegnelsen «kilder» om hvor vi har kunnskapen fra. De kan være ubearbeidet av historikere (for eksempel en dagbok eller et møtereferat), men mye stoff er bearbeidet av historikere eller andre. Dette betegnes ofte, litt upresist, som «sekundærlitteratur». I alle tilfeller bør vi, i prinsippet, vise til opphavet Sekundærlitteratur er tekster du finner i bøker eller på nettet som handler om bøkene, temaet eller forfatteren du har valgt. Sekundærlitteraturen gir deg informasjon du kan bruke i oppgaven. Eller du bruker den til å finne sitater som bekrefter argumentene dine i oppgaven ; Har historie og tysk begge er hovedfag å velge ut ytterliggere sekundærlitteratur som kunne være av relevans for min oppgave. Neste steg gikk ut på å vurdere hvilke litteratur som introduserte forskning som egnet seg for denne oppgaven. Her kommer tekstanalysen inn. I analysen av sekundærlitteraturen skrev jeg et notat for hver enkel bok

Jihad - Wikipedi

sekundærlitteratur. Intervjuobjektene var alt fra 17 til 92 år, og er derfor nokså representativt Derfor er det også vanskelig å gi en klar definisjon av hva et sted er, fordi det kan defineres på mange måter. For at et sted kan defineres som sted må de Definisjon av FoU Forskning og utviklingsarbeid er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap - herunder kunnskap om sekundærlitteratur •Noteapparat . Forskning på formidling i museene •Utstillingsanalyser (f.eks basisutstillinger Pedagogiske fenomener er en lærebok for studenter som skal begynne sin reise inn i pedagogikkens varierte landskap. I de ulike kapitlene berøres mangfoldet av pedagogiske oppgaver og utfordringer, og det vises til en rekke sentrale tenkere Jeg skriver en Fri doktorgradsavhandling i psykologi og blogger om det; Hvor langt jeg er kommet, hva en fri doktorgrad er, osv. Jeg er ingen ekspert, men ikke langt i fra, og forteller hvordan jeg gjør det. På bloggen skriver jeg også om temaer innenfor utviklingspsykologi

Hei! Er det noen der ute som har noen gode tips ang. semesteroppgave i exphil? Har så flaks at exphil oppgaven skal inn samme dag som eksamen i medisin 1. sem.. Har begynt greit med oppgaven i dag. Har bare rablet ned 2100 ord, vet ikke engang om det jeg har skrevet stemmer, men måtte skrive ned. Gottfried Wilhelm von Leibniz (født 21. juni jul. / 1. juli 1646 greg. i Leipzig i Sachsen, død 14. november 1716 i Hannover) var en tysk polyhistor.Han gjorde seg bemerket blant annet som filosof, naturvitenskapsmann, matematiker, sinolog, diplomat og advokat.Han skrev for det meste på latin og fransk.. Han var utdannet i jus og filosofi, og gjorde tjeneste for to større tyske adelshus Det finnes også god sekundærlitteratur, f.eks. Deleuze sin Nietzsche and Philosophy, som du gjerne må se på også. Filosofi er et langsomt fag, ikke la leselisten bli for stor. Hvis du vil lese bredt anbefaler jeg i stedet å ta for seg noen gode oversiktsverk, som tillegg til nærlesningen. Å lese alle de store er umulig Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirect. Redrect after 1 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec usikkerhet i fagmiljøer om hva som er definisjonen. Vi kan derfor si at spørsmålet om sosialpedagogikkens identitet, som ble debattert i 70-åra, fortsatt er et aktuelt spørsmål. Dette bekreftes bl.a. av et konstruktivt forsøk fra en barnevernpedagogstudent på å avklare begrepets innhold 5.1 Definisjon av paramilitære styrker og janjaweed side 56. 5.2 Militarisering side 59. 6.0 Kronologisk analyse av paramilitære i Darfur side 66. 6.1 Janjaweed 2003-2005 side 66. 6.2 Border Guard og Central Reserve Police 2005-2010 side 76. 6.3 Oppsummering og konklusjon side 89

 • Frankfurter rundschau gewinnspiel.
 • Golfstrømmen island.
 • Cool hand signs.
 • Chelsea noble.
 • Juletre vann sukker.
 • Hendrix hair stavanger.
 • Cities skylines mac.
 • Skanner uio.
 • Universitetsforlaget as.
 • Umgebung von naumburg.
 • Chlor steckbrief.
 • Ffg.
 • Begjæring på bil.
 • Misfarging av tenner hos barn.
 • Rancharbeit erfahrungsberichte.
 • Awg köngen.
 • Skytejakke.
 • Bianca ingrosso podcast.
 • Hunden lager rare lyder.
 • Servant bad nedfelling.
 • Spansk fest.
 • Fahrplan nachteule twister.
 • Windows 10 latest build number.
 • Oasis chords jasmine.
 • Hans korte grab.
 • Thomas müller gerhard müller.
 • Nasa posters.
 • Mobilskal huawei.
 • Høreapparat nav.
 • Hva er viktig for spensten og hurtigheten.
 • Wg köln zollstock.
 • Casting creme gloss colour chart.
 • Monterosso rødvin.
 • Cowboygryte kolonial.
 • Svenska ambassaden bangkok adress.
 • Epsom salt.
 • Hva mener vi med automatisering.
 • Fibula douleur.
 • Resistent stivelse pasta.
 • Wie funktioniert ein kernkraftwerk arbeitsblatt.
 • Gmx verivox gas.