Home

Humanistiske verdier

I 2012 ble den norske Grunnloven revidert, og idag lyder første setning av § 2 slik: «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår.» Dette gir et tydelig signal om at humanistisk tankegods og verdier er en del av staten Norges kulturelle arv fra fortiden Innenfor den humanistiske kultur- og idétradisjonen har mange filosofer forsøkt å svare på de nevnte spørsmål. Det var først på 1900-tallet at humanisme ble utviklet som et helhetlig livssyn, men ikke i den forstand at det er utarbeidet ett humanistisk livssyn som alle humanister helt og holdent må stå inne for Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og. Intro Lærernettsted: Kristne og humanistiske verdier 1 Kristne og humanistiske verdier Emne 7 Demokrati og velferdssamfunn i deltakerboka Intro tar opp demokratiet i Norge og de verdiene som ligger til grunn for demokratioppfatningen og den norske lovgivningen

Hva er humanisme? Humanisme definisjon Humanistforbunde

Flyktningkrisen utfordrer til å virkeliggjøre humanistiske verdier ut fra alle individers likeverd og rett til et menneskeverdig liv. Her handler det om humanisme i betydningen humanitet og medmenneskelighet. Bildet viser en demonstrasjon i 2016 for å bevare asylretten i regi av Facebook-organisasjonen Refugees Welcome To Norway Norge bygger på kristne og humanistiske verdier i sine lover. Viktige humanistiske verdier er menneskeverd, likeverd, demokrati, frihet, solidaritet og kritisk tenkning. Humanismens røtter. Det er særlig tre perioder i historien som har hatt betydning for utviklingen av humanistisk tankegang i Vesten Hovedpoenget i denne teksten er at religioner i mer eller mindre utstrekning kan inneha humanistiske verdier, og på den måten alliere seg med sekulære humanistiske livssyn i kampen mot tidens dehumaniserende tendenser, hatretorikk og tankeløs/blind konformisme I dette temaet blir demokrati som styreform tatt opp. Formålet er å vise at vårt demokrati bygger på humanistiske verdier som frihet, likhet og respekt for individet. Likestilling, rettssikkerhet, ytringsfrihet og pressefrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende verdier i et demokrati Kristne og humanistiske verdier - Hva er problemet med å henvise til kristne og humanistiske verdier? - Dersom man dekonstruerer begrepene «kristen» og «humanistisk» og ser hvordan de brukes og forstås i samfunnsdebatten, blir det tydelig at det er problematisk å anvende slike begreper i styringsdokumentene som om disse skulle være entydige størrelser, sier Breidlid

Hva er humanisme? Om livssynshumanism

Læreplanmål - gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk Life of Brian Religion og religiøsitet er et risikabelt tema for en filmkomedie, men den britiske filmen Life of Brian (1979) lyktes med dette, og er blitt en klassiker Og særlig dersom vi har humanistiske verdier - for da er nettopp det almenmenneskelige, det som forener oss og prøver å jevne ut skillelinjene mellom oss mennesker, det viktige. Jeg synes det er lettere å være humanist om jeg sier til min kristne venn at jeg vet ikke, heller enn at du tar feil!

Humanisme - Wikipedi

 1. For Humanistisk Ungdom og Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre. I nyere tid har det utviklet seg slik at humanisme har blitt brukt som betegnelse på vårt livssyn, bl.a. i skolen.Humanisme brukes også om humaniora-fag i høyere utdanning og forskning. Når det er nødvendig å presisere, kan man bruke livssynshumanisme
 2. Human-Etisk Forbund er et norsk livssynssamfunn som arbeider for en livssynsnøytral stat og for å fremme humanistiske verdier med utgangspunkt i FNs menneskerettigheter. Organisasjonen er aktiv i den livssynspolitiske debatten og arrangerer alternative livsløpseremonier
 3. Klassiske og humanistiske verdier på nye plattformer. Det kan se ut som om Koronaen har forsterket to trender som i utgangspunktet kan virke som de er motstridende. For det første en søken etter klassiske og humanistiske verdier som kan hjelpe en ny generasjon unge til å finne svar på de store spørsmålene i livet
 4. Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.Livssynet blir også kalt sekulær humanisme.Det er dermed en av mange bevegelser eller tankesett som knytter an til humanismebegrepet og ser seg selv i en bredere humanistisk tradisjon
 5. Medmenneskelighet, solidaritet og humanitært ansvar er viktige humanistiske verdier. Likeverdig behandling av religioner og livssyn er sammen med en verdig behandling av alle mennesker viktige prinsipper for Humanistisk Ungdom. Humanistisk Ungdom regner det som grunnleggende humanistiske verdier å ønske alle mennesker et godt og verdig liv
 6. En humanistisk kunst må på en eller annen måte fremme humanistiske verdier. Hva dette innebærer i praksis, er et spørsmål arbeidsprogrammet tvinger oss til å problematisere i tiden som kommer. Det som imidlertid er sikkert, er at vi trenger et bredere perspektiv enn mange humanister har i dag
 7. Flaue norske verdier (Magnus Hoem Iversen, BT 01.08.2017) Hadia Tajik: - Høyre og Frp setter norske verdier under press (VG 02.08.2017) Altfor lettvint om norske verdier (leder, Adressa 02.08.2017) Listhaug langer ut mot Borten Moes barne-TV-verdier (VG, 02.08.2017) Verdinøytralitet bygger ikke et bedre Norge (Linda Hofstad Helleland, VG 02.
Barnehagenett - En god start varer hele livet

- Følelser - Forskjellige rom - Føle seg vel Humanistisk musikk Arkitektur Arkitektur Ideer i kunst - Skape kontakt med mennesker - Eldste kunstneriske uttrykksformen - Følelser - Livet - Meninger - Uttrykk Verdier i Kunst - Mennesklig fokus - Tolkning - Meninger Musik Også i humanismen har de seremonier, på samme måte som de har det i alle religioner. Jeg har valgt å fokusere på fire seremonier, som også er de viktigste seremoniene i humanismen.Den aller første seremonien som skjer i et humanistisk barn sitt liv er navnefesten. Dette står som en feiring av barnet., og blir bruk

Nansenskolen er en arena for refleksjon og debatt, med søkelys på vår kulturelle arv og de humanistiske idealene. Sentrale tema i undervisningen er kultur Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier. Lik og del. Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn. Her kan du lese og laste ned vårt prinsipp- og handlingsprogram 2017 - 2021

Forside / Nettmagasin: Humanistiske verdier Bibelen inneholder mange groteske historier og vers. Et av demest motbydelige versene er å finne i Johannesevangeliet 3:16 Humanistiske verdier; Johannes 3:16. 19. februar 2020; Bibelen inneholder mange groteske historier og vers. Et av de mest motbydelige versene er å finne i Johannesevangeliet 3:16. Av en eller annen grunn er dette det mest populære og mest siterte bibelverset av dem alle. Les mer.. Humanistiske fag rekrutterer og publiserer internasjonalt, konkurransen om stillingene er hard, og forskerne inngår i tverrfaglige og De lange tidslinjene i vår historie, religion, språk, kunst, filosofi og normative verdier. Humanistisk forskning stiller samfunnsdiagnoser og utdyper de store spørsmålene om samfunnets retning, om. Her kan du lese de siste artiklene Dagen har publisert om humanistiske verdier I hvilken grad gir det mening å snakke om kristne og humanistiske verdier, og hvilke konkrete verdier tror dere da det er snakk om? Hvordan kan man begrunne og omtale verdier sånn at flest mulig føler tilhørighet og eierforhold til dem? Er det verdier i andre religioner eller i andre kulturer som ikke blir verdsatt i det norske samfunnet

Kristne og humanistiske verdier - Cappelen Dam

Den norske skolen bygger på kristne og humanistiske verdier, som menneskeverd, nestekjærlighet, toleranse, likeverd, respekt, frihet og fri vilje. Alle barn i norsk grunnskole har lik rett til opplæring. Det skal ikke gjøres forskjell på elever på grunn av bosted, familiebakgrunn eller kjønn. Grunnskolen er 10-årig Kristne og humanistiske verdier De kristne og humanistiske verdier både fordrer og befordrer toleranse og gir rom for andre kulturer og skikker. De begrunner den demokratiske rettsstat som rammen rundt jevnbyrdig politisk deltakelse og debatt. De framhever nestekjærlighet, forbrødring o vernepleiere og velferdsvitere er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Profesjonsutøverne har som sitt samfunnsoppdrag å bistå mennesker som har behov for hjelp, for å sikre menneskeverdige levekår og livskvalitet. Solidaritet med utsatte grupper, kamp mot fattigdom og arbeid for sosial rettferdighet o

Vårt arbeid er basert på kristne og humanistiske verdier, men er ikke bygget opp som et livssynsfellesskap. Vår forankring er i kirken og den diakonale tradisjonen er sterk i arbeidet, men våre ansatte, frivillige, brukere og gjester kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn Tradisjonelt har land med «vestlige» verdier fremhevet de sivile og politiske rettighetene, mens utviklingsland ofte argumenterer med at de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene må være på plass først. Retten til utdanning er et eksempel på en økonomisk, sosial og kulturell menneskerettighet Humanistiske verdier vs. frykt og frustrasjon. 17. mars 2016 Leserbrev. Sist fredag var 34 studenter fra juss og administrasjonsstudiet på ekskursjon til Oslo. På programmet stod besøk på Nobelinstituttet, Stortinget, KS og Oslo rådhus Visjon og verdier Modum Bad er en ideell, diakonal virksomhet, forankret i kristne og humanistiske verdier, som innebærer at mennesket er skapt med en absolutt og uendelig verdi. Likeverd, respekt for integritet og et helhetlig syn på mennesket er bærende ideer

Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. Senterpartiets formålsparagraf lyder: Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling Humanistiske verdier. Human-Etisk Forbund. 8. juli 2018 · Våre viktigste verdier <3 God søndag! Relaterte videoer. 0:46. Havet er fantastisk! Støtt årets TV-aksjon på Vipps til 2133. Human-Etisk Forbund

Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket, og den er fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i opplæringsloven § 1-5. Overordnet del gjelder for grunnopplæringen i Norge. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring Liker det eller ikke, vi leverpå entidhvor humanistiske verdier har tatt seg tilbake.Mye av verden og liv dreier seg om makt og penger. Dette er en logikk mot hvilken det er mange motstander, men som likevel pålegger de viktigste verdiene som styrer oss Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv Humanistiske verdier. Humaniora er verdifag, både i kritisk og konserverende forstand, sier Krogseth, som er kulturkonservativ. I større grad enn mange andre humanister vil han framheve det humanistiske perspektivet som motkulturelt korrektiv. Kulturfagene kan bidra med helhetlige og integrerende perspektiver

humanistiske verdier (Kunnskapsdepartementet, 1998). Hvordan dette skal gjøres i praksis, eller hva disse verdiene inneholder, står ikke eksplisitt forklart i læreplanen. Jeg antar derfor at det er ulike praksiser rundt om på skolene, og ønsker derfor å se nærmere på dette Her tolkes de kristne verdier sammen med humanistiske verdier som toleranse, demokratisk rettsstat, jevnbyrdig politisk deltakelse og debatt, nestekjærlighet, forbrødring, håp, fremgang gjennom. Humanistiske verdier og kristen tro og tradisjon har vært viktige byggesteiner i utviklingen av det Kristendom, religion, livssyn og etikk - VID vitenskapelige høgskole Covid-19: Status for ansatte og studenter ved VID, og smittevernstiltak fremove

Kristne og humanistiske verdier i holistisk omsorgsarbeid

 1. menneskets holdninger og verdier spiller en avgjørende rolle i valget av seremoni. Forbundets seremonitilbud er med på å uttrykke folks livssynstilhørighet, og ved å understreke folks behov og mulighet til å velge, er de humanistiske seremoniene et bidrag til reell livssynslikestilling. Det humanistiske livssyne
 2. Humanistisk konfirmasjon blir arrangert av Human-Etisk Forbund. Det er en organisasjon som arbeider for likestilling mellom livssynene, og for humanistiske verdier og humanetikk. Humanistisk konfirmasjon bygger på et humanistisk livssyn. Ifølge dette livssynet er ikke mennesket underlagt noen gud
 3. Vestens kristne, humanistiske verdier tilsier at vi åpner grensene for flyktningene. Angela Merkel går i front for dette synet, mens Øst-Europeiske EU-land med Ungarn i spissen vil kjøre en hard konfrontasjonslinje. De rike araberlandene bryr seg ikke og stenger grensene, skriver redaktør Magne Lerø
 4. Det er selvsagt visse likhetspunkter mellom humanistiske prinsipper og hans appeller om ikkevold, nedfelt i det dobbelte kjærlighetsbudet: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft, og din neste som deg selv» (Mark 12,30-31)
 5. Norge bygger på kristne og humanistiske verdier. JULEGUDSTJENESTE: Med pyntet juletre, pakker, julekrybbe og prest i alterringen
Humanistiske verdier vsForsker mener HEFs verdier har hegemoni: – Den

Om Humanistforbundet det humanistiske alternative

Derfor trenger vi kristne verdier. Det er vel og bra at politikere snakker om verdier, men det blir hult når de ikke er villig til å konkretisere hva verdiene betyr Om oss. Fagmiljøet ACTIVA Humanistisk Akademi ble grunnlagt i januar 2000.Med utgangspunkt i humanistiske prinsipper, bistår vi offentlige og private virksomheter i arbeid med etikk, verdier, kulturbygging, kompetanseutvikling og lederutvikling

Penger og verdier i helsetjenesten | GyldendalSocialist Party USA

Kristne og humanistiske verdier - Kirkeligdialogsente

Norge får kritikk i FN for å framheve kristne verdier og

Video: humanistisk psykologi - Store norske leksiko

Lite som minner om kristne verdier, KrF | Christian

Disse verdiene er nordmenn mest opptatt a

Felles humanistiske verdier - Aftenposte

Det humanistiske prosjektet er skjørt og må tas vare på. Lørdag 25. juni skal Humanistforbundet feire sammen med hele Oslo at alle har rett til å elske den de vil. Vi skal stå sammen med. Kristne verdier, norske verdier, humanistiske verdier, annenrangs verdier, kalde og varme verdier, sentrumsverdier, muslimske verdier. Aldri har så mange forskjellige verdier svevet rundt i det politiske Norge samtidig Gunnar Stålsett er tiltalt for å ha gitt arbeid til en ureturnerbar kvinne fra Eritrea som mistet arbeidstillatelsen i 2011. Både Viste og Stålsett har henvist til sitt kristne livssyn og plikten til å hjelpe mennesker i nød. Andre har kritisert lovgivningen ut fra humanistiske verdier Taekwon-Do bygger på grunnleggende humanistiske verdier hvor begrep som vennlighet, medfølelse, toleranse, vennskap, samhold, ydmykhet og respekt for andre er viktige elementer. Våre verdier kommer blant annet til uttrykk i våre grunnprinsipper; høflighet, ærlighet, iherdighet, selvkontroll og ukuelig ånd

Religion og etikk - Hva er humanisme? - NDL

1.1 Etisk tenkning innebærer en gjennomgående refleksjon over egne holdninger, verdier og handlemåter og inngår i all fysioterapeutisk yrkesutøvelse. 1.2 Fysioterapeuten skal i sin virksomhet ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier Slik hjelper hun oss til å bli mer bevisste på betydningen av grunnleggende kristne og humanistiske verdier som vi ønsker skal prege samfunnet vårt. Vi må ta med oss erfaringene fra historien når vi behandler utfordrende saker som handler om barns framtid. Fortapelse og frelse - Kirken og den kristne og humanistiske kulturarven har preget landet i mer enn tusen år. Dette bør fremdeles være verdigrunnlaget for nasjonen. Vi i Kristelig Folkeparti mener dessuten at Den norske kirke fremdeles skal ha en særskilt forankring i Grunnloven, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan Partiet skriver også at det vil ha inkludering som en av sine viktigste verdier. «Vi vil være blant de som reiser seg når våre grunnleggende humanistiske verdier blir tråkket på. Vi vil være et antipopulistisk parti som er bevisst sammenhengen mellom ord og handling. Både i ord og handling skal vi forene, ikke splitte Beredskapsplan ved Det humanistiske fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 4. desember 2018. Beredskapsplanen ved Det humanistiske fakultet skal bidra til å: sikre liv og helse. sikre verdier. ivareta ansatt og studenter. ivareta intern kommunikasjo

RLE-nett: Historiske hendelser - Human-Etisk Forbun

Et humanistisk islam - Agenda Magasi

Vi vil være blant de som reiser seg når våre grunnleggende humanistiske verdier blir tråkket på. Sentrum vil være et parti som sier velkommen til mennesker som lever i uverdig forhold i flyktningleire. Norge har kapasitet til å ta imot langt flere enn 50 fra de greske flyktningleirene I det humanistiske livssyn inngår en forpliktelse overfor menneskerettighetene som uttrykk for sentrale verdier og idealer. Menneskerettighetene er et godt vern for menneskelig verdighet og mangfold.» Etter omfattende diskusjoner i organisasjonen fastsatte Human-Etisk Forbunds hovedstyre «Norsk humanistmanifest 2006» i november 2006 Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier. Denne definisjonen er basert på begrepsanalyse av veiledning slik begrepet fremkommer i vitenskapelige artikler (Tveiten 2006 i Tveiten, 2008:19) Dette er både i tråd med samfunnets overordnede, humanistiske verdier, og bidrar til å realisere helse­politiske føringer og målsettinger for det psykiske helsevernet. Inn i katastrofelandskapet forteller om BET som behandlingsmodell Da en kirurgisk sengepost var villig til å samarbeide, ble et prosjekt om pasientveiledning etablert. Vi definerte veiledning som en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess. Hensikten med denne prosessen var å styrke mestringskompetansen gjennom dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier (10:79)

Om humanisme | Human-Etisk Forbund

Norsk kultur og norske verdier - opplæring for asylsøkere

Eksempler på bruk av verdier i setninger. Vi fant 20 eksempler på bruk av ordet verdier i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter verdi, verdien, verdiene Vår humanistiske kulturarv sikrer verdier som likeverd, likestilling, individuell frihet, sekulære rettsregler, toleranse og demokrati. FrP er den fremste forsvarer av disse verdiene i all politikkutforming. Det er også det som er vårt utgangspunkt i alle regjeringsforhandlinger

SAMMENDRAG:Artikkelen retter søkelyset mot faglige verdier som grunnlag for ledelse i sykehjem.Med «faglige verdier» menes her verdier knyttet til sykepleiefaget. Det blir argumentert for den betydning disse verdiene antas å ha for en moralsk praksis, og for betydningen av sykepleiefaglig bakgrunn hos ledere i sykehjem Våre viktigste verdier <3. Relaterte videoer. 0:13. Om ikke lenge er vi 100 000 i verdens største humanistiske livssynssamfunn. Vi vil være blant de som reiser seg når våre grunnleggende humanistiske verdier blir tråkket på. Vi vil være et antipopulistisk parti som er bevisst sammenhengen mellom ord og handling. Både i ord og handling skal vi forene, ikke splitte. Inkludere, ikke ekskludere Kristne og humanistiske verdier..? januar 25, 2007 kl. 9:42 pm · Filed under Uncategorized Rett som det er (hvis jeg er hjemme i hvert fall) står fjernsynet på TV2, og kl 18.55 er det Tabloid

 • Kvik halden.
 • Protein i urin 1 .
 • Tortillarullar med köttfärs.
 • Varmepumpe installatør.
 • Lutti bondues.
 • This is 40 full movie.
 • Skaplås båt.
 • Braunschweig single.
 • Atv tilhenger med tipp.
 • Graciano rocchigiani.
 • Cate blanchett thor.
 • Xavier naidoo hannover.
 • Tørrfluer.
 • Virgen de guadalupe.
 • Skytejakke.
 • Musikterm i jazz.
 • Austin texas nature.
 • Fly til naxos.
 • Maskinutleie bergen.
 • Pasha stavanger meny.
 • Sugekopp biltema.
 • Pforzheim bar lounge.
 • Legend of korra imdb.
 • Sizzurp.
 • Me and all hotel düsseldorf lounge.
 • Nva ferienheime.
 • Ansøgning layout.
 • Rikets sal bergen.
 • Impressive språkvansker tiltak.
 • Djupdalen grendehus.
 • Gardiner som demper lyd.
 • Northern ireland flag.
 • Decrescendo.
 • Bygge vedskur.
 • Finsterwalder möbelmarkt mega spar.
 • Premenstruell dysfori.
 • Tilbud honda snøfreser.
 • Hyperparatyreoidisme symptomer.
 • Zara larsson kjæreste.
 • Billån lurt.
 • Postbank giro direkt test.